Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van lijfstraffelijke vonnissen. Men heeft dus tegenwoordig alleen in die landen scherprechters, waar nog aan den lijve gestraft wordt. Het ambt van scherprechter, met den smaad van het volk beladen, was gewoonlijk erfelijk in een bepaald geslacht, en de titularis genoot niet alleen een vast inkomen, maar werd ook beloond volgens tarief voor de verschillende diensten (folteren, geeselen, radbraken, brandmerken, hangen, onthoofden, enz.), welke hij bewees. Hij werd bijgestaan door beulsknechten, gewoonlijk rakkers genoemd.

Scherr, Joliannes, een Duitsch schrijver, geboren te Hohenrechberg bij Schwabisch-Gmünd den 3<ien October 1817, bezocht het gymnasium te Gmünd en de hoogescholen te Zurich en teTubingen, was daarna eenigen tijd werkzaam als onderwijzer en vestigde zich in 1843 te Stuttg'art, waar hij in 1844 met het geschrift: „Württemberg im Jahr 1.844" het staatkundig strijdperk betrad, waarop hij zich vervolgens als wakker verdediger der vrijzinnige beginselen bewoog. In 1848 werd hij tot lid der Württembergsche Kamer van Afgevaardigden en

der regeerigscommissie benoemd, en gedurende het omwentelingstijdperk stond hij aan het hoofd der democratische partij, zoodat hij na de ontbinding der Kamer in 1849 naar Zwitserland moest vluchten. Hij vestigde zich te Wintherthür en hield zich geruimen tijd bezig met letterkundigen arbeid, totdat hij in 1860 benoemd werd tot hoogleeraar in de geschiedenis en letterkunde te Zurich, waar hij den 2isten November 1886 overleed. Behalve een groot aantal romans en verhalen, zooals: „Schiller" (2 dln., 3de druk, 1902), „Michel. Geschichte eines Deutschen unserer Zeit"(2 dln., 10de druk, 1905), „Rosi Zurflüh"(1860), „Die Gekreuzigte"(2de druk, 1874) enz. en eenige humoristische geschriften, schreef hij: „Bildersaal der Weltliteratur" (3 dln., 3de druk, 1884), „Deutsche Kultur- und Sittengeschichte"(llde druk, 1902), „Allgemeine Geschichte der Literatur"(2 dln.,10de druk als „Illustrierte Geschichte der Weltliteratur", 1900), „Geschichte der deutschen Literatur"(2de druk, 1854), „Ge¬

schichte der englischen Literatur"(3ae druk, 1883), „Geschichte der religion"(2 dln., 2de druk, 1859), „Dichterkönige"(2 dln., 2de druk, 1861), „Geschichte der deutschen Frauenwelt"(2 dln., 5de druk, 1898), „Schiller und seine Zeit"(4de druk, 1865), „Drei Hofgeschichten"(3de druk, 1875), ,,Farrago"(1870), Damonen"(2de druk, 1878), „Blücher, seine Zeit und sein Leben"(3 dln., 4d" druk, 1887), „Studiën" (3 dln., 1865—1866), „Achtundvierzig bis Einundfünfzig"(2 dln., 1868—1870), later uitgegeven onder den titel: „1848, ein weltgeschichtliches Drama" (1875), „Aus der Sündflutzeit"(1867), „Das Trauerspiel in Mexiko"(1868), „Hammerschlage und Historien"(3de druk, 1878; nieuwe serie, 1878), „Sommertagebuch des weiland Dr. gastrosophiae Jeremia Sauerampfer" (1873), „Goethe's Jugend" (1874), „Menschliche Tragiiomödie"(12 dln., 3de druk, 1884), „Blatter im Winde"(1875), „Gröszenwahn, vier Kapitel aus der Geschichte menschliclier Narrheit"(1876), „Germania. Zwei Jahrtausende deutschen Lebens kulturgeschichtlich geschildert"(6de druk, 1905), „1870—1871. Vier Bücher deutscher Geschichte"(2 dln., 2de druk, 1880), „Vom Zürichberg"(1881). ,,Haidekraut"(1883), „Neues Historienbuch"(1884), l„Die Nihilisten"(3de druk, 1885) en „Letzte Gange"(1887). Een aantal van zijn ver¬

tellingen werden verzameld als „Novellenbucli

(10 dln., 1873—1877).

