Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pij over de Eilanden boven den Wind behouden. Wel ondernamen ook Nederlanders, Franschen en Engelschen reizen in de Caribische Zee, zij stichtten echter geen koloniën. De eerste poging hiertoe geschiedde in 1625 door Engelschen en Franschen, die echter, evenals een tweede, mislukte. Niet lang daarna namen Nederlanders het eiland in bezit, zij werden evenwel in 1639 door de Spanjaarden verdreven. Omdat het eiland geen voordeel opleverde, trokken de Spanjaarden in 1640 ervandaan. Enkele Nederlandsche en Fransche krijgsgevangenen bleven achter, die den grond onder elkander verdeelden. In de eerst volgende jaren ontstonden er dikwijls oneenigheden naar aanleiding van de grensscheidinff. In 1648 wp.rH H

O ■■ - — """" ""VI UW XI vuviiailiuov/lic

en de Fransche regeering definitief geregeld. Tusschen de jaren 1672—1678, toen er in Europa oorlog gevoerd werd, werd het eiland afwisselend

door Nederland en Franlr rillf xrdrn\mrrl Tn r] r> aav

- - > vjutvxu. All UD UUl"

logen, die Engeland tegen Nederland voerde, had het eiland dikwijls veel te lijden, vooral sedert 1795. Van 1810—1816 stond het onder Engelsche heerschappij, daarna kwam het weder in bezit van de Nederlanders.

Sint Nikolaas is de hoofdplaats van het Land van Waes in de Belgische provincie OostVlaanderen en telt 33500 inwoners, grootendeels werklieden. De voornaamste takken van nijverheid zijn: weverij, het vervaardigen van gebreide fifoederen en klnmnen sf.ppnhaVL-nriion nn

LI 1 ? VJJ. Uil-

fabrieken. In het middengedeelte der stad, dat

1 «<= wBigesieiue Durgeri] Dewoona wordt, treft men enkele merkwaardige gebouwen en pleinen aan. Van de laatste moet vooral genoemd worden de Groote Markt (drie H.A.), de grootste van geheel België. Hier verheft zich het sierlijke, in Gotischen stijl gebouwde stadhuis en het

m-uauum en vmui men ae recntDank van Koophandel, den Letterkundigen Kring enz. De St. Nikolaaskerk of Hoofdkerk dagteekent van de dertiende eeuw. Zij werd menigmaal veranderd en vergroot. Zeer dikwijls werd zij door brand of verwoesting geteisterd, zoodat er van het eerste gebouw al zeer weinig meer overblijft. Zij bevat een paar merkwaardige schilderijen en twee beelden van Lucas Faydherbe. Zeer merkwaardig is ook Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk, in 1844 voltooid en in byzantijnschen stijl gebouwd. De geheele kerk is van binnen versierd door M. M. Gufjens en Swerts.

St. Nikolaas werd in 1217 afgescheiden van Waesmunster en vormde van toen af een afzonderlijke gemeente. Midden in hef T ■n.nrl van Wqüo nnlnnnn

w T Wil IT C4IVO gcicgcil,

werd het weldra het middenpunt van handel en

verkpflr Pn worrl V»<af «3

, w TTv/iv» uvu wcjvciiti uiu Z.1JH uoiaiignjKe

graan-, groenten- en veemarkten. Zij was de hoofdzetel van de rechtspleging in het Land van Waes vanaf de Middeleeuwen.

Sint Truiden (Fransch: Saint Trond), een stad in het distrikt Hasselt der Belgische provincie Limburg, is een station van do spoorlijn Landen Hasselt, van de zijlijn Oreye—Sint 1 ruiden en van de spoorlijn Neer—Linter— Tongeren. Het bezit 7 kerken, een mooi stadhuis, een middelbare school voor jongens, een seminarium voor geestelijken, een kweekschool voor onderwijzers. Hoofdmiddelen van bestaan vormen kleinhandel en nijverheid (kant, suiker, tabak enz.). Het telt 15 116 inwoners. Tot het einde der IS"6

eeuw was het de zetel van een beroemde Benedictijner abdij.

