Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk. Toch was het, toen het in 1516 in de macht van ] de Bourgondiërs kwam, nog een aanzienlijke plaats. Voortdurend ging het echter achteruit en in den Franschen tijd hield alle verkeer op.

Stawropel, een gouvernement van het generaal-gouvernement Kaukasië, bij de N. grens van Astrakan en het gebied van den Don gelegen, heeft een oppervlakte van 54 301 v. km. en telt 873 305 inwoners. Het land is in het Z.W., waar tot 827 m, hooge uitloopers van den Elbroes voorkomen, zeer vruchtbaar, vormt in het O. echter uitgestrekte, rijke steppen. De beide hoofdrivieren, Manytsj en Koema, loopen dood in het zand. Zij vormen langs de oevers groote meren met brak water. Het klimaat vertoont groote temperatuur verschillen (maximum + 37° C., minimum —30° C.) en is in de steppe droog, bij den moerassigen benedenloop van de rivieren ongezond. De bevolking leeft nog grootendeels als nomaden. De voornaamste middelen van

bestaan zijn landbouw (graan, vooral tarwe, vlas, zonnebloemen, wijn en veeteelt (250 000 paarden, 805 000 runderen, 2 500 000 schapen, grootendeels met grove wol, 120 000 varkens, 63 000 geiten en 9500 kameelen). De nijverheid levert meel, brandewijn, olie, bier, mede, was en aardewerk, de uitvoer van de produkten van het land richt zich naar Rostow. De spoorlijn Rostow—Wladikawkas doorsnijdt den Z. W. hoek van het gouvernement met vertakkingen (241 km.).

Stawropol, de hoofdstad van het gelijknamige Russisch-Ciskaukasische gouvernement en arrondissement, 611 m. boven den zeespiegel aan hetwaterarme riviertje Tasjla en aan de spoorlijn Klawkaskaja—Stawropol gelegen, telt 41 621 inwoners. Het is de zetel van een burgerlijken en een militairen gouverneur, van den Kaukasischen en van den Tsjernomorskischen bisschop en bezit 13 Grieksch-Russier»ViP Irprlr on een nonnenklooster, een geestelijk se¬

minarium, een gymnasium, 2 hoogere scholen voor

.. _ i nnn rvr\ftr\ Ka rf» hlint.Yl fipV

meisjes, een ocii upuuaiv

z zieKennuizen, een «w

Viriol'on m ot op.1 nrndnktie van 1.2 millioen roebel

een stedelijke bank, belangrijken handel in talk en

vee en drie groote jaarmarkten.

ctoafl WHI.in.rn Thomas, een Enaelsch iourna-

lïof trpVinrpn dpn ftden Juli 1849 te Howdon-on-1 vue,

koos het beroep van schrijver en maakte van 1880

1 i ,• i -r».n n

1889 deel uit van üe redactie aer „ran ïviai . ,

In 1890 richtte hij de „Review of Reviews" op en in 1891 en 1894 soortgelijke tijdschriften voor Amerika en Australië. In 1898 deed hij een reis naar Rusland, waar hij door den keizer werd ontvangen en sedert welken tijd hij zich onvermoeid aan de vredesbeweging wijdt. Gedurende de vredesconferentie van 1899 vertoefde hij in Den Haag, terwijl hij in Engeland uit alle macht zich tegen den Z.-Afrikaanschen oorlog verzette, wat hem veel vijandschap berokkende. In latere jaren beijverde hij zich om de tegenstelling tusschen Duitschland en Engeland weg te nemen. Ook gedurende de tweede vredesconferentie vertoefde hij in Den Haag, waar hij de „Courier de la Conférence de la Paix" uitgaf. Behalve talrijke kleinere staatkundige en wetenschappelijke brochures schreef hii: „The truth about Russia"(Londen, 1888), „Cha-

J . , . , ,, r-t nr\-i \ TT * „i... i-\, „ f*,,

racter süetches' (löyij, „ner uiajesty (1897) „Belastus, tlie king's chamberlain. A political romance"(nieuwe druk, 1898), „The united states of Europe on the eve of the parliament of peace"(1899),

„Real gliost stories'Ynieuwe druk, 1905), „Le parle" , P • /V. . £ • J„ 1„ •„ 1„ U„,,o

ment ue ï numanire ooiuwcito uc ia, i o i»

, , ,,/-r • • ir\r\cw T .3 1 „ i-

19U<). Les delegues "(beipzig, enz. m uenictcii-

sten tijd wordt zijn naam genoemd in verband met het spiritisme.