Schertlin of Schartlin von Burtenbach, SeWs* tian, een Duitsch krijgsman, geboren den 12de^ Februari 1496 te Schorndorf is Württemberg, stu* deerde te Tübingen, trad daarna in dienst en nam111 1519 deel aan den tocht tegen Ulrich von Württeffl' lerg, streed tegen de boeren, tegen de Turken en Franschen en trad in 1530 als kapitein in dienst van de stad Augsburg. In 1532 kocht hij het landgoed Burtenbach en werd Protestant, in 1546 voerde M het leger van de Opper-Duitsche êteden in den Smalkaldischen oorlog aan. Na het einde van den oorlog werd hij van de amnestie uitgesloten en nam tengevolge daarvan dienst in het Fransclie leger' Hij werd in den ban gedaan en zijn goederen ver beurd verklaard. In 1552 bracht hij den vrede tus* schen Hendrik II van Frankrijk en Maurits W*® Saksen tot stand. Hij ontving in 1553 genade ®j bracht zijn overige levensdagen op Burtenba1; door. Hij overleed den 18den November 1577. Zij1

herinneringen werden door Schönhuth als „Lef",

und laten S. Scherthns, durch ïhn seibst aeui-;* beschrieben. Nach der einen Handschrift des R1 ters." uitgegeven (1858).

Schervengericht. Zie Ostracisme. . Scherzer, Karl von, een Oostenrijksch reizig® en tevens schrijver van geografisch statistieke v>er, ken, geboren te Weenen dèn lsten Mei 1821, w®1 boekdrukker, maakte Uitgestrekte zwerftocht"3

i TT< i_j„ _• i_ -io<o -i oAd n+aflv

aoor .Europa, ïegue zien van j.o<±o—±o<±u up ö .j.

huishoudkundige enlinguistische studiën toe en

leid'

de daarna de staathuishoudkundige en knguistisw onderzoekingen bij de omzeiling van de aarde d°°.. de Novara (1857—1859). Na zijn terugkeer werd j> > in den ridderstand verheven en in 1866 tot minist, rieel raad bij het ministerie van Handel benoem ' waar hij voorzitter was van de afdeelirig voor haI delsstatistiek en staatkuishoudkundige publicist!^ In 1869 begeleidde hij de Oostenrijksche expedlt, naar Oost-Azië, van 1872—1875 was hij cons"

generaal te Smyrna, van 1875—1878 te Londen,v';.

1 OIO 1 OO/I 4-^ T ™ 4-n darmfl,. "

-LUI O iOüt OC JUOI]J.£d.g Cll VXOJOULIIOJ UV/ VJVUW"

1896 trok hij zich in het ambtelooze leven ter11?!

• i onn —~

UIlUürilclULL tXIlLÜJ. IlUg UI CCI1 ÖIUU1CICW

Buenos Aires en overleed den 20sten Februari te Gorz. Behalve talrijke opstellen in tijdschrift schreef hij: „Reisen in Nordamerika"(met WaSrJ' 3 dln., 2de druk 1857), „Die RepubKk Costarm® (met Wagner, 1856), „Wanderungen durch m mittelamerikanischen Freistaaten"(1857), _ >>|; jCi der österreichisclien Fregatte Novara um die E1 beschreibender Teil"(3 dln., 5de druk, 1876) .

Toil'VQ ^lln 1RR/IV ..A"

dem Natur- und Yölkerleben im tropischen Am® ka"(1864), „Fachmannische Berichte über die öst reichisch-un garis che Expedition nach Siam, Ch. und Japan"(1872), „Smyrna"(2de druk, 1880), »v wirtschaftliche Leben der Völker"(1885) enz- m Scherzo (Italiaansch „Scherts") noemt me^oJi de muziek het in vroolijken, dikwijls grilligen11 gezet gedeelte van een sonate, symphonie enz. y1,^ al Beethoven was een meester in het scherzo enStc,eii het in de plaats van het oudere menuetto(bi]Hay'W\^ Mozart). De naam scherzo is veel ouder en , evenals Capriccio zoowel voor wereldsche li©1 (reeds in de 16de eeuw), als voor instrumentale s

| ken (in de 17de eeuw voor.

Sluiten