Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1899) enz. Hij overleed den 2Csten Februari 1883 te Weenen.

Sacking-en, een stadje in het Iïadensche distrikt Waldshut aan den Rijn gelegen, is een kruispunt van spoorwegen, heeft een Luthersche en 2 Katholieke kerken, een gedenkteeken van den dichter v. Scheitel, verschillende scholen, een weeshuis, nijverheid en houthandel en telt (1905) 4223 inwoners. In de nabijheid ligt de door Scheffels „Tiompeter von Sackingen" bekende Bergsee.

Sackville. Zie Dorset.

Sacra was bij de oude Romeinen de naam van de godsdienstige handelingen, in het bijzonder \an den offerdienst; er werd streng onderscheid gemaakt tusschen de sacra publica, de ceremoniën van de gemeenschap en de sacra privata, die van particulieren,

lammen en gesiacmen.

Sacrament heeft op kerkelijk gebied de beteekenis van gewijde plechtigheid, maar beduidde bij de Romeinen den eed in liet algemeen en den soldateneed in het bijzonder, alsmede de borgstelling, die het aanvangen van een pleitgeding moest voorafgaan. In de „Vulgata" is het Grieksche woord /.tvozr/Qiov door sacramentum vertaald, en men heeft hieraan alzoo het denkbeeld gehecht van eene verborgenheid. De Kerkvader Augustinus noemt het een „uitwendig teeken van een heilige zaak", en volgens de Scholastieken is het „een zichtbaar teeken van een onzichtbare genadegift, ingesteld ter onzer rechtvaardiging", terwijl door deze laatste verstaan werd »>het genot der zegeningen van de Verlossing, door de Kerk verleend". Het aantal dier sacramenten is in ,i.. -d "K"prlr zeven, nameliik*. de doop,

het vormsel, het avondmaal, de biecht, het laatste

oliesel, het priesterschap en net nuwenjK.i.i ^ .< *=tersche Kerk is daaromtrent een verbindend artikel vastgesteld door het Concilie van Florence (1439) en vervolgens door dat van Trente (1547), terwijl de werkende kracht van het sacrament gesteld wordt in de handeling zelve (in opere operato), waarmede hare ondelgbaarheid (indelebilitas) samenhangt. De Kerkhervormers echter beweerden, dat de kracht der sacramenten afhankelijk is van hen, die ze ontvangen, en de Protestanten van onzen tijd hebben alleen doop en avondmaal als door Jezus ingestelde plechtigheden behouden. Luther en Melanchton meenden in hun tijd de biecht nog in bescherming te moeten nemen, terwijl eerstgenoemde geloofde aan . oonTTTn-yio-Vtpirl vfl.n hp.t lichaam van

een WtSIJ&.eüJJ\.c aaim^uvxv. ■ -

Christus in het avondmaalsbrood, een gevoelen, dat door Calvijn bestreden werd, zoodat hierdoor de sa-

. ■ i J eraf <1P

cramentstrijd ontswnu, uic aamuui .5 .v.». scheiding van Lutherschen en Calvinisten. De Kwakers, die zich van uitwendige plechtigheden onthouden, geven aan het woord sacrament de beteekenis van inwendige gemoedsbeweging.

Sacramentales is hetzelfde als Consacramentales of Eedhelpers. Zie aldaar.

Sacramento, de voornaamste rivier van den Noord-Amerikaanschen staat Californië, met een

stroomgebied van 153 UUU v. Km. omspring u up u» Mount Shasta. Zij neemt uit het Goose Lake de veel belangrijker Pitt River, daarna de Feather River, de American River en de San Joaquin op en mondt, na een loop van 620 km., uit in de Suisunbaai, wette door de Caraquinesstraat met de San Pablobaai, het N gedeelte der Baai van San Francisco, in verbinding staat. Zij is tot de stad Sacramento (75 km. bo¬

ven de monding, voor grootere en tot Red Cliff (420 km. van de monding verwijderd) voor kleinere sche-

