Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuurkundig gebied, inzonderheid in tropische gewesten", (1891), „Museum of pakhuis" (1893), „Bibliothèque japonaise.-Catalogue raisonné des livres et des manuscrits japonais enrégistrés h la Bibliothèque de 1'université de Leyde" (1896), „De Wajang Poerwa, eene ethnoloeische studie". Met atlas (1896).

Sertorius, Quintus, een Romeinsch veldheer, geboren te Nursia in het land der Sabijnen, wist door dapperheid en beleid in de oorlogen tegen de Kimbren en Teutonen alsmede in den Bondgenootenoorlog zich een weg te banen naar de aanzienlijkste eereambten. Gedurende den burgeroorlog tusschen Marius en Sulla (88—82 v. Chr.) voegde hij zich bij de partij van eerstgenoemde, maar liet deze varen in 82, daar hij aan een goeden uitslag van haar pogingen wanhoopte. Daarop begaf hij zich naar Spanje, hem door zijn partij als provincie toegekend, om hier den strijd tegen Sulla voort te zetten. Hij werd aanvankelijk door een leger, dat Sulla derwaarts zond, verdreven , maar keerde in 80. op uitnoodiging der Lusitaniërs, naar Spanje terug, breidde zijn macht steeds verder uit, wist zich in 79, toen Q. Metellus Pius en in 77, toen Cn. Pompejus met groote legers tegen hem te velde trokken, onder afwisselend krijgsfortuin staande te houden en sloot in 74 met Mithridates een verbond. Hij werd in 72 door saamgezworenen, met M. Perperna aan het hoofd, vermoord. Plutarchus schreef van hem een biografie.

Serum noemt men het van bloedlichaampjes en fibrine ontdane bloed. Men verkrijgt bloedserum door het bloed te laten staan, totdat het stolt en het stolsel zich van het serum scheidt. Ook kan het bereid worden door het bloed te slaan met een stok en daarna te centrifugeeren. Zie verder Immuniteit.

Seruminrichting-, Rijks-, stelt de in deze inrichting vervaardigde entstoffen tegen verschillende besmettelijke veeziekten, alsmede tegen de vogelcholera, van rijkswege kosteloos ter beschikking van in Nederland gevestigde veeartsen. Zij is verder belast met bacteriologische onderzoekingen en werkzaamheden in zake de bestrijding van de tuberculose van het rundvee, verricht kosteloos onderzoekingen naar de samenstelling van zoogenaamde geheimmiddelen, welke tegen ziekten van het vee of tegen de kreupelheden van paarden worden aangeprezen, en verstrekt kosteloos culturen van bacteriën ter verdelging van muizen en ratten.

Serumtherapie. Zie Immuniteit.

Serv. is bij diernamen de afkorting voor Audinet de Serville, een Fransch entomoloog, in 1775 geboren en in 1858 te Parijs overleden.

Servais, Franfois Adrien, een Belgisch violoncellist, den 6den Juni 1807 te Hal bij Brussel geboren, ging van het viool- naar het cellospel over en verwierf zich den naam van den Paganini der violoncel. In 1848 werd hij leeraar in het violoncelspel aan het conservatorinm te Brussel. Als leeraar werd hij zeer gewaardeerd; zijn composities hebben echter geen groote waarde. Hij overleed den 26Bten November 1867 op zijn landgoed bij Hal.

Servaes, Franz, een Duitsch schrijver, den 17aen Juni 1862 te Keulen geboren, studeerde te Leipzig, Straatsburg en Bonn in de oudheidkunde en de Duitsche letteren, woonde van 1887—1899 als schrijver te Berlijn, waarna hij naar Weenen

vertrok en hier thans feuilleton-redacteur van de „Neue Freie Presse" is. Na zijn proefschrift „Die Poetik Gottscheds und der Schweizer" (Strassburg, 1887) gaf hij verschillende letterkundige en kunsthistorische werken uit, zooals: „Berliner Kunstfrühling 1893" (Berlijn, 1893), „Goethe am Ausgang des Jalahunderts"(Berlijn, 1897), „Garungen. Aus dem Leben unsrer Zeit"(Dresden, 1898), „Praludien.Ein Essaybuch"(Berlijn,1899), „Theodor Fontane" (Berlijn, 1900), „Max Klinger" (5de druk, Berlijn,1908), „Heinrich von Kleist"(Leipzig, 1902), het prachtwerk „Giovanni Segantini" (Weenen, 1902, met 63 platen; volksuitgave Leipzig, 1907, met 23 platen), „Albrecht Dürer" (Berlijn, 1905) en „Shakespeare" (Berlijn, 1906). Ook schreef hij verschillende drama's, zooals: „Stickluft"(Berlijn, 1896), „Der neue Tag"(Leipzig, 1903) en het blijspel „Jungfer Ambrosia"(München, 1905). In zijn nieuwste werk geeft hij een karakteristiek van zijn nieuwe woonplaats „Wien. Briefe an eine Freundin in Berlin"(Leipzig, 1908).

Servatius is de naam van een heilig verklaard bisschop van Tongeren, die op hoogen leeftijd omstreeks 384 te Maastricht overleed. Hij is een der drie ijsheiligen en schutspatroon van Worms en Maastricht. Zijn naamdag is de 13de Mei, terwijl zijn attributen de adelaar, een paar klompen en de zon zijn.

Server-Pasja, een Turksch staatsman, geboren omstreeks 1820, werd eerste secretaris van het gezantschap te Weenen en vervolgens te Parijs. In 1856 vergezelde hij Kubrisli-Pasja, buitengewoon Turksch gezant, als eerste secretaris naar de kroningsfeesten te Moskou en bleef daarop zaakgelastigde te Petersburg. Daarna werd hij secretaris-generaal in het departement van Buitenlandsche Zaken en volbracht onderscheiden buitengewone zendingen. Van 1868—1870 was hij chef van het stedelijk bestuur van Konstantinopel, in 1870 werd hij weder geplaatst bij het departement van Buitenlandsche Zaken en aanvaardde daarvan de portefeuille den 6den December 1871. Hij was een vriend van Rusland en een tegenstander der Westelijke Mogendheden, zoodat men hem spottenderwijze Serverow noemde. In 1872 werd hij door Midhat-Pasja, den begunstiger van Engeland, ten val gebracht. Hij werd daarna minister van Koophandel, in 1875 commissaris-generaal in Bosnië, gouverneur-gene^ raai van de Herzegowina en eindelijk minister van Openhare Werken. In Augustus 1877 werd hij, als opvolger van Aarifi, ten tweedenmale minister van Buitenlandsche Zaken en onderteekende den 31,ten Januari 1878 te Adrianopel den wapenstilstand met Rusland. Wegens zijn sympathie voor Rusland ontving hij, op aandrnigen van den Engelschen gezant, den 19den Februari zijn ontslag. Toen echter, ten gevolge van de bedreigingen van Gladstone, de invloed van Engeland te Konstantinopel in 1880 verminderde, werd Sever-Pasja den 12den September van dat jaar tot president van den Staatsraad benoemd. In 1885 werd hij minister van Justitie. Hij overleed den 10den Juni 1886 te Konstantinopel.

Servetus, Servet of Serveel, Michael, eigenlijk Miguel Serveto, een geleerd geneesheer en een tegenstander der Drieëenlieidsleer,geboren waarschijn-* lijk den 29'ten September 1511 te Tudela in Navarra, studeerde te Toulouse in de rechten en ver-.

Sluiten