Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen de Verbonden Mogendheden naderden, vluchtte de koning naar Praag en nam een besluitelooze houding aan, stond echter na den slag bij Groszgörschen weer op de zijde van de Franschen. Bij Groszbeeren en Dennewitz leden de Saksische troepen geduchte verliezen, en de Volkerenslag bij Leipzig

hfislistfi n ver Vl et Int. van Hen staat Tlf» Irnnino- wovH fa

Leipzig gevangen genomen, en een Russisch algemeen bestuur onder de leiding van Repnin nam er

ue teugeis van net Dewma m nanaen, waarna een Saksisch leger deel nam aan den veldtocht tegen Frankrijk. De Fransche bezettingen te Dresden en te Torgau we, den spoedig tot de overgave gedwongen. Reeds was door keizer Alexander 1 en koning

uneancn wilhelm 111 besloten, Saksen als veroverd land aan Pruisen toe te voegen; doch op het Congres te Weenen veroorzaakten de naiivpr van rtnetonnNt

en de invloed van Talleyrand een wijziging van dit

voornemen m aien zin, dat van het Saksisch gebied

zu uuu v. Km. met sb4 UOU inwoners aan Pruisen ten deel viel, terwijl het overige, 16000 v. km. met 1183 000 inwoners, onder het bestuur van koning Friedrich August bleef. De koning van Saksen moest

zien aaaraan onderwerpen, en de bijzonderheden der scheiding werden door de conventie van 28 Augustus

1Q1Q

-LUJLÉ/ geiegciu.

Door den koning en ziin minister <rraaf

die de financiën en de welvaart van het land tracht^

ten te verbeteren, werden geen hervormingen ingevoerd. Ook de 71 jarige opvolger, zijn broeder Anton, liet alles zooals het was, vandaar dat er, onder den indruk der Julirevolutie te Parijs, woelingen uitbraken. Einsiedel werd door von Lindenau vervangen, prins Friedrich August tot mederegent benoemd en een herziening der grondwet toegezegd. Deze had in 1831 plaats, en het volgende jaar verving een verantwoordelijk ministerie van 6 departementen den geheimen raad. Den 278ten Januari 1833 werd de eerste constitutionneele Landdag geopend, die de aansluiting van Saksen bij het Pruisische tolverbond goedkeurde. Onder de nieuwe omstandigheden ontwikkelden zich handel en nijverheid. Nadat Friedrich August 11 in 1836 zijn oom was opgevolgd, schreed hij onvermoeid verder op den constitutionneelen weg. In 1843 werd von Lindenau door den reactionnairen Könnerilz vervangen, waarna tegen het liberalisme werd geageerd, waardoor dit steeds heftiger optrad. Zoodra in 1848 te Parijs de Februari-omwenteling uitbarstte, stelde Leipzig zich aan het hoofd der ontevredenen, die een grondige verande¬

ring wensenten. roen FneancH August de kracht der algemeene volksbeweging begreep, ontsloeg hij zijn ministerie en belastte Braun met de samenstelling van een nieuw Kabinet. De Landdag, den 18den Mei geopend, nam wetten betreffende de pers, het recht van vereeniging en vergadering en een nieuw kiesrecht aan; de nieuwe kieswet voerde algemeene

Uirecie verKiezing voor de Eerste Kamer met een census in. De eerste Landdag, volgens de nieuwe kieswet gevormd, bestond nagenoeg geheel uit democratische elementen. Een voorstel betreffende een erfelijk en onverantwoordelijk hoofd voor een nieuw te vormen Duitsch Rijk werd door de meerderheid verworpen, welke echter de publicatie der Duitsche grondrechten eischte. Het ministerie nam zijn ontslag en werd vervangen door een overgangsministerie, bestaande uit Held, von Beust enz., dat genoemde publicatie onverwijld toestond, zonder evenwel de

radicalen te bevredigen. Toen de koning van Pruisen de Duitsche keizerskroon van de hand wees, verlangden de Kamers de onmiddellijke erkenning van een rijksgrondwet, welke zij vroeger hadden verworpen. Daar zij tevens het heffen van belastingen na den 30sten April verboden, werden zij tot groote blijdschap der reactie ontbonden. In plaats van

