Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<■18831 Ook leverde hij uitgaven van „Een devoot ende porfitelijck Boecxken"(1889), ^ytiers Mesiasticus, 1B6B"(1898), „De Souterliedekens (1898) en Volksboekje over Michiel Adnaansz. de Kuyter (1907). In het werk: „Amsterdam in de 17de eeuw schreef hij de afdeeling „Het muziekleven.

Scheurmaker of Schismaticus, is ïemana, die zich van de Roomsch-Katholieke Kerk afscheidt, doordat hij, ofschoon' hij alle dogma s aanneemt, de kerkelijke macht van den paus ontkent Sedert in 1870 het primaat van den paus tot

, „-rs.-v.Arm n 110 C en Pil T-

een dogma verneven, wem, wummt makers door de Kerk als ketters beschouwd.

Scheveningen (zie de platte grond bi] s tóavenhage), de grootste en meest bezochte badplaats van Nederland, behoort administratief tot de gemeente 's Gravenhage. Zij bestaat uit drie zeer verschillende deelen, n.1. het Haagsche Scheveningen, het visschersdorp Scheveningen en de badplaats. Het eerste kan men geheel als een buitenwijk van 's Gravenhage, waarvan het de achterste wijk uitmaakt, beschouwen. De officiëele grens loopt over den Ouden Weg tusschen de Kerkhoflaan en ae Stadhouderslaan. Het visschersdorp, dat zich van de Keizerstraat tot de vuurbaak en de bommenhaven uitstrekt, bezit een aantal nauwe straten, stegen en sloppen. De bewoners dragen een eigenaardige Meeding en spreken het Scheveningsch dialect. In 1888 werd tot de oprichting van de bomi u in iQOzL wftrrl 7,ii voor het ver-

menn&ven uuöiuicu, u». .. •• j

„ .. „Annmirl A QIIVH nlreliilr beantwoordde zu, aoor

JlOOl KCUUW1U. JTX.IMJ.M- » j— • < V 4-

verzanding en door te sterken golfslag, niet aan het

doel. Wel is nierin later veiuowjiiug "t™

toch is zij nog niet, zooals zij moest zijn. Tusschen r. ion m van elkander verwilderd,

£ UlCJLCll, X". V

varen de schepen uit de buitenhaven in de binneni ïoofofn in f\& vnnrha,ven en de eigen-

IiaVtJIl, WOiivv, iwo-uouw Vi rn n A l»n

liike visschershaven is verdeeld. Ten L. van ae naJ„ .1+- i,of ofirnor. \rp.rvftrsrlnnffS- of uitwate-

V«I1 I11U11U.U IlOU oyj-vv/v/x , ; o

ringskanaal in zee uit. Ten N. van de haven verheft zich de in 1875 gebouwde vuurtoren met een licht . „4-^.v+n tror-vrnlo-ATiR 7,iet, men oo een

van ue iwccuo öiciA^, vv-^yw*öv^.~ — l hoog duin de gedenknaald, door het Nederlandsclie

volk m löbö opgencni wi geuduuwmo «.«** ^"r.7

t-T • r\ ' .. Irnnm Cf IV 0 1-

ding van den Jfnns van uraiije, iu,uoi .. »»

lem I, den 30sten November 1813. tv, „on rlo haflnla.at,s Schevenmeen dag

i/c UUftUlutJU VW." J 1 li • • ^

teekent van 1818, toen aldaar een badhuisje opge•-i-j. „,^.a t» iqoq Knnwrlp rlp. o-pmeente 's Graven

riCllb VVC1U. Xii J-Utiu o -tt -\

i — An «lonk non >ip+. fpo-finwoordiffe jvurnaus

* ' wiv,uic rlof. in 1855 werd verdroot, doch

CCU tliuuu uauiiuw, uw. — Tr. , " i , •

in 1883 plaats maakte voor het Kurhaus, dat m

_ , c ï . _ J i in r7^^V>o rl QnhnvP-

handen was van ae maaracnappij ^v,v

• tt,*4- ^Ar,n nn non Qnnf.nl andere Schevenmfï-

Illllilüjl. uil vil vvji ; ~

„„i,^ ^.-,r.4-nrti»orM-viion nn<-s+.nnd rle proote trust 1_jX~

ÖCIIC iiiaauaui.iaipyAjv.il. o ■ ,

ploitatie maatschappij Scheveningen, die steeds tvinnv inviniifinorpri pvuloïteert. Hiertoe be-

Ilieei CII 1UCCI XJi ,

hoort in de eerste plaats het in 1901 geopende, door een andere maatschappij gebouwde wandelhoota ï YÏTJ11, «-oiïrr»r»nliilr IrnrtWPP' de ..Pier

JtOIllUgm VV AXIICXillAlia., ^ ''

genaamd, dat 200 m. in zee vooruitsteekt en aan het einde een ruime concertzaal draagt; verder ae rxf Kmiiownrrl rlift 7,ir,h over de voile

0L.ianuiiJ.uui. Ui , ~ , r, 1.11.1.

lenete van de badplaats van het hotel Zeerust at tot

^ • 1 'i TJior lirrorpn PP.T1

voorbij ae uranjegaienj uiusuicivu. inv,i -

groot aantal hotels en andere gebouwen, zooals Zeerust, Rauch, Seinpost met het Seinpostpavil]oen, een concertzaal, een restaurant enz., het paviljoen

