Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(vroeger sieur, afkorting van Seigneur) is de titel, die oorspronkelijk door eenige zeer oude

hrnncp]ifl o/lalli-il™ „i~ i. t i ,

^ c*,vx^xxijn.c gcaictciiueii wera gevoera, dijv:

Ie Sire de Joinville, le Sire de Coucy e. a. Na de l(jcle eeuw wordt het echter alleen gebruikt om vorsten aan te spreken, als hoedanig het ook in andere landen ingang heeft gevonden.

Sirene heet een door Seebeclc bedacht instrument, waarmede men de toonhoogte, het timbre of de grenzen van waarneembaarheid der tonen bepaalt. liet bestaat uit een metalen schijf, waarin verschillende concentrische rijen van onderling op gelijken afstand gelegen gaatjes zijn geboord. Blaast men door een buisje tegen een rij gaatjes, terwijl de plaat wordt rondgedraaid, dan ontstaat een toon, waarvan de hoogte afhangt van het aantal gaatjes ln de ril. dus van het aantal mnlon rlaf ir»

... "• , i . .

tijd een gat het buisje passeert. Men is nu door een teünnchtmg instaat, dit aantal te tellen en kan zoodoende bepalen, met hoeveel luchtstooten (trillingen) een bepaalde toonhoogte overeenkomt. De sirene wordt ook gebruikt als mistsignaal. De voortgebrachte toon is op een afstand van 8 zeemijlen te hooren.

Sirenen (Seirenes), de dochters van Phorkys of van Achehös en van een muze, was bij Homeros de naam van twee, in de latere sage van drie maagden. die on ftftn Plla.nrl fneenVinn Vn\4-

^ _ 1 act ciiailU

van Cvree en dat van Seylla, op een strandweide omringd door verbleekende beenderen, de voorbij zeilende zeelieden door haar gezang lokten, om hen te gronde te richten. Toen Odysseus voorbij voer, stoute hii de oorfin va.n yiin mof^ollA»

was dicht, terwijl hij zich zelf aan den mast liet

»«ouu«iucu uxu ue sirenen zonaer gevaar te kunnen hooren. Orpheus beschermde de Argonauten door zijn gezang tegen de betoovering. Daar de sirenen slechts zóó lang zouden leven, totdat een persoon niet door hun gezang werd verleid, wierpen zij zich wegens Odysseus of Orpheus in zee en werden in klippen veranderd. Latere tijden locahseerden haar op de Sirenuzen bij Napels of op Gapri of het Sicilisch voorgebergte Pelorum. In het volksgefoof der Grieken zijn de sirenen demonische wezens met vogellichamen en menschenhoofden,

die. OOrsnronkfiliilr do „<,ic

4- ii i i—j /(ici zen voor¬

stellend, ais doodenvogels voorkomen en dikwijls op grafteekenen, vaak klagend of zingend of met instrumenten, worden vnnro-psfplri nroorK» ^

... > 'övuuvlu) uc vuui-

steiling van de musiceerende sirenen zich laat

ql ai/1nn ,-.14- • ï . i t ■,»

U1" invioea van ae Homerische sage. sxrenia {Zeekoeien) is de naam van een groep der Walvischaehtigen. Zie aldaar.

Sirenidae. Zie Dipnoi.

Sirih is een algemeene naam voor die pepersoorten waarvan de bladeren of vruchten, met andere bestanddeelen vermengd, gekauwd worden Het zijn slingerplanten van het geslacht piper waarvan een zeer groot aantal soorten in den Maleischen Archipel in het wild voorkomen. De sirihplant is vooral van belang voor het sirihkauwen,

xusuunae dij ae inlanders algemeen in gebruik is. Om de sirih- of betelpruim te bereiden neemt men een of twee bladeren van de sirihplant bestrijkt ze met kalk en wikkelt dan een schijfje en een s';u^je yan een pinangnoot hierin. Gelijktijdig met de pruim wordt een weinig tabak in den mond gestoken en op het geheel ongeveer een

kwartier gekauwd.Ook in de inlandsche geneeskunde worden verschillende deelen van de sirihplanten gebruikt. Een van de meest bekende soorten is de betelpeper (zie aldaar).

