Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuwen daarna door Franschen en Engelschen teruggevonden. In 1885 werden de eilanden tusschen Duitschland en Engeland verdeeld, maar bij een nieuwe overeenkomst in 1889 stond Duitschland de meeste aan Engeland af, zoodat het slechts Boeka, Bougainville en enkele kleinere behield.

Salomonszegel. Zie Dalkruid.

Salon is een ruime gezelschaps- of ontvangstkamer. Die naam wordt echter ook gebezigd van den kring, die zich op bepaalde dagen voor letterkundige, aesthetische of muzikale doeleinden in zulk een vertrek verzamelt. Vooral gebruikt men dat woord van de zalen te Parijs, waar tentoonstellingen van schilderijen worden gehouden, waarom men tevens de tentoonstelling zelf met dien naam bestempelt.

Saloniki, (Griekscli: Thessaloniki, Turksch: Selanik) is de naam van een Turksch vilajet, gevormd uit gedeelten van het oude Macedonië en Thracië. Het wordt doorstroomd door de Wistritza, de Wardar, de Stroema en de Mesta, levert veel graan, tabak, wijn, ooft, katoen, galappels enz. en is in 5 liwa's (arrondissementen) verdeeld, welke samen een oppervlakte van 36 000 v. km. beslaan. De bevolking wordt op 1130 000 zielen geschat.

Saloniki, de hoofdstad van het gelijknamige

vnajet, iigt op aen acntergronü üer lioit van Saloniki, een inham der Egeesche Zee, welke door de sterk aangroeiende delta van de slibrijke Wardar zoo bedreigd wordt, dat men den ondiep geworden ingang reeds voorzichtig moet binnenvaren. Saloniki breidt zich op de helling van den 1200 m. hoogen berg Kissos (Chortiatis) halfcirkelvormig uit. Door de straalsgewijze naar Saloniki convergeerende rivierdalen, is Macedonië van uit Saloniki in alle richtingen toegankelijk; daardoor ontstaat de groote beteekenis van de stad voor het verkeer te land en te zee, als middelpunt van een groot stratennet en als uitgangspunt van spoorwegen. Zij maakt, van uit zee gezien, met haar koepels en moskeeën, een prachtige vertooning, maar is van binnen in haar nauwe straten vuil en ellendig. Eerst in de laatste iaren is de stad door nienwe hnnwivprlrpn hrpprlp

straten, gas- en waterleiding en rioleering, vooruit

gegaan, j^r verneit zien een vervallen, thans door arme lieden bewoonde citadel; ook ziet men er hooge muren en torens, 10 groote en 26 kleine moskeeën, een rijk klooster der Mewlewiderwisjen, onderscheiden Grieksche kerken en kloosters, een R. Katholieke kerk, 30 synagogen, 3 hospitalen, een groot aantal scholen, een inrichting voor quarantaine en talrijke badinrichtingen. Tot de belangrijkste nieuwere gebouwen behooren er: de Ottomannische Bank, het college der Jezuïeten, het douanestation, het spoorwegstation enz. Den 4de» September 1890 heeft een groote brand het Z.O. der stad zwaar geteisterd en 2000 huizen verwoest. Yan de belangrijkste overblijfselen der Oudheid vermelden wij: twee Romeinsche triumfbogen, waaronder de beroemde, ■door Galerius gebouwde „Rotunda", vele kleinere overblijfselen, zooals zuilen, standbeelden, inscripties enz. De bevolking der stad wordt op 105 000 zielen (60 000 Joden) geschat. Saloniki bezit 4 katoenspinnerijen, onderscheiden kousenfabrieken, 7 stoommolens, een bierbrouwerij, een pottenbakkerij, 5 zeepfabrieken, een ververij, fabricage van metaalwaren en tapijten en is na Konstantinopel de aanzienlijkste handelsstad van het Turksche Rijk. De nieuwe haven is veilig en wordt door de grootere

Middellandsche Zeelijnen regelmatig bezocht. Uitgevoerd worden: graan, tabak (2 millioen kg.), opium, rijst, katoen, cocons (400 000 kg.), wol, huiden en mineralen, vooral chroom en magnesium, samen voor een waarde van ongeveer (1904) 73 millioen francs; ingevoerd worden, vooral door Groot-Brittannië. Oostenriik-Honfrariie en Ttni^phU-m/t L-i.

toenen stoffen, ijzerwaren, naaimachines, suiker, wollen stoffen, katoenen garens, koffie, petroleum, kramerijen- en zijden stoffen, leer, papier, speelkaarten, parfumerieën en pharmaceutische artikelen, samen voor 78—82 millioen francs. Saloniki is de zetel van een gouverneur-generaal (wali) en van den commandant-generaal (moesjir) van Macedonië, een Griekschen metropoliet, een opperrabbijn der Joden en onderscheiden consuls van vreemde staten. De omgeving van de stad is, vooral naar het O. bekoorlijk. De O. voorstad, Kalameria, bestaande uit villa's, begint sterk te bloeien. In de nabijheid bevindt zich een Turksche landbouwschool.

Saloniki is het oude Thessalonike, door Kassander omstreeks het jaar 315 v. Chr. ten N. van de oude stad Thermae gesticht. Deze stad was zeer versterkt en werd weldra de voornaamste ha. VPn van MnnWIr».

nië. Ook lag zij aan de Via Egnatia, die in de dagen der Romeinsche heerschappij van Dyrrachiom naar

leiuue. .uen ±aApril löïb werden er de Duitsche en Fransche consuls door het Turksche gemeen vermoord.

Salpen is de naam van een orde van dieren uit de klasse der Manteldieren (Tunicala), welke klasse men tegenwoordig tot de afdeeling der Wormen brengt. Zij omvat vrij zwemmende, rolronde of tonvormige, geleiachtige, doorzichtige dieren met eindstandige, tegenover elkaar geplaatste mantelopeningen en band- en plaatvormige kieuwen. Zij leven alleen of in regelmatige, enkelvoudige of dubbele ketens aan de ODDervlakte der zee Znnals rpprl« <rc/a<rii

is, gelijkt het lichaam veel op een aan beide einden

upcii wij, waarvan ae

buitenwand uit cellu

lose bestaat,ihet eenige

voorbeeld van het voorkomen van cellulose in het dierenrijk. De spieren vormen 6 tot 8 bijna gesloten ringen, en door de samentrekking hiervan wordt het zeewater door de onderste (egistieopening) opening uitgedreven, terwijl het water weder door de bovenste opening (ineestie-openine) bin¬

nenstroomt. De dieren

bewegen zich door den daardoor op het water

uitgeoefenden druk met de ineestie-one-

ninff naar voren. De ingewanden liVtrpn fnf ppn

kluwen opeehooDt in den huidsnierzak Fr óp¬

staan tweeërlei salpen, nl. enkellevende dieren en riienvormende. De enkellevende levert rinn.- afsp¬

ring aan de zoogenaamde Stolo prolifer, die zich aan het achterste einde van het dier bevindt, de salpenkoloniën, de salpenkolonie wordt geslachtsrijp en elk

Salpen.

Sluiten