Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Allerheiligste Sacrament, gestorven was, werd haar gelaat door den adem des doods niet ontluisterd, maar bleef stralend als in hare laatste levensdagen. Het lichaam werd in het koor der Zusters geplaatst vóór het traliewerk, dat het koor van de kerk afscheidt, en met verwondering bespeurden allen, dat het niet door den dood verstijfd werd, maar beweeglijk bleef.

Onder de velen, die het lijk kwamen bezoeken, was ook de beroemde heelmeester Arnold Fey van Oirschot.

In den namiddag van den 8sten Februari stond hij voor het traliewerk en zag toen met verwondering, dat het lichaam buitengewoon was opgezwollen. Hij zeide dit aan de Zusters, en dezen antwoordden, dat zij dit eerst heden hadden gezien, ,,'t Zou passen/' hernam toen de dokter, ,,dat het vocht uit het lichaam verwijderd werd." En nu verzochten de Zusters hem, dat hij nog dien eigen avond daartoe zou overgaan. De man der kunst deed dan de noodige insnijdingen, maar uit de opening vloeide tot zijne verwondering slechts anderhalve beker water. Hij had veel meer verwacht. Op aanzoek der Zusters zette hij nu zijn onderzoek verder door, om de oorzaak van den dood op te speuren, maar vond er geene ; wel echter zag hij tot zijne verbazing in de gal drie nagelkoppen, hoekig, en als het ware opzettelijk glimmend en zwart gemaakt; zij geleken, verklaarde hij, op de nagelen, waarmede volgens afbeeldingen Christus aan het kruis werd geklonken. Nog nader onderzoekend vond hij een weinig boven de maag een hard voorwerp, dat geleek op een dobbelsteen. Toen nu verdere nasporing niets merkwaardigs meer opleverde, vroeg hij aan de Zusters eenige stoppen en een handvol alsem en komijn, strooide dat in de opening en naaide deze dicht, terwijl hij al de ingewanden in het lijk liet.

Sluiten