Sirius (Canieula, „Hondsster", Sothis), een ster

van de eerste ptonttp Pn rln linlrJ4-r,

- o—— «v uwucntc van uen gehee en hemel, aan den bek van den Grooten Hond geplaatst en ook op de lijn gelegen, welke naar links aoor de drie sterrfin van Hor» r\ • _

• — gwiuci van VJI1UI1

getrokken wordt, heeft een parallaxis van 0 38 booeseconden. Ziin afetand von i .

^ —-j~ —u™"u vuijv aaiue ue-

draagt derhalve 543 000 zonsafstanden (ieder van 20 milhoen geogr. mijl) en het licht heeft Ó jaar noodi» om vandaar tot nn« fa kmün u~u ^ , ?'

A UU l X -"^viuvu. wniuo UUIlUUrt toe ae

dubbelsterren en de haar toegevoegde ster heeft een omloopstijd van 49,4 jaar; de massa van den begeleider is 1.04. die van Sirinc o on

uic van ue zon:

a gemiddelde afstand van beide lichamen bedraagt 20 zonsafstanden. Door haar komst boven den horizon bepaalden de oude Egyptenaren

flP Ipno-fo ITOn „„ _ _ 1 ,

y —»u,.i nou jacii, eii aan aeze ster ontleenen de hondsdagen hun naam, ofschoon deze thans buiten verband met haar staan.

Sirmium was de naam van de Romeinsche hoofdstad van Beneden-Pannonië, een voorname handels- en wapenplaats tegen de Daciërs en de geboorteplaats van keizer Prn7»«> Mof

~ ■ „ — * -- ' wim. 11CU UCidl, CCil

ffrAfltü 1. ~.„1 - _ 1 i .

t oqa een Keizerlijken burcht, enz.

In 380 na Chr. werd het aan de Goten afgestaan Het tegenwoordige Mitrovica ligt midden in de ruïnen van Sirmium.

Sirocco (Seiroeco), een vochtige, zwoele en regenbrengende wind, treedt gewoonlijk aan de O. ziide van een ha.mmpfri«/»i-i ïnim'mnm tv. •

—muiuuuiu U|J. JL/B sirocco is de karakteristieke wind in den regentijd van het Middellandsche Zeegebied, dus van het winterhalfjaar. In de Adriatische Zee komt hii als Z.O. wind voor.

Sicilië en voor een deel ook Z. Italië hebben no<" een anderen, van den bovengenoemde zeer verschil" lenden sirocco. Deze is e«n hppfp ri™™

wiuu, wtriivr

stot meevoert en een hooge temperatuur bezit (om-

u^^^oiu.L.ucniacnunogiotao u.j; aeiuchtis dame hemel geelachtig tot loodkleurig, de zon nauweliiks in staat door de Hamnl n CTPn fo rlvinrrnv» Af

- Ullllgc.11. iTXCII-

scnen en dieren lndfin aan vpnnADi/-iv»oiri «« j

--j . vnxiuviuuciu cu uciiauwü-

heid en hebben geen lust tot eenige bezigheid; treedt ^en van olijven of van den wijn

op, dan kan de oogst geheel vernietigd worden

Het meest komt d p7.fi SirnPPA in V»of ITArvn'nn»

-p. . . . — in vuuijrtai VUUI.

De richting is meestal Z.O. of Z.W.; hij brengt zelden regen.Dikwijls slaan fijne stofdeeltjesneer, waarvan men den oorsprong in vele gevallen in de Sahara moet zoeken.

Siroop. Zie Stroop.

Sisal is een kleine havenplaats in den Mexicaanschen staat Yucatan, 50 km. N.W.lijk van Merida gelegen, met een open reede, een fort en

een vuurtoren. Er wordt Hp Vl i om o <1 rrrny-i a nm A

. — - iiiwuaaigouuciüUC

sisalnennep en touw uitgevoerd. Het telt (1900> 110 inwoners.

Sisalhennp-n. 7, ifi Annnciiov/ilo

Sisley, Alfred, een Pransch schilder, geboren den 30"'en October 1840 te Parijs uit «Engelsche ouders, was eerst leerling van Gleyre, maar kwam later meer onder den invloed van Corot. Zijn eerste landschappen behandelen, in teere, zilverachtige kleuren, meestal eenvoudige motieven uit de om-

Sluiten