Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Snowdon is de hoogste berg van Engeland, gelegen in het vorstendom Wales. Hij bestaat uit onderscheiden, door diepe kloven gescheiden ruggen van lei en graniet, die hun grootste hoogte bereiken in de Moel-y-Wyddfa (1094 m.). Hij wordt van uit Llanberis of Capel Curig in 2—4'|2 uur bestegen en biedt een voortreffelijk uitzicht over N. Wales aan. Sedert 1896 loopt een tandradspoorweg naar zijn top.

Snuit is een vooruitstekend deel, dat men aan den kop van vele dieren vindt en dat uit een verlenging van de monddeelen en van den neus bestaat. Een snuit hebben bijv. mollen, varkens, olifanten en tapirs. Ook de zuigwerktuigen van vele insekten noemt men snuit.

Snuitkevers (Curculionida), is de naam van een familie van meestal kleine, schildvleugelige insekten (Coleoptera), die zich onderscheidt door een hoomachtigen, vooruitstekenden snuit, die in een zijdelingsche groeve knotsvormige sprieten draagt. Zij leggen hun eieren in allerlei plantendeelen.De larven, welke pooten en oogen missen, leven in het voedsel, dat zij gebruiken. Men kent tegenwoordig 25 000 soorten van snuitkevers. Ons land telt daarvan onderscheiden soorten, waartoe ook de korenworm (zie aldaar) behoort; verder noemen wij: het populiersnuitkevertje (C. populi L.), den eikensnuitkever (C. quercus L.), en den wilgensnuitkever (C. salicis L.).

Snijbiet. Zie Beia.

Snijders, Frans, een Vlaamsch schilder van stillevens en jachttafereelen, werd geboren te Antwerpen in 1579 en overleed aldaar in 1657. Hij was een leerling van Pieter Brueghel den Jonge en van Hendrik van Balen, later stond hij onder invloed van Rubens (zie aldaar). In 1602 werd hij meester in het St. Lucasgilde te Antwerpen. In 1608 deed hij een reis naar Italië,waar hij kopieën naar Italiaansche meesters maakte. In het voorjaar 1609 keerde hij naar Antwerpen terug, alwaar hij in 1611 in het huwelijk trad met Margaretha de Vos, een zuster van de beide schilders Cornelis en Pauwel de Vos. Van Dijck, met wien hij zeer bevriend was, heeft Snijders en zijn vrouw meermalen geschilderd. Ook met Rubens was hij bevriend. In zijn eersten tijd schilderde Snijders slechts stilleven, dood wild, gevogelte,vruchten enz., later,onder invloed van Rubens,legde hij zich meerop levend wild en jachttafereelen toe. Vooral door het buitengemeen fraaie koloriet beliooren deze stukken tot het beste, wat in dat genre gepresteerd is. Jan Wildens en Lucas van Uden schilderden de landschappen in zijn schilderijen. De figuren zijn vaak van Rubens, soms ook van Van Dijck e.a. Daarentegen schilderde Snijders dikwijls de dieren in Rubens' werk. Na Van Dijck is hij diens meest beroemde en meest talentvolle helper. Pauwel de Vos, Jan Fijt, Nicasius Bemaert, Pieter Boel en Juriaen Jacobsz waren zijn leerlingen. Schilderijen van zijn hand bevinden zich hier te lande o.a. in het Rijksmuseum te Amsterdam, in het Mauritshuis te 's Gravenhage en in het museum Boymans te Rotterdam.

Snydervogrel (Orthotomus Bennettii Horsf.), een muschvogel uit de familie der timaliën (Timeliidae), is 17 cm. lang, op den schedel roestrood, op den mantel geelachtig groen, op de onderzijde wit, heeft olijfbruine vleugels en stuurveeren, waarvan de beide middenste bij het mannetje langer zijn, en woont in Oost-Indië, op Ceylon, Java, in Birma enz.

in bosschen, tuinen enz. Hij bouwt zijn nest uit vast in elkander geweven vezels en haren tusschen twee bladeren, welke hij door een draad samenhecht, waarbij hij met den snavel de vereischte gaten steekt. De ingang van het nest bevindt zich dicht bij den bladsteel.

Soane, sir John, een Engelsch architect, geboren den 10llel1 September 1752 te Reading in Berkshire, ontwikkelde zich onder leiding van Georg Dance en aan de koninklijke academie en vertrok vervolgens naar Italië. Na zijn terugkeer deed hij onderscheiden groote gebouwen verrijzen, onder anderen het Westminsterpaleis. In 1833 stichtte hij van de door hem verzamelde kunstwerken een museum en bestemde een som van £ 30 000 tot onderhoud en verrijking dier stichting. Hij overleed te Londen den 20ste"> Januari 1837. Reeds in 1834 waren zijn interessante „Memoirs" verschenen.

Sobat is de naam van een rechter zijrivier van den Nijl, die ontstaat uit de bronrivieren, welke van de hellingen van het Keizer Nicolaas II Gebergte komen, zooals de Baro (wellicht de grootste), Bela, Gelo en Pibor, welke bij het oude Egyptische fort Nasz samenkomen. Bij hoog water is de Sobat, die door een dicht bevolkt gebied stroomt, over een lengte van ongeveer 650 km. bevaarbaar. Bij de plaats Sobat, 7000 km. Z.lijk van Chartoem, mondt hij met een breedte van 300 m. en een diepte van 8 m. in den Witten Nijl uit, nadat hij links den Khor Felus, heeft opgenomen. Daar zijn stroomgebied 245 000 v. km. groot is, voert hij bij hoog water den Nijl zulk een geweldige hoeveelheid wTater toe, dat deze teruggestuwd wordt. Bij laagwater echter maken zandbanken het verkeer geheel onmogelijk. De plaats Sobat zal door een kanaal met Bor aan den Bahr el Dsjebel worden verbonden, om de geweldige bocht daarvan naar het W. voor de scheepvaart af te snijden.

Sobiëski. Zie Johan 111 Sobiëski.

Sobiëski, Schild van (Scutum Sobiesii), een sterrenbeeld aan den zuidelijken Melkweg, door Hevel naar koning Johan 111 Sobiëski van Polen genoemd, bevat een in 1681 door Iiirch ontdekten sterrenhoop.

Sociaal noemt men alles, wat op de maatschappelijke verhoudingen van de menschen onder elkander betrekking heeft.

Sociaaldemocratie noemt men die staatkundige partij, welke de maatschapij volgens socialistische grondbeginselen wil hervormen. Zij tracht dit doel te bereiken door het verkrijgen van de staatkundige machtsmiddelen en bezit een concreet programma met bepaalde, onmiddellijk uitvoerbare eischen in het belang van de lagere volksklassen. Het voornaamste verschil met het socialisme bestaat hierin, 'dat de sociaaldemocratie een staatkundige partij, het socialisme een wetenschappelijke richting vertegenwoordigt. De sociaaldfmocratie is één van de vele, doch de meest belangrijke van alle uitingen van het socialisme (zie Socialistische Stelsels en Theorieën); zij voert haar actie over de geheele wereld volgens een in hoofdzaken eensluidend programma. Als haar grondlegger kan men Louis Èlanc beschouwen, die na 1840 in Frankrijk de eerste sociaaldemocratische arbeiderspartij stichtte. Van Februari tot Juni was zij door Blanc en Albert in de Voorloopige Re, geering van Frankrijk vertegenwoordigd. Het va

Sluiten