Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sapta Tatliagatas zijn volgens de Boeddhistische leer de voornaamste zeven nirmênakayas (zie aldaar) onder de tallooze oude wereldbewakers. In de meeste Boeddhistische tempels in China en Tibet staan hun namen geschreven op een heptogonalen pilaar, die in eengeheime kamer bewaard wordt.

Sara of Sarah, de dochter van Terach, was de halfzuster en echtgenoote van Abraham. Volgens het Bijbelschverhaal schonk zij hem op90-jarigen ouderdom Izaak en overleed te Hebron 37 jaren later.

Sarabande, een oorspronkelijk Spaansche dans, werd door een solodanseres in een zeer langzaam tempo uitgevoerd, waarom de dans op allerlei wijzen werd opgesmukt.

In de rijschool noemt men sarabande een zekeren maathoudenden stap van een paard.

Saracco, Giuseppe, een Italiaansch staatsman, ceboren den 9den Octnher 1821 te lüshnnn ri„

provincie Alessandria, werd advocaat, was van 1851 —1865 lid van de Kamer van Afgevaardigden en werd daarna lid van den Senaat. In 1862 werd hij onder Ratazzi algemeen secretaris van het ministerie van Openbare Werken, in 1864 onder La Marmora van Financiën. Gedurende een aantal jaren was hij vice-president van den Senaat. Van 1887—1889 en van 1893—1896 was hij minister van Openbare Werken, werd in 1898 voorzitter van den Senaat en in

ïauu met de vorming van een ministerie belast, dat echter in 1901, tengevolge van een votum van wantrouwen in de kwestie van de werkstaking van de havenarbeiders te Genua, moest aftreden. In 1901 werd hij opnieuw voorzitter van den Senaat. Hij overleed te Bistagnano bij Acqui den 19den Januari

Saracenen of Sarracenen is de naam van een door Ammianus Marcellinus vermeld volk, dat in het : N. van Gelukkig Arabië gevestigd was. Ten onrechte wordt deze naam met dien van Sara in verband gebracht. Hij werd reeds vroeg in de Middeleeuwen door ; Christelijke schrijvers gebezigd om al de Arabieren of ook om in het algemeen de Mohammedanen aan te 1 duiden.

Sarafow, Miehail K., een Bulgaarsch staatsman, geboren in 1854 te Trnovo, studeerde teAgram,

: Hiuiiuiieu en ranjs en werd ae eerste directeur van de Bulgaarsche statistiek, in 1880 minister van Onderwijs, in 1884 van Financiën en in 1885 directeur van de Bulgaarsche nationale bank en leider van den bouw van de spoorlijn Sofia-Vakarelhan. Als Zankovist in 1893 voor Stamboelov naar Saloniki gevlucht, werd hij in 1896 directeur van de Bulgaarsche verzekeringsmaatschappij en was van Maart 1901 tot Maart 1903 minister van Binnenlandsche Zaken.

Saragossa (Spaansch: Zaragoza), een Spaansche provincie in het landschap Aragon, grenst in het N.O. aan de provincie Huesca, in het O. aan

I lA-Aiud, en larragona, in net L. aan Teruel en Guadalajare, in het W. aan Soria en in het N.W. aan Navarra, heeft een oppervlakte van 17 424 v. km. en telt (1900) 421 843 inwoners. De provincie omvat 13 distrikten. De hoofdstad is Saragossa.

