Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in in het gouvernement Kiew, kwam in 1832 kreeo ^6r ^ een timmerman te Petersburg en verk<ywïi, • or tusschenkomst van den dichter Shoedemi en ^en schilder Brulow toegang tot de AcaVïi^e.,Van Schoone Kunsten, terwijl hij tevens in gesteld werd. Behalve aan de schilderkunst, digde ' Z'c'1 °°k aan dichtkunst en vervaarde] zwaarmoedige, pessimistische liederen in §edi van de Oekraine. Ten gevolge van zijn

Verb'5 "^aukas" werd hij in 1847 naar Orenburg Haarapnen en bleef er tien jaren, waarna hij ziek den o£etersburg terugkeerde. Hij overleed aldaar Verfeir CD februari 1861. Zijn gedichten, novellen en tie v llngen werden in 1888 te Kiew door de redacsis„i, n de „Oudheden van Kiew" in het Groot-Rus-

Sch' ^even.

aan?(.^PareUi, Giovanni Virginio, een ItaliI835 f1 ?er.re"kundige, geboren den 14den Maart Beriü 0 ®avigliano in Piemont, studeerde te Turijn, dige ej? P°('lkowa,werd in 1860 tweedesterrenkun®.1862 directeur van de sterrenwacht te sla» . -1 .3 werd in 1889 senator, nam in 1900 ont1910 rr-.zljn betrekking en overleed den 4aen Juli °lder» ilS vooral hekend geworden door zijn onkotae^^gen omtrent het verband tusschen de Werlf iw en vaUende sterren, waarover hij het deriti'Y, r?i'e e riflessioni sulla teoria dolle stelle caQesp6j- ) schreef. Hij ontdekte de planetoïde dubbel ' deed een aantal waarnemingen omtrent Mars -,S i?en.?n vooral omtrent de „kanalen" van ^no'miv, ^ publiceerde in de „Osservazioni astop0„ ï*1 e e fisiche suil' asse di rotazione e sulla Hij toj; a d-1 Pianeta Marte"(6 dln., 1878—1899). ^'j de nl verschillende waarnemingen aan, dat Venüs P aneet Mercurius, en waarschijnlijk ook bij dat zij'j e r°tatie gelijk is aan den omloopstijd, zoo°verige ®Zon altijd dezelfde zijde toekeeren. Van zijn öico tLplv e.n noemen wij: „I precursori di CoperEudao antichita"(1873), „Le sfere omocentriche rotatj80' Callippo e di Aristotele"(1875), „De S®0Wif„OI\ de la terre sous 1'influence des actions I897V 'ï (1889), „Rubra Canicola"(2 dln., 1896 Etesso /'p, ^Sine del sistema planetaroi eliocentrico Rtamf,„Ie?"(1898) en „L'Astronomia nell' Antico

®°kia °3)'

6611 schild^0116' Andrea, eigenlijk Andrea Medola, *aar8c^;. ® van de Venetiaansche school, geboren Vaardio(jp •• *n 1^22 te Sebenico in Dalmatië, ver^atl fan»21^ ee.rste studies naar de kopergravures ]fe.rW bestudeerde daarop de kunst-

d van op l°r9ione enTiliaan en zocht debevalligSeiaeide §enoemde met het koloriet van laatstl°0rzien k ve,""binden. Om in zijn onderhoud te ?eubels' rp'. ^derde hij aanvankelijk kisten en ?°rtrettèn. ^••vervaardigde bijbelsche tafereelen en w^n, dit v3-n voornaamste beteekenis ligt echter r,6? landsc>i een van de eerste Italianen was, die 6 811 den p--'3 a's een zelfstandige kunstsoort beSchihul^ overleed te Venetië in 1582.

