Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streken van Parijs. Sedert 1875 sloot hij zich bij de Impressionisten, met name bij Claude Monet, aan, dien hij ook somtijds navolgde in het herhaaldelijk schilderen van hetzelfde onderwerp bij verschillende belichting, en ging nu over tot zeer heldere kleuren met lila schaduwen. Zijn meeste onderwerpen ontleende hij aan het dorpje Moret en diens' omgeving, hoewel hij ook een aantal landschappen uit andere streken van Frankrijk en Engeland schilderde. Hij overleed den 298ten Januari 1899 te Moret-sur-Loing aan den Z.rand van het bosch van Fontainebleau.

Sismo (Grieksch) heeft dezelfde beteekenis

als seismo.... (zie aldaar), bijv. sismometer=seismometer.

Sismondi, Jean Charles Léonard Simonde de, een Zwitsersch schrijver, geboren te Genève den 9den Mei 1773, kocht een eigendom bij Pescia in Toskane en werd hier in 1799 door de Oostenrijkers als Franschman gevangen genomen. In 1800 vertrok hij weder naar Genève, waar hij onderscheiden gemeentelijke betrekkingen bekleedde en zich vooral bezig hield met de beoefening der geschiedenis, waartoe hij Necker en mevrouw de Staël op hun reizen naar Italië vergezelde en betrekkingen aanknoopte met Benjamin Constant, Schlegel enz. Hij werd in 1833 tot buitenlandsch lid van het Instituut van Frankrijk benoemd en overleed te Chène bij Genève den 25sten Juni 1842. Van zijn geschriften vermelden wij: „Histoire des républiques Italiennes du moyen Sge" (10 dln., 3ae druk, 1840), „Histoire de la renaissance de la liberté en Italië" (2 dln., 1832)", „Histoire des Francais" (31 dln., 1821—1844), een „Précis" daarvan (2 dln., 1839), „Histoire de la chute de 1'empire romain" (2 dln., 1835), „Julia Sévéra ou 1'an 492" (3 dln., 1822), „De la littérature du midi de 1'Europe" (4 dln., 4de druk, 1840), „Nouveaux principes d'économie politique" (2 dln., 2de druk, 1897) en „Etudes sur les sciences sociales" (3 dln., 1836— 1838).

Sistermans, Anton, een Nederlandsch liederen oratoriumzanger, baryton, werd den 5aen Augustus 1865 te 's Hertogenbosch geboren, ontving zijn eerste muzikale opleiding hier te lande en genoot o. a. muziekonderricht van L. F. Brandts Buys. Zijn zangopleiding ontving hij voornamelijk bij Julius Stockhausen te Frankfort a. M. Door zijn machtig geluid en zijn intelligente voordracht verwierf hij zich weldra veel naam als concertzanger en strekte zijn concerten uit over nagenoeg alle landen van Europa. Hij vestigde zich te Frankfurt, waar hij ook als zangleeraar optrad en les gaf aan het Hochsche Conservatorium.

Sistov of Swisjtow, een stad in Bulgarije. Zie Swisjlow.

Sisymbrium is de naam van een plantensoort, die tot de onderfamilie van de Sinapeae, een familie van de Cruciferen, behoort. Zie IiruisUoemigen.

Sisyphos, in de Grieksche fabelleer een zoon van Aeolos, de stichter van Ephyra (Korinthe) en de uitvinder der Isthmische spelen, wordt voorgesteld als de schranderste der menschen. Hij verried de voornemens der goden. Zijn straf in den Tartarus bestond daarin, dat hij steeds een rotsblok tegen een steilte moest omhoog wentelen, vanwaar het telkens weder naar beneden rolde.

Volgens de sage naar Homeros gold de sluwe Odysseus als zijn zoon.

In de staathuishoudkunde bestempeld men met den naam Sisyphisme het stelsel van hen, die den arbeid op hoogen prijs stellen om den arbeid zelf, zonder daarbij op de gevolgen van den arbeid te letten.

Sltka, een stad in het N. Amerikaansche territorium Alaska, op de W. kust van het tot den Alexander-Archipel behoorende eiland Baranmu op 57° N. Br. gelegen, bezit een groote en diepe, maar met eilanden en klippen bezaaide haven en telt (1900) 1396 inwoners. De in 1804 door Baranow gestichte plaats was als Novo Archangelsk de hoofdstad van Russisch Amerika. Gedurende de Amerikaansche heerschappij heeft het veel van de vroegere beteekenis verloren en is thans nog slechts de zetel van den gouverneur, terwijl bijna alle andere autoriteiten van het territorium naar Juneau zijn verhuisd.

Sitoebondo, de hoofdplaats van de afdeeling Panaroekan van de residentie Besoeki op Java, ligt aan de rivier Sampejan en telt (1905) 6150inwoners, waartoe 146 Europeanen, 5095 Inlanders, 608 Chineezen, 282 Arabieren en 19 andere Vreemde Oosterlingen behooren. De Chineezen en Arabieren wonen in afzonderlijke wijken.

Sits is de naam van een gebloemde katoenen stof, die oorspronkelijk in Hindostan geweven en geverfd of gedrukt werd.

Sittard, een gemeente in de provincie Limburg, 1830 H. A. groot met (1909) 7381 inwoners, wordt begrensd door de gemeenten Nieuwstad, Limbricht Born, Urmond, Beek, Geleen, Munstergeleen en Broeksittard in Nederland en Hillegersberg, Tudder en Millen in Pruisen. De bodem die door de Geleen wordt doorsneden, bestaat uit rivierklei en mergel. Tot de gemeente behooren het stadje Sittard en een aantal buurten. Het stadje Sittard aan de Geleen en aan den spoorweg van Maastricht naar Roermond gelegen, is door hooge wallen omringd, die echter als moestuinen worden gebruikt. Het heeft een ruim marktplein, de in 1290 door Walram I gestichte St. Pieterskerk met een hoogen toren, de kerk van St. Michaël, een fraaie Hervormde kerk, een synagoge, een Ursulinen-nonnenklooster, eenige bijzondere (R.Katholieke) scholen, een gemeentehuis enz. De voornaamste middelen van bestaan zijn kleinhandel, landbouw, leerlooierij en nijverheid.

Sittard behoorde achtereenvolgens aan den hertog van Limburg, aan den graaf van Luxemburg, aan den Bisschop van Luik, aan den heer van Valkenburg, aan den heer van Salm, aan den hertog van Gelder en Gulik, aan Karei den Stoute en vervolgens weder aan den hertog van Gulik. In den Franschen tijd werd Sittard bij het departement van de Roer ingelijfd. De plaats werd in verschillende oorlogen herhaaldelijk belegerd.

Sitte, Camillo, een Oostenrijksch architect, geboren den 17den April 1843 te Weenen, studeerde aldaar van 1863—1873 in de bouwkunde, kunstgeschiedenis. anatomie en physiologie, beoefende ook de muziek en gaf les in de kunstgeschiedenis aan particuliere scholen. In 1875 werd hij belast met de oprichting van een rijksambachtsschool te Salzburg. Sedert 1876 deed hij zich als directeur daarvan kennen als bekwaam organisator; ook

Sluiten