Sinus. Zie Goniometrie.

Sinussoïde is de naam van een vlakke kromme, die bij rechthoekige coördinaten de bij elkander behoorende waarden van den sinus en zijn argument geeft.

• Assioet, de hoofdstad van de pro¬

vincie Sioet of Moedirieh in Opper-Egypte, ligt op den linker oever van den Nijl, is een station van den Egyptischen spoorweg, de zetel van een pasja en van een Kontisr.hpn hissr»>» nn Pn Ko7if

een paleis, een aantal moskeeën, eenige publieke badinrichtingen, een regeeringsmagazijn voor de

landbouwnrodllfttfin Vfl.n Hp nrnmnpio aan A rv»r\»i

— n.iuuii-

kaansche missie met een school voor jongens en een voor meisjes, een ziekenhuis en sedert 1902 een stuwdam in den Nijl. Het aantal inwoners bedraagt 42 012. Zij vervaardigen aardewerk, vooral pijpekoppen, en drijven handel in linnen, leer, produkten van den Soedan, natron, soda en graan, die echter is afgenomen, doordat de karavanen uit Nubië, de oasen en den Soedan gedeeltelijk andere wegen volgen. De haven El Hamra aan den Nijl bezit groote tuinen. In den oudEgyptischen tijd werd in deze stad de wolf vereerd, zoodat men er nog een aantal graven met wolvenmummies vindt. Verder vindt men er graven van de monarchen Hap Tefa uit de 268te eeuw.

Sion was volgens de overlevering de hoogste zuidwestelijke heuvel van Jeruzalem (777 m.). In werkelijkheid echter d rnpp' Hp nnsfpliilro V» putto!

(743 m.), waarop de tampel zich verhief, dezen naam. Later werd de naam Sion voor geheel Jeruzalem gebruikt.

Sion, in het Duitsch Sitten, in de Oudheid Drusomagus, later civitas Sedunorum, de hoofdstad van het Zwitsersche kanton Wallis, ligt aan de Sionne, in het fraaiste gedeelte van het RhÖnedal en telt 6095, meest Katholieke inwoners. Tot de belangrijkste gebouwen behooren de hoofdkerk en een naar andere kerlrpn Vipf.

!. —

lijk paleis, het kasteel Valeria, thans een semi-

iiauuiu, en een paar oouwvaiien. net overdekte kanaal Grand Pont vnrmt, H P vnnmaamsto of ra af

De bogengangen, de talrijke kloosters enz. geven

r* r,c; 1 i ■«.» P . .

aan ojuu ecu imuueieeuwscn voornomen. net bisdom werd er reeds in de 6de eeuw gesticht.

SiOUX. Dnr.nl/i?st. T.nmfn^s nf A7nAntt^ooctöv& io An

naam van een Indifl.np.nsf.nm fpn w ^an /ion Mio_

sissippi, van Arkansas in het Z. tot Saskatchewan

in het N.. waatoe een PTnnt, a.fl.nf.fl.1 lrl Pin Pro cfam_

men behooren. De machtigste is die van de eigenlijke Sioux, die vroeger tusschen de Boven-Missis-

J „ T)1 1 TT'll 1 -r. , .r

oippi, ue r>iacK mus en ae Kocky Mountains woonden en uit 7 verbonden volkeren bestond. Zij hebben met de Vereenigde Staten bloedige ooiogen gevoerd (1852, 1862, 1876). Het aantal Sioux schat men tegenwoordig op 43 400, waarvan er 2200 in Canada wonen.

Sioux City, een stad in den Noord-Amerikaanschen staat Jowa, ligt aan den oostelijken oever va,n den Missouri, waarin hier de Big Sioux River uitmondt, en waarover een spoorwegbrug en een pontonbrug voeren. De stad is een kruispunt van spoorwegen, ligt in een vruchtbare streek • e?. 33111 inwoners, die zich met handel en nijverheid bezighouden.

Sluiten