Saragossa (Zaragoza), de hoofdstad van de gelijknamige provincie en de vroegere hoofdstad van Aragon, ligt 184 m. boven den zeespiegel aan den rechter oever van den Ebro, welke hier rechts den Huerva en links den Gallego opneemt, en is een kruispunt van spoorwegen. Behalve het gedeelte, dat na de verwoesting door de Franschen (1808—1809) XIV

werd herbouwd, bestaat Saragossa uit nauwe, onregelmatige straten. Over den Ebro voert een 250 m. lange steenen brug (7 bogen) en een spoorwegbmg naar de voorstad Altabas op den linker oever. De voornaamste gebouwen zijn: de Gotische kathedraal (1119 1520) met 5 beuken en een hoogen toren, de kathedraal Nuestra Senora del Pilar (sedert 1681 gebouwd) met 3 beuken, koepels en toren, de kerk San Pablo (1259'). het Gotisch ft vroftfyprp Vlnnefnr- Qon+n

/' — - ' • ' Ö ^ -".iwv/u VV/A KJ Ui 11 VUi

J^ngracia (in 1808 voor een deel verwoest), het uit den Arabischen tijd afkomstig kasteel Aljaferia, de vroegere residentie van de koningen van Aragonië, sedert Philips V van bastions voorzien, de Lonja (beurs) met een groote zaal, het aartsbisschoppelijk paleis, het gerechtsgebouw, onderscheiden adellijke paleizen en de nieuwe universiteit. Het telt (1900) 99 118 inwoners. De vroeger bloeiende industrie is achteruit gegaan (leer, wol en zijde, knoopen, hoeden enz.). De handel is vrii levenrUc Sn .racncoa

een in 1474 gestichte universiteit, een bibliotheek van 25000 deelen, een plantentuin enz., een academie van schoone kunsten met een museum, een seminarium voor priesters, een veeartsenijschool, een instituut, een normaalschool en een industrieschool; verder 3 schouwburgen, een arena voor stierengevechten en talrijke instellingen van weldadigheid. Saragossa is de zetel van den kapitein-generaal van Aragon, van een aartsbisschop en van een Hof van Annèl. In het Z leidt rl ft mnnip Alloo Pqcoa An

11 x UöW uc

las Damas naar het vroegere klooster Torrero met een koepelkerk en de aan het Keizerskanaal gelegen haven.

Saragossa heette in de Oudheid Salduba en was een stad van de Ilergeten. Augustus plaatste er in 27 v. Chr. een volksplanting, welke hij Caesarea Augusta noemde en tot hoofdstad van een distrikt verhief. In 255 komt de eerste bisschop van Saragossa voor. In 712 werd de stad door de Mooren veroverd, en in 1118 kwam zij door Alfonsus 1 weder onder deheerschannii der Ohristenpn Tn 1317

het bisdom in een aartsbisdom veranderd. Saragossa koos in den Soaanschen Snccessiennrlntr napfü ,

koning Karei III van Oostenrijk, maar moest zich in

i ic\n n-nAn— tt• i. j ,

uuuri wei peii.nier nau ook aen 2U8ten Augustus 1710de slae nlaats. waarin PMim 17 >mf

moest delven. Vooral werd Saragossa beroemd door den moed, waarmede zij onder Palafox in twee belegeringen (van Juni tot Augustus 1808 en van 21 December 1808 tot 21 Februari 1809) dapperen weerstand bood aan de veldheeren van Napoleon I. Van 30 000 soldaten waren slechts 12 000, van 100 000 inwoners 46 000 overgebleven, toen de stad zich onder zeer eervolle voorwaarden aan den vijand overgaf. Ramon Valvidares heeft deze verdediging in een heldendicht ..Iberiada" (9<ie dmL- isoci

V- UCAUU-

gen. In den Karlistenoorlog stond de stad op de ziide

von rlo 11.. • . 1 1 J ,

»«,.«v*v, umiBuuiua, t;ii aiie pogingen ae stad op vreedzame wijze in te nemen, werden verijdeld.

Sarajevo. Zie Serajewo.

Saraki, een stad in de provincie Noepe, den grootsten vazallenstaat van Sokoto (Soedan), ligt 50 km. ten Z. van den rechter oever van den Niger en telt 40 000 inwoners, die zich bezig houden met de ververij en het bereiden van olie en in de vruchtbare omgeving katoen, graan, aardnoten en yams verbouwen.

Saramacca. een rivier in Snn'nflmn

de bovenloop voor het eerst door een in 1902 uitge.

8

Sluiten