is een Hebreeuwsch iffltha j *ks uitspraak de Israëlietische richter Cjchteren vijandelijke Ephraïmieten herkende ' ö^derscwi- ® en ®)- Men noemt om die reden o„, °hich~' "Smeken van een partij aldus. tf> i0r°n den qrw*erdinand, een Duitsch ingenieur, Werl-+tn Januari 1814 te Elbing, studeerde e®n fabriptf66'1 ^a-ar Engeland en stichtte in te Elbing, welke thans uit een ma¬

chinefabriek, ketelsmederij, locomotievenfabriek en scheepstimmerwerf bestaat. In 1892 stichtte hij een groote werf te Danzig en een dok met werkplaatsen voor reparaties te Pillau. Hij bouwde in Duitschland in 1841 de eerste stoombaggermachine en in 1855 de eerste Pruisische schroefzeeboot Borussia. Eveneens bouwde hij in 1878 de eerste compoundscheepsmachine van de Duitsche marine, in 1880 de eerste Duitsche compoundlocomotief en in 1882 de eerste scheepsmachine met drievoudige expansie op het vastland. In 1877 leverde hij de eerste zeewaardige torpedoboot. De meeste zeestaten der aarde bestelden torpedobooten en torpedokruisers bij Schichau;: ook bouwde hij linieschepen, kruisers en kanonneerbooten voor de Duitsche marine, groote zeebooten, voor de Noord-Duitsche Lloyd en de HamburgAmerika-Lijn, drie spoorwegponten voor de lijn Warnemünde—Gjedser enz. In 1897 bouwde hij voor China 4 torpedojagers, in het geheel 800 zee- en rivierstoombooten en meer dan 2300 stoommachines. De locomotievenfabriek leverde meer dan 1600 locomotieven. Hij overleed den 238ten Januari 1896 te Elbing, waar in 1900 een bronzen standbeeld voor hem werd opgericht De tegenwoordige eigenaar van de fabrieken van Schichau is de schoonzoon van F erdinand Schichau, de ingenieur Ziese, die reeds lang

ae leider was.

Schidone, Bartolommeo, een Italiaansch schilder, geboren te Modena omstreeks het jaar 1580, was een leerling van Carrcica en een navolger van Correggio, van wien hij de fijne kleurschakeering, de voortreffelijke verdeeling van licht en donker en de bevallige vormen had afgezien. Hij werd Hofschilder te Parma en overleed aldaar in 1615. Omstreeks het jaar 1604 schilderde hij de fresco's in het raadhuis te Modena, „Coriolanus" voorstellend, benevens „Zeven allegorische vrouwen". Van zijn stukken in olieverf noemen wij: „De Heiligen Geminianus" (in den Dom te Modena), een „Graflegging van Christus "(in het Palazzo-Farnese te Parma), „Christus te Emmaus"(in het Belvédère te Weenen) en een

„Heilige öeoastiaan (te iNapelsj.

Sehie is de naam van een waarschijnlijk gegraven water, van ouds als S c h i e of S c h ij e, ook wel alsMatlingofde Matling bekend, dat oorspronkelijk alleen van Delft tot het dorp Overschie (Oudeschie) liep, maar later van Delft naar de Maas werd verlengd. Naar dit water is het hoogheemraadschap Schieland genoemd.

Schiedam, een gemeente in de provincie ZuidHolland, 1145 H.A. groot, wordt begrensd door de gemeenten Vlaardingerambacht, Ketel, Overschie, Rotterdam en Pernis. De stad ligt aan de Schie in de nabijheid van de plaats, waar deze in de Maas uitmondt, aan de spoorwegen naar Rotterdam en naar Hoek-van-Holland en aan de electrische tram naar Rotterdam. Vooral aan de zuidwestzijde, in den polder West-Frankenland, werd de plaats herhaaldelijk uitgelegd. De mooiste stadgsdeelten zijn: de Langehaven, de Kortehaven, de Plantage met een wandelpark, en de Nieuwehaven. De drukste winkelstraten zijn de Hoogstraat en de Korte Dam. Verder vindt men er een marktplein. Door spuiïng wordt het water in het gedeelte van Schiedam buiten Delflands Hoogen Zeedijk schoon gehouden. Binnendijks mag de stad geen water inlaten. De bevolking bedroeg den 31sten December 1909 32 039 zielen, waarvan 15 571 mannelijke en 16 467 vrouwe-

Sluiten