Stearine (C57H110Oa) of C3H6(O.CO.C17H35)3, is een bestanddeel van de meeste vetten, vooral van schapenvet en daarin gemengd met palmitine^ en oleïne. Het ontstaat bij het verhitten van stearinezuur met glycerine en vormt kleurlooze, parelmoerglanzige schubben, is oplosbaar in kokenden alkohol en aether, zeer moeilijk in kouden alcohol en niet in water. Zijn oplossing reageert neutraal; het smelt bij 71,5° C., kookt onontleed in het vacuum, verstijft als was en wordt door alkaliën gemakkelijk verzeept. Zij is glyceryltristearaat. Door herhaaldelijk omsmelten wordt het smeltpunt verlaagd. De stearine welke in rian v»«inrlpl trnnrlrmnf, ia ^een neutraal vet. maar

een hieruit bereid mengsel van stearinezuur en pal¬

tin ezuur.

fito3rni*»7.inir of C17H0K.COOH,

vindt men aan glycerine gebonden, als stearine in de

meeste vetten, in den regel naast paimiune en weme. Uit deze vetten, vooral uit talk en palmolie, wordt in het groot een mengsel van stearinezuur en palmitinezuur bereid, dat onder den naam stearine in den

handel voorkomt en hootdzakelijk voor net vervaarriinmn win Voarcpn wnrrlf, o-phrnikt. Om het te verkrij¬

gen, verwarmde men vroeger het vet met kalkmelk

met 14 % calciumoxycie), scneiaae ae Kautzeep van het glycerinehoudend water en verkreeg daaruit door zwavelzuur de vetzuren. In afgesloten ketels (auto-

, ... i _ .1 i_i * Q 1P»

claves) verkrijgt men onaer een uruiuuug \an o—ja, atmosferen (bij 172° C.) een tamelijk volledige verzeeping door toepassing van slechts 2—4 % kalk. De vetzuren worden herhaaldelijk met zuren en wa-

. * , . n l J ~ «4.

ter gewasschen en in platen gegoten, jien Kan ue vetten ook met geconcentreerd zwave,lzuur ontleden. Bij toepassing van veel zwavelzuur en een hooge temperatuur wordt het vet bruin en een deel daarvan ontleed. Het produkt wordt met water gekookt, herhaaldelijk met kokend water gewasschen, gedroogd en met oververhitten stoom van 250—3503 C. gedestilleerd. De vetten kunnen ook bij een temperatuur van ongeveer 300° C. zonder kalk of zwavelzuur slechts door water ontleed worden. Men leidt stoom van ongeveer 15 atmosferen in het vet,

totdat het geëmulgeerd is, verhit dan b— t uur aour stoom, droogt de uitgewasschen vetzuren bij 120° C.,

behandelt deze met 4 % geconcentreerd zwaveizuui, waarna men destilleert. Volgens een andere methode leidt men 24 uur stoom van 315° C. in het vet, waarbij vetzuur en glycerine overdestilleeren. Het volgens de genoemde methoden verkregen mengsel van vetzuren wordt in blikken schalen gegoten; de afgekoelde koeken worden koud geperst, waarbij het oliezuur afvloeit, dat veel stearine- en palmitinezuur m oplossing bevat. Voor het winnen van het laatste koelt men het oliezuur met ijswater af en scheidt de afgescheiden vaste vetzuren af. Het oliezuur komt „ï? „ïnïno in Hpii handel. De koeken door het koude

persen verkregen, worden warm en sterker geperst en ten slotte met verdund zwavelzuur en water gekookt. . .

Zuiver stearinezuur verkrijgt men uit het mengsel van vetzuren, de stearine van den handel, als men 1 deel daarvan in lieeten alkohol oplost, de oplossing met een heete alkoholische oplossing van 0,25 dee-

Sluiten