TInlA X„1 1 rr ■> . -,1 . .

me z;ijii uiiLMcig nam, wera Asctimsky ministerpresident. Den 3den Mei brak een opstand uit, het tuighuis werd aangevallen en barricaden opgeworpen ;op het stadhuis vestigde zich een veiligheidscommissie, die vrijscharen uit andere steden ontbood. De grootste helft van het leger bevond zich onder generaal von Heintz in Sleeswijk-Holstein; te Dresden was eene bezetting van slechts 1900 man. Men ontbood echter troepen, verzocht gewapende tusschenkomst van Pruisen en liet den Irnnino-

zin en de ministers naar de vesting Königstein vertrekken, daar de geheele Oudstad, met uitzondering van het tuighuis en het kasteel zich in han,!™

<_> "wnuvii vxn

opstandelingen bevond. Toen de vlucht van den koning en de ministers bekend werd, werd een Voorloopig Bewind ingesteld, bestaande uit Tzschirner, Heübner en Todt. dat, de erkenning

, - ViV/ A1J1VÖ-

grondwet wenschte. Daar de opstand nu een reou-

KlilrAiVnoV * 1 * J.' .1. 1 l. .

wujvcuiscii-buuiaubiiscn KaraKier aannam, trok de burgerstand zich temp. en nnlr He hu rrrornToov ni4-

- O * Uil

andere steden keerde huiswaarts Tntneenhon

den de ministers Rabenhorst en von Beust naar de Nieuwstadt terug; uit Leipzig en Chemnitz kwamen troepen en uit Berliin verscheen een hotalin» Pm».

sen. De strijd ontbrandde weder in den morgen van

Am* ~A/t „Z AT— .1 . li , , . ° _

ucii u™ mei. r\a een woeaena straatgevecht werd de opstand den 9den Mei gedemnt On h UT! vlnnhf xvrar-.

den nog velen, waaronder Heutner en Bakoenin, gevangen genomen. De troepen telden 31, de opstandelingen 178 dooden. De koning van Saksen trad thans toe tot den Driekoningenbrmd met Pnn'

sen en Hannover. Het verdrag, den 27s'en Februari 1850 met Hannover, Beieren en Württemberg gesloten, gaf aanleiding om er zich kort daarna aan te onttrekken. Von Beust werkte thans het overwicht van Oostenrijk in den Duitschen Bond in de hand. Daar de Kamers nog steeds het Ttnitspli e vrnno-cfuL-

in behandeling wilden nemen, werden 7.11 nnfhnr».

den. Het ministerie hief thans het onbeperkte recht

van vereeniging en vergadering op, onderwierp de pers aan het toezicht der nolitie en rien Hon T anrldor»

van 1848 bijeen. Deze vernietigde alle wetten van 1848 en 1849 en verwiem zelfs He hor-zinm'no-

r 11V1MVJ111I0 UC1

grondwet van 1831. De Landdag van 1851 herstelde

ue muireeue gemeentenjKe veriaezmgen, de conscriptie en de plaatsvervanging in het leger. Koning Friedrich August 11 (overleden 9 Augustus 1854) werd opgevolgd door zijn broeder Johan, zonder dat het regeeringsbeleid eenige verandering onderging. Een hervorming van het rechtswezen en van het bestuur kwam eerst in 1864 tot stand. Nadat von

Lschmsky (1H58) overleden was, werd von Beust voorzitter van den ministerraad; de regeering volgde thans een meer vrijzinnige richting. Von Beust, die aan het hoofd van de DuitscheMiddenstaten wenschte te staan, trad in 1860 te voorschijn met een ontwerp tot hervorming van den Bond, dat noch te Weenen, noch te Berlijn bijval vond, legde den Landdag een liberale kieswet voor, gaf de pers meer vrijheid, vaardigde een amnestie voor de gebeurtenissen van het jaar 1849 uit enz. In Sleeswijk-IIol-

Sluiten