Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pfofe^n aann een S^asium te Berlijn, daarna aM ridderacademie te Liegnitz en se°°k on u™ unlversiteit te Rostock, sedert 1896 'Vi jP®rblbll0thecaris aldaar en overleed den 19<ien H" J-W4 te Rostock. Hij schreef: „Kaiser Priedrich 1865), „Die letzten Hohenstau, öhmP'viinV e^t.von Possemünster, genannt der !?0lle£inmo'vi T ?ntstehung des Kurfürsten®clclo i ( >ïJohann Albrecht I., Herzoff vori ï*ei1 1 insUr^i S^.. ' en „Geschichte von Spa® d'' ^^ van het werk van ï^kuL Sc'fhr, 1881-1902). Ook gaf hij int: % 7! nh5h der Stadt Liegnitz",(1866), „Bei• Jaliii e®chichte Mecklenburgs, vornehmlich im ^ten ™ndert"(2 dln., 1872-1875) en „Brief e und i rbiir» i ,^fschlchte des Religionsgesprachs zu °"(1876) Und d<!S Reichsta§s zu Augsburg

|E^uw*!!ma (Gfrieksch: „scheiding") betoekent TI'iTit m ' vooral °P kerkelijk gebied. Een schisma athoKPlen£ -00r in de geschiedenis der R. i^üs -/n ? f^er^ bij hè* verkiezen van meer dan één j^v-'in <1° -at de eenlieid der Kerk verbroken werd, i001 hel-6 ,re" —1417. De aanhangers van een 't dei, Schlsma ontetane partij bestempelt men •> Schi«fï.;iIn Mhismatielcen of scheurmakers.

I^chjp ,, "i Hans, een Noorsch paedagoog en ^'stiav ge' geboren den 24st« Juni 1844 te 1 eke W?la' studeerde van 1861—1867 in de klasf,etterkiin?i'en' geschiedenis en oud-Noorsche taal en ""een is sedert 1875 aanhetkathedraalgym1d ^hrist; aan ^wee seminaria voor onderwijzeressen h .4 e» i? werkzaam. In de jaren 1869, 1871,

1 ondernam hij studiereizen naar , >(t dp d'. Oostenrijk, Italië en Frankrijk. Hij is : s medewerker aan de JahresbeOeschichtswissenschaft"(l878) en aan , di^ hii nn' 6 °eschichte"(dl. 6, 1906). In 1880 " Z IS<(r^SP°rldeereRd lid van het geschiedkun- i V Verdio herlijn. Als schrijver maakte hij <

f4>ld? voor het onderwijs. Hij schreef:

Vn' iCRQo?enls voor de middelbare school" ^ , R°? gyiiiTv! •/,,ln "°8 geschiedenis van Frankrijk ( >0«&Ia (2ie drak' 1896)' Ook gaf hij een- , bn70JlUf rV,an Noorw3gen"(6de druk, 1900) uit, £ Ita?' den ói„, ™frawPS> een Duitsch schrijver, ge- t

vcj: |^188x e°J™i 1862 teQuerfurt,studeerde van e Itii^aeerf-n r,. 6 en Bresla,uin de letterkunde en s d4 tfad hp+1 lwo°nt als vrij schrijver te Weimar. z ,,v v3,"i het merj m8t Holz als beslist voorstan- c «è'Vi® óleisB'vi'cm^ realisme op en schreef met hem 0&r 90) a i/ ) en het drama „Familie Selic- d (2«eT(l892ï w ®chreef hij het drama „Meister g fen 'uk, I9fn\ Txllndeltje schetsen „In Dingsda" u liek,) en Ho r1 •*' »Helldunkel"(1899), „Sommerlied" A venir(l899uama.s:."Gertrud"(1897), „Die Feind- v •■bi» lllngen • o "Weigand"(1906), een groot aantal o

,.Leonore"(1899), ii ^iBS: i ■ )' "Dsr Narr"(1903 enz. en dé d (^ Ï"(l90sf ï'ltte Reich"(1900), „Peter Bojes ie Ook A " r Kleine"(1904) en „Der Prins" t< \!n' AW°?r 0,Pst^llen over Watt Witman, Ver- 1! Sm.611 Niet o??' Novalis en Sophie v. Kühn, [ ^ Schlaf zich naam gemaakt, h Schar,,t't Mfinp* alt .is de naam van vijf gebroe- R ^o^PPelijke n ' -d'8 door hun reizen en weten- w , '1- Dj oiH^?n??en grooten roem hebben ver- k< aste drie, Hermann, Adolf en Ito bert, ni

Sc); Wit S£*"welt

. '«clhv.

