Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonden Nederlandsche expeditie werd onderzocht, ontspringt op 3°48' N. Br. op den de Koek Berg, een der toppen van de Wilhelminaketen. Zij heeft m het algemeen een noordelijke richting, beschrijft een menigte kronkelingen en buigt ter plaatse, waar zi] 1, nnnonmt wpst.wa.arts om. welke

ae wanicajiiccö. ~r . * A-v.+

richting zij behoudt tot haar monding m zee, dicht ,. 5 J , ^ aie hrnnrivier kan de

Stfe^gSd^CT^ vrflen te noemen, links: de Toekoemoetoe, de Groote en de Kleine Pakasi- de Toeboeka, de Wane-, Frans, lobie, San- én de Sorkee- of Borfeltkreek; rechts: de Goyo- Tjakamisa, de Kleine Saramacca, de Witte Water-, Moeroemoeroe-,Miendrinetie-,Watermolen-, Kleine Poika-, Wanica-, Jarikaba-, Oranje- en Jameskreek. Als voornaamste watervallen m de rivier worden vermeld: de Konnadam-, Marnanmaba-,

Toeprati boeka-, Pakasi-, Mauaaipmgu-, ,

Pakkapakka-, Brokoboto-, Wittiston- en de Gran-

' Sarapoel (Ssarapoel), een distriktsstad in het Russische gouvernement Wjatka, aan de Kama geleden, bezit een hoogere burgerschool een gymnasium voor meisjes, 2 banken, belangrijke nijverheid

(looierijen) en handel (graan, hout, iijnzaau, ™ —

21396 inwoners. . . ,

Sarapoel, een distrikt in het Russische gouvernement Wjatka, bezit een zeer ontwikkelde nijverheid (ook huisindustrie); vooral moeten genoemd worden de groote wapenfabriek te Ishewsk en de

metaalsmelterijen van den Staat

Sarasate, LJaoio maran jdwhwi een Spaansch vioolkunstenaar, geboren tePamplona in de Spaansche provincie Navarra denMaart 1844, als zoon van een officier, bezocht van 185b 1859 het conservatorium te Parijs, waar hij o. a. les kree- van Delyhin Alard en reeds in 1857 den eersten prijs behaalde. Daarna volbracht hij kunstreizen door Frankrijk, Spanje Betó Nederland^En¬

geland, den Levant, inouiu- ™

liet zich in 1877 hooren in Duitschland Als componist heeft hij slechts stukken in gemakkelijken stijl geschreven. Hij overleed den 21°'<* September 1908

f' Sarasin, Paul en Friedrich, twee neven, natuurkenners en ontdekkingsreizigers, werden geboren te Bazel, de eerste den li*™ December 1856, „ . n i.' oj.. n..™k.r 1M 7,ii studeerden

de tweeae aen o-- *™, ]■ T j„

in de natuurlijke historie, vooral m de dierkunde te Bazel en te Würzburg, waar Paul m 18S2 op een dissertatie over „Bithynia tentaculata en Fnednch in 1883 op een dissertatie over ,.Relfung ™di"; chung des Reptilieneies" promoveerde. Van 1883 tot 1886 deden zij een reis naar Ceylon en schreven na

, xr< 1—nofnrwnQCPnSPnfllT, 1-

hun terugkomst „r,rgeuma0c G

cher Forschungen auf Ceylon (3 dln met atlas 1887—1893, later verscheen nog een ^ deel ïyuö). Hierin beschreven zij o. a. de anatomie en de ontwikkelingsgeschiedenis van den Ceylonschen rimpelsalamander (ichthyophis glutinosus), de anatomie van de echinothuriden, de ontdekking van de oogen bij

_ ill- ^nvneiflCfhP Cln U'.

zeeëgels,deden metteaeeungeiiovei

ken en gaven zij een nauwkeurige beschrijving van de uitstervende, oorspronkelijke bevolking van Ceylon de Wedda's. Een tweede reis naar Voor-lndie en Ceylon werd in 1890 hoofdzakelijk ondernomen om de Weddastudie te voltooien. Van 1893—1896 deden zij onderzoekingstochten op Celebes, reisden in 18J3

over land van Menado naar Gorontalo, trokken in

1895 dwars door Centraal-Celebes en ontdekten in

1896 het Matannameer en het groote Meer van Towoeti op het zuidoostelijk schiereiland. In het begin van 1906 begaven zij zich opnieuw naar Celebes, trokken van Paloe naar Paloppo, waarbij zij o. a. de Toradja's bestudeerden. In de Toala's ontdekten zij de rest van een Vóór-Maleisclie bevolking, die met de Wedda's verwantschap vertoont. In de holen, die