non ViovaarKflJir

Sacramento, de hoofdstad van den N. Amerikaanschen staat Californië, aan de vereeniging van

de 7 m. diepe sacramentorivier mei ue /uiranou River, 25 m. boven den zeespiegel en op een afstand van 145 km. ten N.O. van San Francisco gelegen, wordt door dijken en kunstmatige verhoogingen beschermd, bezit een staatskapitool met een bibliotheek van 120 000 deelen, een rechtbank, een stadhuis, een douanestation, een openbare bibliotheek (1800 dln.), een Katholieke kathedraal, een kunstverzameling met een kunstschool, een groot tentoonstellingsgebouw van de landbouwvereeniging van den staat en uitgestrekte plantsoenen. Het tolt

(19UU) z» zöz inwoners, ue iiijvemeiu u ™ ductie ter waarde van (1900) 11141 896 dollar, is aanzienlijk (molens- werkplaatsen voor ijzer, wagens* en machines, conserven enz.). De handel wordt

P t , • _ £>n

bevorderd door vier spoorwegen en uuui zeescheepvaart en omvat graan, vruchten, hout enz.

• t • J 1 GQQ rlnnr rlpn

sacramento ligt op ue piaats van uc m awv v*™ v*— 7.wri fspr Ruffpr gestichte kolonie New Helvetia en

heeft veel last van overstroomingen.

Sacramentsnag' is een van uc vuuinaaiuo^ feestdagen in de Roomsch-Katholieke Kerk, gewijd aan de Transsubstantiatie, d. w. z. aan de wonderbare verandering van de gewijde hostie in het lichaam van Christus. Naar aanleiding van een visioen dat de non Juliana te Luik had, verbreidde dit feest zich het eerst in de Nederlanden en werd m 1264 ,1 TlrAxrtMiia TV pn in 1311 door Clemens V

UUU1 [jauij LJ I roiwo J- ' v" 7 v 7 T

tot een algemeen feest verheven. Johannes X11

beval in 1316, dat de heilige nostie m pieuuugeu uytocht zou worden rondgedragen. Het feest valt eigenlijk op Witten Donderdag, doch wordt gewoon¬

lijk den tweeden jjonderuag na

Sacré-Coeur. Zie Heilig Hart.

Sacrificati. Zie Lapsi.

Sacrificium. Zie Offer.

Sacrifizio dell' intelletto (Italiaansch: het offer van het verstand") werd sedert de onderwerping van de Katholieke bisschoppen aan de op het Vaticaansche concilie geproclameerde pauselijke onfeilbaarheid spreekwoordelijk gebruikt voor het opgeven van de eigen overtuiging ter wille van een hoogere machtsuitspraak.

r< £i 7io Tfprhrnni

OaiUiiicgxuiu. xiv/..wv^r

Sacristij noemt men in de R. Katholieke kerken het vertrek, waar gewijde boeken, vaatwerk, gewaden enz. bewaard worden en waar de geestelijken

de kerkelijke handelingen vernemen, vinw u. het openbaar plaats hebben.

1 i / ,j—nAüTYinp mpn

Sacrosancius tonaaiiu»tu«*»v —-

datgene, wat, onder bedreiging met zware straf, met mocht worden aangetast. Deze eigenschap bezaten vooral de volkstribunen te Rome.

Sacy, Antoine Isaac, baron Silvestre de, een Fransch Oriëntalist, geboren te Parijs den 21B'en ,~i j i nto TTori -7ÜT1 "12de ïaar rle-

oeptemuer i ™, s-■ 3- --

breeuwsch onderwijs en ubiuucciuo <»u het Arabisch, Perzisch en Turksch. Hij werd m 1/81 benoemd tot raadsheer in het muntcollege en in 17Ö5 tot lid van de Académie des Inscnptions. Hierin werd hij tevens lid van het comité, door de Académie benoemd tot de uitgave van merkwaardige handschriften uit de koninklijke bibliotheek, terwijl

Sluiten