Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het land Adrar-Tmarr, de streek Mogther aansluit, welke uit 140 m. hooge zandduinen bestaat. Van daar zet zich de zandbodem van de woestijn tot ver

in zee voort. ... . ,

Het klimaat van de Sahara onderscheidt zich door buitengewone droogte. De oorzaak hiervan is het nagenoeg onafgebroken waaien van de

passaatwinden, die geen neerslag Ku.meu -w-s brengen. Luchtspiegelingen of Fata morgana kome zeer dikwijls voor. Terwijl eigenlijke onweders tot de grootste zeldzaamheden behooren, weerlicht het er zeer dikwijls sterk, vooral aan den Z. rand van de Sahara. Omtrent de temperatuurgesteldheid bezitten wij, bij gebrek aan meteorologische stations, slechts op zich zelf staande cijfers. Zeer karakteristiek is het groote verschil tusschen dag- en^nacht-

temperatuur; dit Dearaagimuiswu»™ ——j~ veel meer. Over dag stijgt de thermometer in de schaduw tot 20 en 30° C met zelden zelfs tot 45 en 50° C., terwijl deze des nachts wel tot

30 en 9» c. daalt. Deze aanhoudende, steike

temperatuurschommelingen geven aanleiding tot het springen der rotsen, somtijds onder hevige slaJr- , i 1- Anno cf.v»nmmplinepen. roemen

pen. in ie wh;en» utanuo umv o - .. ..

de reizigers het klimaat der Sahara, waarschijnlijk

1 , 1. - „1, i- „In nnar ITD7nnn

weeens de droogte aer ïucut, aio —

De Sahara wordt meestal, hoewel ten onrechte, als een uitgestrekte, woeste zandzee geheel zonder plantengroei opgevat, terwijl zich slechts hier en daar een oase met dadelpalmen en tnmbouw zou bevinden. Weliswaar zijn de oasen de eemge voor landbouw geschikte

keliik gering aantai aticx^n, ,

bevindt, ontbreken planten geheel. Overigensb zitten zoowel de rotsharde rolsteenen van de Serir en de hoogere ketenen van de Hammada als de vaste zandwoestijnen van de Areg en de zoutwoestijnen bijzondere plantensoorten, die niet zeldenbijv op de rotshoogten van de Arabische \V oestij ten O. van den Nijl, met haar welriekende kruiden

een verrassenden inaruK manen, wn - r

tengroei vindt men echter in de droge beddwgen van rivieren, de wadi's, afgezien van de oasen. In het geheel komen ongeveer 600 soorten m het W. en <0 ten deele daarvan verschillende soorten in het U. voor Huisdieren zijn het kameel, het paard, de zebu, de ezel, het schaap, de geit en de hond; van de wilde dieren moeten vooral genoemd worden. hyena s, jakhalzen, luipaarden (cynailurus) enz ; verdei^leven er antilopen, struisvogels, schildpadden, slangen,

schorpioenen enz. un een xueci m -----.

Doed; worden de larven van een vlieg en een kleine kreeft uit de familie der kieuwpootigen (Arfemw Oudneyi Lue) in massa's gevischt en onder den naam

Fessanworm gegeten. . . , .

Het aantal woestijnbewoners is niet nauwkeurig bekend. Wagner, Supan en RayensteKft scha'ti .1. AniYDvoor 9 mimoen (u.y tot)

ten nei aai.uu rr~. ' wi

ner v.km.) De DevoiKing ueauiau m &\t, - 7" Berbers, die zich deels met Arabieren en Egyptenaren, hoofdzakelijk echter met Soedaneezen hebben vermengd. Van den Atlantischen Oc aan tot Toeat en Timboektoe wonen de Mooren, m het centrum van de Sahara tot den'karavaanweg Tripolis-Tsadmeer de Toearegs (150 000 a 200 000), ten O. daarvan in Tibesti en Borkoe de Tibboe en m de Libysche woestijn een gemengd volk van Berbers en Egyptenaren. Bovendien vindt men 111 de oasen

handeldrijvende Joden talrijk vertegenwoordigd en ook zuivere Negers of nakomelingen daarvan, als

buit gemaakte slaven. _

De handel tusschen de landen om de Middellandsche Zee en den Centralen en W. Soedan (Wadai, Bornoe, Haussastaten en Timboektoe) was vroeger zeer levendig, is echter door de onderdruk™ olQ-*ror-iV»nn dpi en rlonr de opening van