■ • j„„i„ imnrlpn zii steenen gereed-

Z1 M5I1 UCC1C ,

i •. Tn 1 Q07 Hodpn 711

schappen uit een vroegeie *»

een derde reis naar Ceylon en ontdekten het steenen tijdperk van de Wedda's, waarvan zij in het 4de deel van Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschungen auf Ceylon" verslag deden. Behalve verschillende verslagen in de verhandelingen van het zoölotfi "Rprliin schreven zij nog:

.Matenalien zur ^auuLgcoLm^i^ ^ ^ — •--bes"(5 dln , 1898—1905) en „Reisen m Celebes in den Ïahren 1893-1896 und 1902-1903" (2 dln., 1905). Zij zijn beiden directeur van de natuurhistorische en ethnografische verzamelingen te Bazel.

Saratoga Springs, een druk bezochte badi nrvo«.fcnV»nn Sarn top-a van den IN. Ame-

Diaats 1H liet -O" T.T J„

rikaanschen staat New-York, 19 km. ten W. an den Hudson aan 3 spoorwegen gelegen, bezit grootsche hotels voor 20 000 gasten, een mooi park, een zaal

i t» „4., moAin ïmhnftr.

voor 5UUU personen, ae runi^ja, ccu sin 2 van het huis van Pansa in Pompeji, clubgebouwen en een renbaan en telt (1900) 12 409 in-

-t-n OA 1 rlnnlc ïï-/pr. flppls 100111111-

woners. ueöu uruuueu -

of zwavelhoudend en alle sterk koolzuurhoudend.

Zii hebben een temperatuur van <—

Saratow of Ssaratow, een Russisch gouvernement, grenst in het N. aan de gouvernementen Pensa en Simbirsk, in het O. aan Samara in het Z. aan Astrakan, in het Z.W. aan het land der Donsclie Kozakken en in het W. aan Woronesh en lambow, heeft een oppervlakte van 84 494 v. km en telt

. j„..i„ T>„ccionlip rJnpVsrn-Orthrt-

2 4UÖöZy grootenueeia ivusoiovuv,

0 -TT 1 1 4., r» Vinnvp dphtlff

doxe inwoners, net lanu ib m net w- o»

vooral aan den oever der Wolga, die steile oevers heeft. De bodem is grootendeels zeer rijke zwarte aarde. De voornaamste rivier is er de Wolga, welke hier onderscheiden zandbanken en eilanden vormt en de Teresjka opneemt. In het W. stroomen de Choner, de Medwjediza en de Ilowja naar den Don. -w-% -I _.i-i. ,rr,t.4-^1 onrlelrliTTinJ) 1.1hemneratuur ge-

1M' neerscnu twi ïmui™»"" >,— r . , .

middeld jaarlijks: 5,9° C.). De voornaamste middelen van bestaan zijn: landbouw, tumbouw en veeteelt de voornaamste voortbrengselen: graansoorten erwten en aardappelen. Verder worden hennep, Vnnivnarl en mosterdzaad ver¬

een wem lil uaua.iv, -t -1

bouwd. Men telde in 1903 : 640 000 paarden,1 mil-

, ^ r\r\r\ rvrvrv 000 nrPi+PTI Pil

lioen runderen, l auu uuu «wr",

195 000 varkens. De nijverheid werd m 1900 m 95 werkplaatsen door 40 001 arbeiders uitgeoefend en had een produktiewaarde van 38,6 millroen roebel. Zii levert vooral meel, brandewijn, olie en gezaagd hout De handel wordt er door de rivieren zeer be. • j ,1 „a Ac inwnnpr« in gemeenschap bren-

Nisjni Nowgorod en

O , ,, • ï . UaI (YAinTürnpmPllT, IS 111 i

met de Kaspiscne iee.

distrikten'verdeeld. . , . , , ,

Saratow {Ssaratow), de hoofdstad \ an liet gelijknamige Russische gouvernement, aan de hier sterk verzandende Wolga gelegen, en aan de spoorlijn Rjasair—Oeralsk, bezit een klooster en

Sluiten