Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sedert 1890 loopt de spoorweg, inplaats van over den pas, door een 3927 m. langen tunnel, op een hoogte van 1227 m. boven den zeespiegel.

Soera Bana. Zie Esser, Isaac.

Soerensche Bosschen zijn uitgestrekte bosschen in de Geldersche gemeente Apeldoorn, ten W. en ten N. van het Loo, die een oppervlakte van ruim 1100 H. A. beslaan. Zij strekken zich over een heuvelachtig terrein uit en bezitten veel zwaar geboomte. Er komen o. a. herten voor.

Soesdal (Ssoesdal), een arrondissementshoofdstad in het Russische gouvernement Wladimir, aan de Kamenka gelegen, bezit 25 Grieksch-Orthodoxe kerken, 4 kloosters, talrijke antieke bouwwerken en tuinbouw. Het telt (1900) 8477 inwoners.

Soesdal, reeds in 1024 vermeld, was tot 1170 de hoofdstad van een vorstendom en kan als de bakermat van h't latere vorstendom Moskou worden beschouwd. De stad werd onderscheiden malen door de Tataren verwoest.

Soesoehoenan is de titel van de voisten van Soerakarta en Djokjakaita.

Soest, een arrondissementshoofdstad in het Pruisische regeeringsdistrikt Arnsberg, ligt in een vruchtbare vlakte en is een kruispunt van spoorwegen. Men heeft er 6 Protestantsche keiken, een R. K. domkerk, een synagoge, een Luthersche kweekschool van onderwijzers, een seminarium voor predikanten, een landbouwwinterschool, een doofstommen- en blindeninstitnut, 2 weeshuizen, een huis voor gevallen meisjes, ve'schillende rechtbanken en een groot aantal fabrieken. Het telt (1905) 17394 inwoners.

In de Middeleeuwen was Soest een der aanzienlijkste handelssteden met een sterke bevolking, terwijl haar stadsrecht (1144—1165 te boek gesteld) in vele andere steden tot voorbeeld diende. Na 1180 was het een twistappel tusschen de aartsbisschoppen van Keulen en onderscheidene wereldlijke vorsten.

Soest, een gemeente in de provincie Utrecht, 4683 H.A. groot met (1909) 5183 inwoners, wordt begrensd door de gemeenten Amersfoort, Hoogland, Baarn en Zeist. In het N.O. wordt de grens gevormd door de Eem. De bodem bestaat uit diluviaal zand, verder uit eenig afgegraven hoogveen en klei. De bewoners houden zich bezig met landbouw, veeteelt en zuivelbereiding. Tot de gemeente, die uit de heerlijkheden Soest en Isselt is samengesteld, behooren de dorpen Soest en Soesterberg, de buurten Hees en Birkt _ en het gehucht Isselt. Soest en Soesterberg bezitten een gemeenschappelijk station voor de lijn Utrecht—Amersfoort.

Het dorp Soest aan den grooten weg van Amersfoort naar Naarden gelegen, bezit een RoomschKatholieke kerk, een Hervormde kerk en een St. Jozefsgesticht. Het dorp is reeds oud.

Soest, Louis W. van, een Hollandsch landschapschilder, werd geboren te Poerworedjo op Java, den 5den April 1867 en is thans te 's Gravenhage woonachtig. Zijn eerste schilderijen toonen 'eenen sterken invloed van Mauve; eerst in zijnefraaie wintergezichten heeft hij zijn eigen genre gevonden. Schilderijen van zijn hand bevinden zich hier te lande in vele particuliere verzamelingen.

Soestdijk is een fraai gelegen plaat-, die voor het grootste deel tot de gemeente Baarn, voor een klein deel tot de gemeente Soest behoort. In het

eerste ligt het lustslot Soestdijk, dat aan de Koningin-Moeder behoort. Het werd in 1674 door prins Willem III gebouwd en kwam in 1702 aan Johan Willem Friso. In 1795 werd het een staatsdomein. Koning Lodewijk vertoefde er herhaaldelijk en bracht er een aanzienlijke verzameling dieren bijeen, die in 1809 naar Amsterdam werd overgebracht. In 1816 boden de Staten het slot als blijk van hulde aan den kroonprinsVFiWem II aan voor zijn gedrag in den slag bij Quatrebas. Na den dood van Willem II werd het bewoond door Anna Paulowna, vervolgens door prins Hendrik, die het park zeer verfraaide. Tot het domein van Soestdijk behooren de beide landhuizen in Chineeschen stijl Peking en Kanton. Verder vindt men te Soestdijk een groot aantal andere villa's. Een obelisk in het Baarusche bosch herinnert aan den slag bij Quatrebras.

Soet, Jan, een Nederlandsch toom eldichter, geboren te Amsterdam den 6den Maart 1608, toonde zich een ijverig voorstander van het Huis van Oranje en dus een tegenstander van den raadpensionaris de Witt Hij overleed den Uien Januari 1674. Van zijne geschriften vermelden wij: „Hedendaagsche Mantel-eer, voorstellende de groote geldsucht dezer bedorven eeuwe"(1636), „Jochem Jool, ofte joloersche Pekelharing"(1646), „Chlorinde en Dambise"(1650), „Olimpias" een treurspel (1640), „Thimoklea" een ti eurspel (1641), „Zebynasa" (1648), „Kornelia Bentivogli of geluckige ongelucken" (1660) en „Hel en Heemel"(1675).

Soeteboom, Hendrik Jacobs, o<'k wel Zoetéboom of eenvoudig Zoet of Soet geheeten, een Nederlandsch geschiedkundige, geboren te Oost-Zaandam in 1616, was boekhandelaar te Amsterdam, en overleed aldaar omstreeks het jaar 1678. Hij leverde: „Beschrijvinge van Oud Zaenden enz."(1640), „Batavise Enéos enz., treurspel" (1645), „Sanerdams Bloemecrans" (1645), ,,'t Kleyn lusthofje vol van bruiloftszangen enz.", „Op- en nedergang van de oude koninglijke en loffelijke Ansestadt Stavoren enz."(1647), „De Nederlandsche beroerten en oorlogen omtrent het IJe en aan de Zaen" (1668 en later), „De soetstemmende Zwaane van Waterlandt" (1648), „De Zaanlants Arkadia" (2de druk 1701), „Vroens begin, midden en einde enz."(1661), „De historie van Waterlandt"(1661), „Het Nederlants Schouwtooneel"(1678) enz.

Soewalki (Ssoewalki), een Russisch-Poolsch gouvernement, grenst van Pruisen en aan de gouvernementen Kowno, Wilna, Grodno en Lhomsa en heeft een oppervlakte van 12551 v. km. Het land is vlak en wordt in het O. en N. door den Njemen als grensrivier omstroomd. Het telt 582913 inwoners. Van de oppervlakte wordt 49,1% voor den landbouw gebruikt. De voornaamste middelen van bestaan zijn landbouw en veeteelt; verbouwd worden hoofdzakelijk rogge, haver, gerst, aardappelen en vlas. De veestapel telde in 1903: 111000 paarden, 156 Ö00 runderen, 255 000 schapen, grootendeels met grove wol, en 175000 varkens. Als hulpmiddelen van bestaan komen vogel- (ganzen-) en bijenteelt in aanmerking. De nijverheid is onbelangrijk en houdt zich uitsluitend bezig met het verwerken der produkten van den landbouw. Even onbelangrijk is de handel. De voornaamste handelsplaatsen zijn Soewalki, Awgoestow en Wershbolowo. Het aantal arrondissementen bedraagt zeven.

Soewalki, (Ssoewalki), de hoofdstad van het

Sluiten