KUlg VO.11 U.011 — __ r7 1 x

de transportwegen, welke van de W. en L. kustplaatsen langs den Senegal, Niger en Binoewe direct naar het centrum van de landen ten Z. van de Sahara gaan, zeer afgenomen Karavanen trekken echter nog altijd en meestal langs de volgende zes karavaanwegen door de woestijn: 1. Marokko—Adiaz / s. m 1—,*\ 9 Miriprs—Toeat—

Timboektoe, 3. Algiers—Ghadames—Ghat—Asben

(Aïr)—öokoto, 4. inpons—^

\ 2- — i • 1 TM TT1_ — TTi4- V -franc-

6. Kaïro—Seiimen—ü-i-rasjei. uit porteertmen ivoor, struisveeren, stofgoud (nog maar weinig), indigo en aardnoten. Het zout van de oase Bilma is een belangrijk handelsartikel, vooral naar de landen aan den Niger. Slaventransporten gaan nog slechts naar Marokko.

Voor de ontdekkingsgeschiedenis der Sahara zie

'f._i cfn districtshoofd in de Britsch-

Ï3(iuai aiipw^j. j ; .. ,

Indische Vereenigde Provincies, aan een zijtak van den Audh- en Rohilkandspoorweg gelegen is de zetel van het hoofdbestuur van het Dsjamnaka,naal, een station voor de trigonometrische opmetingen en van een Amerikaansch zendingsgenootschap. Het • x mnoiroo itaIotatis het man van de

oezit een inuuic luuon-vv — — rDsjama Masdsjid te Dehli, een plantentuin en groote J , tt„x. i-,.14- /t oni \ AA 9.F1A inwnnfirs.

paardenmarKten. net wnt yxt/vx, -----

Saher, Eduard August von, werd den 9de" Augustus 1849 te Breda geboren en was aanvankelijk bestemd voor de militaire loopbaan, doch werd wegens oogzwakte afgekeurd. Hij legde zich thans toe op de studie der decoratieve beeldhouwkunst, studeerde aan de kunst-academies te Brussel, -r-« _ . r7.._ -mooirfa ^rprvnljypTis ften studiereis

ranis en zjutiüu en macnv^ , — • ^-0 7 door Italië. Daarna was hij praktisch werkzaam m , i «lc Po.rik T.rvnnen. Wee-

verscmiienae groote sicucu, «.10 x -—77 ' nen Berhjn enz. In 1880 werd hij benoemd tot conservator van het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem en belast met de organisatie der aan dit museum verbonden school. In 1899 werd hij bevor-

T Ti X «,«117-0 funnfifthll TlfiP VerVUlt. Xlll

aera tot uiieuwjui, wenw j --0 .

hield zich voornamelijk bezig met de bevordering en , i IVoHprlnnrl nok

ontwikkeling der amDaciitMuiiianm —

in 't bizonder met betrekking tot de goud- en zilver-

smidskunst en het mausmeei or »,P, » -

een aantal kleinere geschriften wijdde. In 1898 werd hii belast met het opnemen en afgieten van de voornaamste monumenten in Midden-Java en het samenstellen der Hindoe-tempels voor de wereldtentoonstelling te Parijs Hij ;^ate deel uit van de

der wereiateiituuuötcAixii&v" /-.oim tt ;

Chicago (1893), Parijs (1900) en Brussel (1910).. Hij schreef: „De versierende kunsten m Nederlandsch 0ost-lndië"(1900).Hij is ridder inde orde vanOranje

1 -X T iTon OOr

Nassau en van net i^egiucn v-x.

Sahib (Arabisch: „Heer, bezitter )is m Perzie, Oost-Turkestan en Indië de titel van de Europeanen. Het meervoud is in het Arabisch Ashab, waaron r men in de Islamietische leer de metgezeUen \an

Mohammed verstaat. ,

Sahlb. is bij diernamen de afkorting van den

Sluiten