Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet tegen zulk een arbeid opgewassen ; daarom dring ik er allernederigst bij uwe goedheid op aan : wil eene H. Mis lezen en draag aan anderen dienzelfden last op, opdat dit werkje het doel bereike, dat de koning zich daarvan heeft voorgesteld."

Nu zulk een arbeid verscheen dan tegen het begin van Mei 1555, en zonder naam van den schrijver, de lang verbeide Katechismus, onder den titel van: Kort begrip der christelijke leer, in vragen, ten gebruike der christelijke jeugd nu voor de eerste maal uitgegeven, op bevel en met volmacht van zijne hoog te eerbiedigen Majesteit, den koning der Romeinen, der Hongaren en Bohemers, aartshertog van Oostenrijk, enz. Daarbij kwam des konings uitdrukkelijk gebod : allen, die der jeugd onderricht geven, moeten zich, met terzijde legging van alle andere Katechismussen, aan dit leerboek houden.

Het werk was geschreven in het Latijn, de taal die destijds nog in Duitschland gesproken werd door al wie studeerde. Het bevatte tweehonderd elf vragen en antwoorden, en had tot motto het woord van den Ecclesiasticus : Fili, concupiscens sapientiam} conserva justitiam, et Deus praebebit illam tibi: Zoon, wanneer gij wijsheid begeert, bewaar de gerechtigheid, en God zal u die geven. Overeenkomstig dit woord is het boek verdeeld in twee hoofddeelen: het eerste handelt over de christelijke wijsheid, en het tweede over de christelijke rechtvaardigheid. Vooral de waarheden, welke in dien tijd het meest door de ketters werden aangevallen, zag men hier in het helderste licht geplaatst, en ieder antwoord werd met duidelijke en overtuigende teksten der Schriftuur bewezen, de eerste uitgave telde er meer dan 1100 en daarenboven nog meer dan 400 aanhalingen uit de Kerkvaders.

Nadat het werk al spoedig te Weenen, Leuven, Antwerpen, Luik, Venetië en Keulen was nagedrukt, ver-

Sluiten