Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als in eene kleinere vooroefening ervaring daarvan opdoen en zijne krachten toonen. Vandaar eene korte verschijning aan het keizerlijk hof, een kort optreden te midden der uitstekendste godgeleerden, het korten tijd innemen van een leeraarszetel en de uitgave van zijn eerste boek.

Ziehier, wat hem dit oefenperk opende. Reeds lang had Herman von Wied, aartsbisschop van Keulen, een zwak en onwetend man, de zaak der ketterij in zijn bisdom gesteund, zóó zelfs dat Maarten Bucer, Melanchton en anderen openlijk hunne verderfelijke leer daar mochten verkondigen.

Maar hiertegen kwamen het domkapittel en de trouwe geestelijkheid in krachtig verzet ; de Overheid der stad en de katholieke burgers vereenigden zich met hen, en onder leiding van den hoogst verdienstelijken aartsdiaken Gropper besloten zij alles in te spannen, om den schat des geloofs in Keulen, dat Rome van het Noorden, te bewaren. Den ioden Augustus 1545 stond Canisius als aller woordvoerder voor keizer Karei V, die door Keulen trok. De vorst nam eenige maatregelen, maar toen de trouwelooze herder al spoedig wederom voortging als een wolf onder zijne kudde rond te waren, werd Canisius in December door de Katholieken naar België gezonden, om van den keizer en den apostolischen legaat nieuwe hulp tegen den afvallige te verzoeken. De vorst gaf hem goede hoop, vaardigde eenige bevelen uit, maar tastte nog niet door. De legaat evenwel verkreeg van den Paus de suspensie van den trouweloozen herder, en overhandigde die aan den keizer te Maastricht, den 88ten Januari 1546. Den i6den April werd de halsstarrige met den grooten ban geslagen, en toen hij nog voortvoer met zijn heilloos bedrijf, werd Canisius in het begin van December naar Luik afgevaardigd, om bij den prins-bisschop, een bloedverwant des keizers, nieuwen

Sluiten