w®ld.™ ln door den koning van Beieren in den ertelijken adelstand opgenomen. Hermann, geboren j01ï 1J,"en München, en Adolf, geboren ??J„9 /ami,ari i®29 aldaar, maakten zich in 1-n i rokend door hun onderzoek van verschillende natuurverschijnselen in de Alpen, opgenomen in hun: „Untersuchungen über die physikalische Geografie der Alpen"(1850) en „Neue Untersuchuneen"C1854,l. Tn IftfVl VOcfiivrl.-\ U

, ^ Twiagvic j-jLcrrnurm Ziicil

te Berlijn als privaatdocent in de natuurkunde en

u-muiujic, cu ui jouo jiaoij te München als privaatdocent in de geologie. Kort daarna ontvingen de drie broeders door tusschenkomst vanAlexander vonHumboldt van den koning van Pruisen en van de Bntsch Oost-Indische Compagnie de opdracht

"owuaciutppmjKe reis ie voiDrengen m Indië en m het Himalajagebergte. Over Egypte bereikten zij in 1854 Bombay, doorkruisten samen of afzonderlijk Dekan en bereikten Madras. In 1855 begaven Adolf en Robert zich naar de N. W. provincies, onderzochten de hooge passen van de Midden-Himalaja en bereikten op den Ibi Gamin een hoogte van 6788 m., de grootste tot dien tijd door wetenschappelijke expedities bereikte hoogte. Den winter brachten zii door met het oriderznATr van P.mrfvciiL 1

. ".cvx- cii /JUiU-XU UltJ

en vereemgden zich in April 1856 te Simla met Hermanndie mtusschen door Sikkim en Assam was getrokken. Terwijl Hermann en Robert vermomd den Karakorum en als eerste Europeanen don Knenlun overschreden. trnV w m-v . T

-7 uot YY. v«ili nuer,. m

INovember 1856 vereemgden de drie broeders zich weder te Rawalpiüdi aan den Indus.doch gingenkort daarna weder uiteen. Robert trok door het stroomgebied van den Indus en scheepte zich in het voorjaar van 1857 naar Europa in. Hermann bezocht Nepal en ging vervolgens naar Calcutta, vanwaar ook hij zich over Ceylon naar Europa begaf, in fSï,P-.e Mol,ert ontmoette en met dezen in Juni 1857 te Triest aan wal stapte. Adolf onderzocht nog het gebergte op de grens van Afghanistan, trok over den Karakorum cm dmi TTnonlnn u;: I..

x^uvimui, VYCAIA Uij UclLli-ctlIU. ge-

vangen genomen, naar Kasjgar gebracht en aldaar den 27sten Augustus 1857 onthoofd. Op de plaats van ziin terechtstelliiiD' linf hot iroiiorlüb-n i->—: i.»

aardrijkskundig genootschap in 1888 een gedenkteeken oprichten. Hermann en Robert vestigden zich

eerst te Tierïiin tnpl-itfm xrorxmlrranc !-»<-»+ 1^., ^.1 T"

.. i wTviiuigvuo jvctöbCÜJL ja-

gersj3urg bij Forchheim en brachten aldaar hun ver-

zameliriP' voor natunrl iiVo liiaf.Ario on iTnllrrkTilr-.^,, A „

o ■ v.i! V^LlYWIJVUIlUt; lil

orde. iNa hun dood kwamen de ethnografische voorwerpen aan het museum teBerlijn en dat te München, de andere naar andere openbare inrichtingen. De

eroote vorH l*pn«fpri MrolTro rlo rrol-ii-nn/^Jr>,.^ 0_7.7.. i

■i • i r , èv„yiurucis ociuaqmc-

weit zich door het onderzoek van Indië en HooeAzië verworven hadden, werden door het verleenen

van talriike ondorsr'.hpiflirio-fin orl-on/l tj„

. j --- w-, juwmunn

ontvmp Wftp-pns npf. nvprspli nnmti Trn« ,1^., tr i

TV. „ v J V a,u uou Jcvueniun

m 1864 den bijnaam Sakualunski. Da resultaten van de Indische reis van de drie broeders werden neergelegd in het werk ..Results nf a

i T T • 1 TT- 1 \ • ,, / , OWOUUUV, 1U1&S1U11

to India and High Asia"(4 dln., met altas, 1860—'

j-oddj, op grona waarvan Hermann „Reisen in indien und Hnchasiftn'Yd ril™ iqcq ioom „'j... o

- ' - , J-WW—jloovi uiwai.

II ermann overleed denl9<ien Januari 1882 tsMüuchen Jiobert, ffeboren den 27sten n^.^Qr 1 qpq n*,-- i '

1 J -.nnc 1 ~ wvw. I 1UUÜ UC lUUllCiltMl

was sedert 1863 hoogleeraar te Gieszen, reisde twee keer (1869 en 1880) door Noord-Amerika tot Califorme en schreef: „Die Pacific-Eisenbahn"(1870),

Sluiten