Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1908 waren op Sumatra in exploitatie 302 km. spoorweg, n.1. 210 ter W. kust en 92 in Deli, die resp. vervoerden 826 863 en 1207 245 personen en 386 267 en 287 299 ton goederen en waarvan de bruto ontvangsten bedroegen: 1 684 150 en 1 645035 gld. Daarnaast had Deli 170 km. stoomtram, Atjeh 432 km., die resp. vervoerden 679 247 en 1 324 031 personen en 103183 en 86 624 ton goederen, terwijl de bruto-ontvangsten 590 448 en 609 339 gld. bedroegen. Reeds geruimen tijd bestaan

plannen om op Sumatra een uitgebreid spoorwegnet aan te leggen, dat van Z. naar N. zal loopen met verschillende zijtakken in W.-O. richting.

Gouvernementspostkantoren telde men in 1908 op Sumatra 102, waarvan vele tevens telegraafkantoren, daarnaast 14 spoorwegtelegraafkantoren. Het aantal geabonneerden bij de telefoon bedroeg begin 1908: 158.

De scheepvaartbeweging van de belangrijkste havens in 1908 kan uit de volgende tabellen blijken:

Inklaring van buiten Nederlandsch-Indië.

Hayen Stoomschepen. Zeilschepen.

van Geladen. Ballast. Geladen. Ballast.

aankomst. Aan- Kub. Aan- Kub. Aan- Kub. Aan- Kub.

tal. met. tal. met. tal. met. taL met.

Padang 53 386219 — — 2 3055 — —

Palembang 84 93349 63 248446 — — — —

Belawan Deli 318 311349 3 200 — — — —

Tandjong Poera 126 77112 10 2821 4 737 — —

Pangkalan Brandan 94 239334 — — — — 7 11323

Bengkalis 220 52729 — — 23 809 -

Sabang 345 2451450 — — 3 240 — —

Uitklaring uit Nederlandsch-Indië.

jjaven Stoomschepen. Zeilschepen.

van Geladen. Ballast. Geladen. Ballast.

vertrek. Aan- Kub. Aan- Kub. Aan- Kub. Aan- Kub.

tal. | met. taL met. taL met. tal. met.

Padang 87 677941 — — 6 9030 — —

Palembang 215 464294 8 57 — — — —

Belawan Deli 169 174508 111 99455 4 421 309 61787

Tandjong Poera 132 74026 — — 9 1204 1 141

Pangkalan Brandan 70 209388 — — 8 11301 — —

BengkaUs 218 49027 — — 27 283 — —

Sabang 334 2545864 ______

Het aantal en de inhoud der stoomschepen, welke aan de kustvaart op genoemde havens deelnamen, bedroeg in 1908 (ongeregelde scheepvaart):

Aangekomen. Vertrokken.

Plaatsen. II || Kub.

en t ~ met. s -g met.

-.5 " a "

Padang 30 108189 38 167338

Palembang 138 128258 112 87612

Belawan Deli 19 26752 17 22130

Pangkalan Brandan 167 328059 112 441803

Sabang 55 292611 48 110319

Staatkundige toestand. De uitbreiding van het Nederlandsche gezag heeft in de laatste kwart eeuw zulke groote vorderingen gemaakt, dat tegenwoordig het geheele eiland onder Nederlandsch bestuur staat en onafhankelijke streken niet meer voorkomen. Zooals uit de kaart blijkt staat zelfs verreweg het grootste gedeelte onder rechtstreeksch Nederlandsch bestuur. Daarnaast treft men nog een aantal landschappen met zelfbestuur aan, wier

vorsten deels een contract met onze Regeering gesloten, deels slechts een korte verklaring (Atjehverklaring) hebben afgelegd. Van de voornaamste dezer gewesten vindt men de namen op de kaart vermeld, terwijl de Regeerings-Almanak vanNederlandsch-Indië een volledige opsomming daarvan bevat.

Aan het hoofd der afzonderlijke gewesten (zie de kaart) staat een burgerlijk ambtenaar met den titel van resident. Alleen de gouverneur der Westkust staat hooger in rang, daar dit gouvernement in twee residenties is ingedeeld: de Padangsche Benedenlanden, met den gouverneur aan het hoofd, en de Padangsche Bovenlanden met een resident aan het hoofd. Het gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden staat nog onder militair bestuur, hoewel aan de vervanging van den militairen gouverneur door een burgerlijk ambtenaar gedacht wordt. Het gebied van Indragiri vormt een afdeeling van de residentie Riouw.

Oeschiedenis. Een samenhangend geschiedkundig overzicht van het eiland is daarom niet te geven, wijl dit alle eenheid moet missen; want nooit is het eiland als één staatkundig geheel

Sluiten