Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op deze wijze dachten de Hervormers Canisius' werk tegen hen onschadelijk te maken; maar verre van het volk door dien laster af te schrikken, wakkerden zij integendeel zijn nieuwsgierigheid aan; een boek, waarop zooveel blaam werd geworpen, waartegen zoo algemeen verzet werd aangeteekend, moest wel iets buitengewoons bevatten.

Canisius bleef zijn Katechismus verdedigen zoowel door nederig gebed als door diepgaande studie ; toen een herdruk noodig was, bad hij vurig om licht, en bestudeerde opnieuw de moeielijkste vragen, om ze met nog duidelijker en nog sterkere bewijsgronden te staven. De ketterij gevoelde, welk een nederlaag haar wachtte. Gelijk een slang, wanneer zij wordt verpletterd, stuiptrekt van woede en zich langs alle zijden poogt te ontwringen, zoo ook de ketterij. Met allerlei wapenen, met scheldwoorden, beleedigingen, schandelijke schotschriften trok zij los tegen den Katechismus. Nu eens noemde zij Canisius een man, die tegen zijn eigen geweten in de waarheid vervolgde; een andermaal klinkt het: Canisius had den kansel bestegen, maar was eensklaps verstomd en dood neergevallen; ja zelfs zoover ging de haat der ketters, dat zij het gerucht rondstrooiden : Canisius was protestant geworden ; reeds had hij in eenige preeken zijn overgang openbaar gemaakt! Zulk een laster kon Canisius' edel hart niet verdragen; voor een ontzaglijke schaar treedt hij op en verklaart, dat hij niet het minst is afgeweken van de gehoorzaamheid der Kerk. En als zijn Katechismus verschijnt, verrijkt hij dien met een voorrede, waarin hij zijn gehechtheid aan Kerk en Geloof belijdt.

Hoe meer de ketters zich verzetten tegen den Katechismus, hoe meer hij werd verspreid, en weldra was hij in alle landen. Niet enkel meer in Duitschland en

Sluiten