Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tenslotte, dichtbij en evenwijdig aan de kust stroomend, in een moeras eindigt. Het klimaat, aan de kust niet gezond (gemiddelde temperatuur: 24—30" C.) is op de hoogvlakte beter (hoogste en laagste temperatuur: 32 en 8° C.). De N. O. moeson brengt aan de N. kust regen van December tot Mei, in het binnenland van April tot Juli, de Z.W. moeson is de droge tijd aan de kust van Juni tot November, in het binnenland van midden October tot midden Maart. Slechts aan genoemde rivieren en aan den Toeg Dehri en Toeg Taf vindt men wouden met vijgeboomen en dadelpalmen. Aan de kust zijn mimosa's, Calotropis procera, tamarisken en schermacacia's karakteristiek, op de hoogvlakte wierookboomen, vele gomboomen, aloë's, in het gebied van den Webi de apenbroodboom. Landbouw (doerra, maïs, erwten) wordt weinig beoefend, het meest in het landschap Ogaden. De dierenwereld is vertegenwoordigd door leeuwen, luipaarden, zebra's, wilde ezels, vele apen, struisvogels, sprinkhanen, vergiftige groote mieren, in het Z. door olifanten, neushoorns, nijlpaarden en giraffen. Kameelen, paarden, ezels, runderen, geiten, schapen en struisvogels vormen den voornaamsten rijkdom der inwoners, die in hoofdzaak tot de Somali behooren, en waarbij nog Arabieren en in het binnenland Bantoe komen.

Het land, aan de oude Egyptenaren als land van Poent of Phoen bekend, was volgens hiëroglyfen op de ruïnen van Thebe schatplichtig aan de Pharao's. In de 13de eeuw vestigden zich Arabieren aan de kust, daarna Portugeezen, die echter in 1698 door Sef, den imam van Maskate, werden verdreven. De van uit Zanzibar sedert 1814 gedane pogingen, om de kustplaatsen te onderwerpen, gelukten eerst in 1866 aan sultan Seid Madjid met de plaatsen Kismajoe, Barawa, Merka en Mogidsjoe. De in 1875 door Egypte bezette havens Zeila en Berbf ra kwamen in 1884 aan Engeland; Frankrijk kreeg in 1887 de Tadsjoerabaai, Italië door een overeenkomst met Engeland het land tot den Dsjoeb, terwijl de streken aan de andere zijde daarvan tot de Engelsche belangensfeer kwamen en de sultan van Zanzibar voor de havenplaatsen aan de O. kust door een jaarlijksche rente schadeloos werd gesteld. Men heeft thans den volgengenden staatkundigen toestand: afgezien van het binnenlandsche gebied Ogaden, waarop Abessii ië aanspraak maakt, en van een kuststrook om Illig met het achterland, waar Mohammed ben Adullah („de gekke moellah") zich in 1905 zelfstandig maakte en een rijk bezit, dat hem volgens verdrag van 19 Maart 1907 met Italië is overgelaten, zijn de kustgebieden met het daartoe behoorende achterland in de handen van Europeesche mogendheden geraakt, waarbij zij belang hebben wegers de ligging aan den weg naar Z. en Oost-Azië. Zij zijn tusschen Frankrijk, Engeland en Italië verdeeld. Fraurijk bezit het meest noordelijk gedeelte aan de straat van Bab el Mandeb met de plaatsen Djiboeti (16 000 inwoners) en Obok (300 inwoners); de opgaven omtrent de oppervlakte verschillen van 21000 tot 120 000 v. km., die omtrent het aantal inwoners van 50 000 tot 200 000. Door verdragen met Italië (1888) en Engeland (1901) werden de grenzen geregeld. Engeland bezit volgens de verdragen met Frankrijk (1888), Italië (1894) en Abessinië (1897) een sedert 1905 onder het Colonial Office staand gebied van 155 000 v. km., met 150 000 inwoners (Berbera 30 000, Zoela 15 000, volgens andere opgaven slechts

3800, Boelhar 12 000). Italië bezit de Oostkust (Benadirkust), volgens verdragen met Engeland (1894 en 1901) en Abessinië (1896) tot den Dsjoeb (Joeba) met een oppervlakte van 380 000 v. km. en 400 00Ó inwoners; het wordt sedert 1905 door de regeering zelf bestuurd. Somaliland is eerst in den nieuwsten tijd onderzocht en ook thans nog is het land zeer onvolkomen bekend, daar de bewoners jegens alle vreemdelingen zeer vijandig gezind zijn.

