Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Salta (San Miguel de Salta), de hoofdstad van de gelijknamige provincie, in 1582 gesticht, aan den Rio Arias en aan de spoorlijn Cordoba-TucumanSalta-Jujuy gelegen, is de zetel van een bisschop, heeft een nationaal college, een kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen, een weeshuis en een hospitaal en telt 16 672 inwoners, die handel met Chili en Tucuman drijven.

Saltet, Rudolph Hendrik, een Nederlandsch hygiënist, geboren te Amsterdam in 1853, promoveerde aldaar in 1879 en werd achtereenvolgens officier van gezondheid, privaatdocent in de gezondheidsleer, adjunct-inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht in Noord-Holland, directeur van den gemeentelijken gezondheidsdienst te Amsterdam en is sedert 1896 aldaar hoogleeraar in de hygiëne en medische politie. Behalve zijn dissertatie, getiteld „Bijdrage tot de kennis van de werking van het arsenikzuur op den gezonden mensch"(1879) en artikelen in verschillende binnen- en buitenlandsche medische tijdschriften, schreef hij: „Robert Koch"(in „Mannen en Vrouwen van beteekenis", XXII), „F eiten en beschouwingen betrekking hebbende totde koepok-inenting" (1889, in samenwerking met G.W. Bruinsma en[R. A. Reddingius), „De vaccinatie en het regeeringsontwerp tot herziening der wet op de besmettelijke ziekten"(1891), en „A study of enteric fever in the Netherlands, 1875—1891"(1899).

Saltillo (ook wel Leona Vicario), de hoofdstad van den Mexicaanschen staat Coahuila, ligt aan een zijrivier van den Rio Salinas en aan de spoorlijn Laredo-Monterey in een veerijke streek, bezit 5 pronte kerken, een middelbare school, een kazerne,

een groot tuchthuis, katoenfabrieken, vooral voor mantels (serapes) en pulquebranderijen. Het telt (1900) 23 996 inwoners.

Salt Lake. Zie Zoutmeer.

Salt-Lake City, de hoofdstad van den NoordAmerikaanschen staat Utah, aan de rivier de Jordaan en aan de Union Pacific en andere spoorwegen, ligt 1311 m. boven de oppervlakte der zee en 20 km. ten Z. van het Groote Zoutmeer. De stad is het „Zion" van de Mormonen en heeft breede, elkander rechthoekig snijdende straten met electrische trams, in het middelpunt den 4 H.A. grooten tempel voor 8000—12 000 personen, den in 1893 voltooiden tempel met 6 spitse torens en de Assembly Hall voor 3000 personen, 20 andere bedehuizen der Mormonen en den grooten Salt-Lake schouwburg.Het telt(1900) 53 531 inwoners. De nijverheid (1900: produktiewaarde: 6 109 409 dollar) houdt zich bezig met zoutraffinaderij, slagerij, bierbrouwerij, glassmelterijen, ijzergieterijen enz. Het door de Mormonen gestichte Zion's Coöperative Mercantile Institution drijft levendagen handel en fabriceert kleederen en schoenen. Van de openbare instellingen noemen wij de universiteit van Utah met 600 studenten en een bibliotheek met 15000 deelen, een museum, een Mormoonsch, een Katholiek en een Episcopaal ziekenhuis enz. In de nabijheid ligt Fort Douglas, een militaire post, en bevinden zich onderscheiden druk bezochte heete bronnen.

Salto, een departement van de republiek Uruguay, heeft een oppervlakte van 12 603 v. km. en telt (1902) 46 793 inwoners. Hoofdbron van bestaan is de veeteelt.

Salto (Salto oriental), de hoofdstad van het gelijknamige departement in de republiek Uru¬

guay, 22 km. beneden den Salto grandeen tegenover de Argentijnsche stad Concordia gelegen, staat door een spoorweg met Santa Rosa in verbinding, is een stoomvaartstation, bezit een scheepstimmerwerf met een ijzergieterij en uitvoer van agaat en andere halfedelsteenen. Het telt 12000 inwoners.

Saltykow, Michail Jewgrafouritsj, een Russisch satiricus onder het pseudoniem N. Schlschedrin, geboren den 27sten (15den) Januari 1826 in een dorp van het distrikt Kaljasin (gouvernement Twer), bezocht het lyceum te Zarskoje Selo en trad vervolgens in staatsdienst. Nadat hij eenige gedichten had geschreven, leverde hij in 1847—1848 twee satirieke novellen, die hem een verbanning naar Wjatka op den hals haalden, waar hij werkzaam was bij het bestuur van het gouvernement. Ten gevolge van een amnestie keerde hij in 1855 terug, verliet na eenige jaren als staatsraad in werkelijken dienst den staatsdienst, wijdde zich vervolgens aan de staatkundige satire, het eerst in „Sovremennik" („Tijdgenooten"), daarna in het door hem geredigeerde maandschrift: „Otecestvennye Zapiski" („VaderlandscheBladen"), dat in 1884 werd opgeheven. Zijn eerste werk, dat zijn naam in geheel Rusland populair maakte, waren de „Schetsen uit de provincie". Daarop volgde een groot aantal schetsen, waaronder de „Satires in proza" en „Onschuldige geschiedenissen"(1863), „De teekenen van den tijd" en „Brieven uit de provincie"(1869), „Dagboek van een kleinstedeling te St. Petersburg", „Mannelijke en vrouwelijke Pom-

padours , „Uver Qe grens , „öneven aan mijn tante", „Bonte brieven", „Kleinigheden uit het leven"(1887), 23 sprookjes, „De Posjechonische oude tijd" enz. tot de beste behooren. Een zuivere novelle is de vertelling „De heeren Golowljew". De satiren van Saltykow zijn met hartebloed geschreven; hij wil zijn vaderland door openbaring van het slechte, den leugen en den laster dienen. Hij overleed den 12aen Mei (30sten April 1889) te St. Petersburg. Een verzameling van zijn werken verscheen aldaar in 1900 in 12 deelen.

Saltzmann, Karl, een Duitsch schilder, geboren den 23sten September 1847 te Berlijn, legde zich op het schilderen van landschappen en zeegezichten toe en vestigde zich na studiereizen door ons land, Italië en op den Atlantischen Oceaan in 1876 te Berlijn. Van 1870—1880 maakte hij met prins Heinrich van Pruisen een reis om de wereld, begeleidde in 1888 keizer Wilhelm II naar St. Petersburg, in 1889 naar de Lofoten en later op verschillende andere reizen. Van deze reizen bracht hij een groot aantal schetsen mede, waaruit schilderijen ontstonden. Hij schilderde voornamelijk zeegezichten. In 1888 ontving hij de groote gouden medaille van de kunsttentoonstelling te Berlijn, van 1894—1896 was hij leeraar in de schilderkunst aan de kunstacademie te Berlijn. In 1896 werd hij tot professor benoemd.

Salueeren of begroeten is het bewijzen der voorgeschreven militaire honneurs door soldaten, troepenafdeelingen, oorlogsschepen, forten enz. De officier salueert met den degen, wanneer de manschappen het geweer presenteeren of bij de parade defileeren. Ook wordt gesalueerd met de nederwaartsche beweging van het vaandel. Bij de marine geschiedt het salueeren door een bepaald aantal kanonschoten, een salvo geheeten. Voor een souverein worden van 33 tot 101 schoten afgevuurd, voor prin-

Sluiten