Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meene, indirecte verkiezingen uit de staatsburgers van goeden naam, die den 30-jarigen ouderdom bereikt hebben, gekozen.De gewone Landdag wordt om de 3 jaar gehouden. Het uitvoerend bewint berust bij een ministerie met 3 ministers, die aan het hoofd van 5 departementen staan. De hoogste rechterlijke instantie is het Hof van Appèl te Jena. De begrooting bedroeg in 1905—1907 147 46300 mark (per jaar), de staatsschuld in 1905:3062 100 mark. In het groothertogdom ligt het 5ae Thuringsche regiment infanterie n°. 94. De residentie van den groothertog is Weimar. Het groothertogdom heeft in den Duitschen Bondsraad één stem en zendt 3 afgevaardigden naar den Duitschen Rijksdag.

Oorspronkelijk behoorde Weimar tot de bezittingen van de graven van Orlamünde, en een zijlijn van deze aanvaardde tegen het einde der 10de eeuw den titel graaf von Weimar. Na het uitsterven daarvan (1067) voerden de graven van Orlamünde dikwijls strijd met het Huis Wettin, totdat dit het land in 1373 in bezit kreeg; sedert de deeling van 1486 behoort het groothertogdom tot de Ernestijnsche lijn. Dikwijls veranderde het land van gebieder en had van verschillende oorlogen veel te lijden. In het begin van de vorige eeuw was het Hof te Weimar het verblijf derberoemdsteDuitscheletterkundigen.Toen regeerde er Karl August, die door de besluiten van het Congres te Weenen een aanmerkelijke gebiedsvergrooting en de groothertogelijke waardigheid verkreeg. Hij verleende in 1816 aan zijn volk een vrijzinnige grondwet en vrijheid van drukpers, welke laatste echter door den aandrang der groote mogendheden werd beperkt. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Karei Frederik (1828—1853), die in denzelfden geest regeerde. Toch ontstonden in 1848 volksbewegingen, waarop de groothertog den leider der oppositie, von Wydenbrugk, tot minister benoemde. Een nieuwe lrieswet werd vastgesteld, en in 1849 kwam de nieuwe Landdag bijeen, die spoedig het geheele bestuur in vrijzinnigen geest veranderde. Weldra ontstond echter een reactie, zoodat de kieswet werd gewijzigd en andere verkregen voorrechten (o. a. betreffende de domeinen) werden prijs gegeven. Karei Frederik werd opgevolgd door Karei Alexander (1853 —1901), geboren den 24"tei1 Juli 1818 en in 1842 gehuwd met prinses Sophia der Nederlanden, de zuster van koning Willem III. Hij beijverde zich, de bijdrage der hoogeschool te Jena te verhoogen en kunsten en wetenschappen te bevorderen. Op staatkundig gebied schaarde Weimar zich aan de zijde van Pruisen, werd in 1866 lid van den Noord-Duitschen Bond en sloot een militaire conventie met Pruisen. De grondwet werd door de kieswetten van 1874 en 1896 gewijzigd. Een nieuwe regeling van de gemeentelijke besturen bestaat sedert 1896. Karei Alexander werd in 1901 opgevolgd door zijn kleinzoon Wilhelm Ernst. Daar de groothertog zijn echtgenoote, prinses Karoline van Reusz, kort na het huwelijk verloor, is prins Wilhelm, een afstammeling van een jongeren zoon van Karl August, de tegenwoordige troonopvolger. Li 1906 werd een nieuwe kieswet voor den Landdag aangenomen, bij de verkiezingen verkregen de sociaal-democraten drie zetels.

Sakshis is in de Indische fabelleer de naam van den haas, die zich zelf in het vuur wierp om enkele van honger omkomende pelgrims, die hem niet wilden dooden, te redden. Volgens de legende bracht

Indra hem wegens deze opoffering naar het middelpunt van de maan over.

Saksisch Zwitserland is de naam van een streek in het Duitsche middelgebergte, gevormd door het Elbe-Zandsteengebergte ter weerszijden van de Elbe en gelegen in het Saksische distrikt Dresden en in aangrenzende gedeelten van Bohemen. Het strekt zich uit van Pirna tot Tetschen in Bohemen over een lengte van 38 km., is ongeveer 30 km. breed en beslaat een oppervlakte van ongeveer 825 v. km. Het dal der Elbe is er het voornaamste, daar alle andere rivieren met haar dalen daarin uitmonden. Het Elbe-Zandsteengebergte heeft een gemiddelde hoogte van 400 m. en is sterk verweerd. Loodrechte rotswanden en zuilvormige rotsgevaarten, hier en daar boven elkander geplaatst, wisselen af met ruime dalen, waar rijke wijn- en ooftgaarden den grond bedekken, alsook met nauwe rotskloven. Tot de voornaamste gedeelten van Saksisch Zwitserland behooren: de Liebetaler Grund, waardoor de Wesenitz stroomt, de Uterwalder Grund, de Bastei, het stadje Hohnstein, de Tiefe Grund, de Lilienstein, de Kuhstall, de Groote Winterberg (553 m.) enz., alle op den rechter oever der Elbe, voorts de Schneeberg (723 m.), de Königstein, de Papststein en de Bielagrund op den linkeroever der rivier. De streek wordt jaarlijks door een groot aantal reizigers bezocht.

Sakwala is volgens de Boeddhistische leer de naam van een zonnestelsel, waarvan er een oneindig aantal in het heelal bestaan. Iedere Sakwala strekt zich zóó ver uit, als het licht van haar zon reikt. Zij bevat eenige hemelen, hellen en aarden, bereikt haar hoogste rijpheid, gaat tot ontbinding over en wordt tenslotte vernietigd, alles op regelmatig tenigkeerende tijdperken krachtens een onveranderlijke wet.

Sala was in de Middeleeuwen de naam van den IJsel. Zie aldaar.

Sala, George Augustus, een Engelsch schrijver, geboren te Londen in 1828, schreef het eerst in de „Households Words" van Dickens de Londensche schetsen: „Gas-light and day-light" en „Twice round the clock"(1858) en was daarna als correspondent van de „Daily Telegraph" werkzaam. Als zoodanig vertoefde hij in Amerika, Algerië en Marokko, op de slagvelden in Frankrijk, Italië, Spanje, Rusland enz. en in 1884 in Australië.Van zijn werken noemen wij: „My diary in America in the midst of war" (1865), „Rome and Venice"(1869), „Paris herself again 1878—1879"(9de druk, 1887), „America revisited"(1882), „Living London"(1883), „Things Ihave seen and people I have known"(2 dln., 1894) en de biografieën „William Hogarth"(1866), „Essay on Charles Lamb"(1868), „Charles Dickens"(1870) en zijn autobiografie: „Life and adventures, written by himself"(2 dln., 1895). Hij overleed den 9del1 December 1895 te Brighton.

Salade (Lactuca) vormt een plantengeslacht uit de familie der Compositae, waartoe kropsla, snijsla en bindsla behooren. Eerstgenoemde is ongetwijfeld wel de belangrijkste, omdat ze in onze tuinbouwcentra in 't groot voor binnen- en buitenlandsche markten gekweekt wordt. Gewenscht is het de sla gedurende een groot gedeelte van het jaar te kun nen oogsten. Daartoe wordt de teelt onder glas met die op den open grond gecombineerd. Reeds van af September zaait men, om jonge planten te krijgen,

Sluiten