Somatolog'ie is de leer van het menschelijk lichaam (Grieksch = soma), in het bijzonder dus de anatomie.

Somatose is de naam van een uit vleesch vervaardigd albumosepreparaat, dat de eiwitstoffen uit het vleesch in gemakkelijk oplosbaren vorm bevat. Het wordt als kunstmatig voedingsmiddel gebruikt. Ijzerhoudend somatose (ijzersomatose) wordt tegen bleekzucht gebruikt.

Sombart, Werner, een Duitsch staathuishoudkundige, geboren den 19den Januari 1863 te Ermsleben studeerde te Berlijn en te Pisa in de rechtswetenschappen en de staathuishoudkunde, was van 1888 —1890 syndicus van de Kamer van Koophandel te Bremen, werd in 1890 buitengewoon hoogleeraar te Breslau en in 1906 hoogleeraar aan de handelshoogeschool te Berlijn. Zijn meest bekende werk is „Sozialismus und soziale Bewegung im 19. Jahrhundert" (5de druk, Jena, 1905). Verder schreef hij „Die römische Campagna"(Leipzig, 1888), „Der moderne Kapitalismus"(2 dln., Leipzig, 1902), „Die deutsche Volkswirtschaft in 19. Jahrhundert"(Berlijn, 1903), „Die gewerbliche Arbeiterfrage", „Das Gewerbewesen"(Leipzig, 1904), „Das Proletariat"(Frankfort, 1906) en talrijke opstellen in verschillende tijdschriften, vooral in Brauns „Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik", dat hij sedert 1907 onder den titel „Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik", te zamen met M. Weber en C. Jassé uitgeeft.

Someren, een gemeente in de provincie NoordBrabant, met (1909) 3067 inwoners, wordt begrensd door do gemeenten Lierop en Asten in Noord-Brabant en door Meiel, Nederweert, Maashees en Soererdonk in Limburg.

Someren, Johan van, een Nederlandsch letterkundige, geboren te Dordrecht den 3den Juni 1622, studeerde te Leiden in de rechten en vestigde zich als advocaat eerst te 's Gravenhage en vervolgens te Dordrecht, waar hij tevens verschillende regeeringsambten bekleedde. In 1655 werd hij pensionaris van

) Nijmegen en in 1666 griffier van de chambre mi-

partie. Ilij overleed in zijn geboorteplaats den u December 1676. Van zijn geschriften vernielden wij „Herstelde oudheyd ofte beschrijving van Batavia, wesende een gedeelte van 't hertogdom Gelre en graefschap Holland"(1657), „Uytspanning der vernuften, bestaande in geestelvcke en wereldlycke poëzije"(2de druk, 1686) en „Cajus Julius Caesar, ofte wraak van vermande vrijheid, treurspel"(1670). Zijn zoon Cornelis van Someren, geboren in 1650, leverde een „Beschrijving der stad Gorinchem en lande van Arkel"(1755) en overleed in 1707.

Someren, Reyer Hendrik van, een Nederlandsch dichter, geboren te Rotterdam den 26sten Maart 1787 en opgeleid voor den handel, werd in 1837 benoemd tot burgemeester van Kralingen en overleed aldaar den llden Mei 1851. Hij schreef: „Over het volkslied Wilhelmus van Nassauwen, met eene bijdrage van P. A. Brugmans"(1834), „De St. Elisabethnacht

Sluiten