• tt... TT7."^A "UV»rvfol rj-nmi "hP.f,Iroffi®"

van ae prinses v un w w, » r • vpIs

huis De Rotonde, omgeven door een aantal winKeJ_'

1 IJ 1 T/nvTionc ril PU 61*f

die als 't ware ais voetstuK vuui auiuau, het Kurhaus zelf, de in 1903 gebouwde Oranjeg

i i_j- T» „ 1 „ «^,"1, 4- r, 1 mat. l,Vi*

lerij gedeeltclijK onaer nel raiacBuuuCi, m» aantal winkels, café's enz., het Palacehotel enb® Oranjehotel. Het Kurhaus bezit een mooi terras m» een muziekkoepel, verder een concertzaal, ee schouwburgzaal enz. Yan het terras kan men o middellijk den Pier bereiken. Door den aanleg v»

J • _1 _ J..: TTf.nl lrlnmPT

den stranamuur is ae uuiu&iiuuü ^

ta V. .„„rn-n loniro rlf»n sfmnrlmimr worden

jje ^euuuwcji icw-jg^ "vu -^ — ^

j. ^~„Ar,^;An Kon-ron«rl c\nnr flp,Ti Gevers-Devnootwf&'

UC laiiuz-iiuc ,1-1 rtnfj.

die van Seinpost tot het Gevers-Deynootplem loop Op dezen weg loopen een aantal straten uit, die & zamenlijk Nieuw-Scheveningen, een stadje va^

boven- en oeneaennuizeu, uiü

^ i-i A nrlan l-J-o^rprc:-1/".T

woraen vernuura, vuim.cu. nau - -

nootweg ligt de Sophiastichting, een sanatoria

° •. i ï • .1 rv~ 1, nrtTTrvvo-T^o-vrnnrifnlGl11'

voor zwaKKe Kinaeren. up hcu ^

dat de landzijde van het Kurhaus vormt beving

zich de oude galen] en ae wiuraiccm -n t

den van de Rotonde. Midden op het plein verft» zich de Kurhausbar, eveneens omringd dooi: e»

. i r\:i. «lAÏn io hnf ïninrii''

krans van Kleinere geDouwen. u* t pi^m 1 X'Px. punt van het Scheveningsch tram- en njtuigver^

K , . , , , • . J Por nuniï llCrf W®

Achter net plein aan u«ii wicuwcu x ^ .

p-rnnt circus, tegenover het Kurhaus bevindt z

een Protestantsche kerk, waar in het Duitscn &

preekt wordt; in het dorp zeil neeit men arie *

i i T>—mn/i'U T7"o+Vir\linlre» .

testantsche KerKen en een xvuumsurivatu^^ >

Scheveningen is door een groot aanrai wegwip- .

„ ° ! 1 _ . . • A „ nlo nlo rlnnr tA>V

l)en llaag veroonaen-, in uu ^iD^ ^

electrische tramlijnen, beide van het Gevers-^

nootplem naar net riem s univuiu^o. ™ «v. langs den Nieuwen Weg en een langs den un. Weg; verder heeft de HoUandsche spoorwegm^

schappi] er twee sioomuauuijiio", """Tr0l-

strand nabij Zeerust tot aan het station van de i > landsche spoor in 's Gravenhage en een van Zeer ^

naar de Anna ra,ulownasrraau, uei wiji ..

wegmaatschappij en een stoomtram van hot Gtv *

„ ° , , • 1 X . 1. „J. C^., ^r.ov^^»MT7nn-cf-lf inïl L

Deynootpiem naar neu o^wopuuiw^w^-^ 's Gravenhage voeren. Ook is er een omnibus"!-.

van de Keizerstraat naar verschillende punten in^ Haag. Behalve langs deze wegen kan men Den n

nog bereiken langs het afvoerKanaai, ae riaruig ^

den Parkweg, üoor ae öcnevemu&»uuc uibu,,» fi

1 *11 i - J ,„:;^AV. T»r\ mnmcfp Wn.7iae*v . n

verscninenae anueie wij^oh. ^ is de reeds eerder genoemde Oude Schevening J ^ ^' in 1 CQPx rl nnr P. rwistin.Yih^YL TfuiJQBYlS Ollt

weg, U1C, 111 lUUti uuui v..

pen, eerst in 1665 tot stand kwam.

Van ae gescnieaenis van uci veilingen is weinig bekend.Vermoedelijk is het o y dan 's Gravenhage zelf, doch vast staat allee i,n+ ^ i j.70 hestond. Door verschillende water .

den verdwenen herhaaldelijk gedeelten yan het « zoodat het steeds verder landwaarts in wera ^ plaatst. Van oudsher stond Scheveningen onO"' * baljuwschap en schependom van 's Grave « Eerst in de tweede helft van de 19dl= eeuw b«' J plaats zich reusachtig ontwikkeld. In 1840 tel" ^ F,qna in 1870 reeds 7964 en in 1900 bnna «

inwoners. , Gfi',

Schewtschenko of Szewczenko, Ta,ray gorgewitsj, een Russisch dichter, geboren dui ,^ Februari 1814 als zoon van een lijfeigene m he

Sluiten