Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonden vergevende, mij zachtkens uitgenoodigd om voortaan als een nieuwe mensch te zijn, en alle goeds voor mijn kloosterleven te verwachten. Ook uwe glorievolle moeder Maria zegende dit begin door de tusschenkomst des Engels, die mij 't eerst was toegewezen aan het altaar der HH. Apostelen. Hij vermaande mij, dat ik mij zou gewoon maken hem altijd aan de rechterhand te laten, en hem overal zou eeren, gelijk men een hoogst geëerbiedigd persoon bejegent....

„Op het oogenblik mijner professie vermeerderdet Gij in mij, o Heer, het geloof en het vertrouwen, opdat ik volstrekt niet zou twijfelen, of ik zou de in uw naam op mij genomen taak vervullen. Ik zag, dat een bijzondere gave des H. Geestes aan de geprofesten wordt medegedeeld, evenals aan de Apostelen op Pinksterdag. En van dien tijd af meen ik, dat meer dan eens tot mij gezegd is : Ecce, ego mitto vos in medio luporum : ite, praedicate evangelium omni creaturae : Zie, ik zend u te midden der wolven ; gaat, predikt het Evangelie aan alle schepselen."

IV

i -ï i T .i

iddelerwijl was de toestand van den godsdienst in Duitschland voortdurend erger geworden. Katholieken en Protestanten stonden immer feller tegenover elkander ; de Kerkvergadering

van Trente had haar laatste woord nog niet gesproken, en nu besloot keizer Karei een formulier op te stellen, waarmede de kinderen des waren geloofs en de aanhangers der ketterij beiden zich voorloopig zouden vereenigen. Zoo ontstond het befaamde edict van pacificatie,

Sluiten