Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangesteld en den toon aangeven. Maar, gelijk het spreekwoord zegt, zoo de vogel, zoo het ei, en men kan geen kind der Kerk wezen, als men van zijne vroegste jeugd bij Luther en de sectarissen ter school is gegaan; want van verkeerde leeraren krijgt men een verkeerd en ongodsdienstig onderricht." Daarom was het hem zulk een zieleblijdschap, toen het collegie te Ingolstadt geopend werd. In zijn hoogen ouderdom, door arbeid en ziekte uitgeput, zweeft zijn geest nog naar die dierbare stichting terug, en schrijft hij uit Freiburg aan hare bewoners :

»Den eeuwigen God zij de hoogste dank, dat door zijne genade uw collegie, mijne broeders, hetwelk de eerste kweekschool onzer geheele provincie moet worden, nog bij mijn leven voor zeer vele anderen tot bewondering, voor mij echter tot bijzonderen troost, zulk een begin en voortgang toont. Ik weet wel, dat het in den aanvang menigvuldige en wonderlijke lotgevallen onderging, tot het langzamerhand van een onbeduidend begin die hoogte bereikt heeft, waarop wij het thans aanschouwen. Ik denk terug aan den eenvoud van het oude huis, aan de eerste bewoners, die van Rome kwamen, toen nog de grondlegger onzer orde, Ignatius, in leven was, die reeds daardoor zich een onvergetelijk aandenken heeft verworven, dat hij in den naam van Jezus den grondsteen van dit collegie legde. Ik was, hetgeen ik gaarne vermeld, een van de drie, welke het eerst door hem uitgekozen en naar Ingolstadt gezonden werden, om als het ware de voorloopers van dat huis te zijn, en wel als opvolgers in de Theologie van den uitstekenden en hooggeroemden Joannes Eek. Toen ik destijds na het vertrek van de eerwaarde paters Claudius Le Jay en Alphons Salmeron nog langer werd teruggehouden, ondervond ik vaak grooten troost door de belofte, dat de verlangde zegen

Sluiten