Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laatste worden vooral schedel, neus en scheenbeen, getroffen. Door afsterven van gummeuze knobbels ontstaan in de huid niet zelden groote zweren, terwijl andere syphilitische gezwellen, zooals de breede condylomen bij voorkeur in het slijmvlies van scheede of anus zitten. Zeer ernstig zijn vooral de post-syphilitische aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, waartoe in verreweg de meeste gevallen ook de ruggemergstering behoort. Vaak genoeg schijnt de ziekte jaren lang geweken en breekt dan opnieuw uit. Bij aangeboren syphilis lijden de ouders of één van beide aan primaire of secundaire syphilis (waarbij in plaats van voldragen kinderen, vaak doode of vroeggeborene komen) en sterven de zuigelingen niet zelden spoedig aan atrophie, die reeds bij de geboorte zichtbaar is aan het vervallen lichaampje, het bleeke gezicht en de algemeene zwakte. Vaak is de huid aan de handpalmen en voetzolen glad en glanzend. In andere gevallen lijken de kinderen eerst gezond, maar beginnen ze spoedig aan hardnekkige neuscatarrh te lijden, vertoonen scheurtjes aan de mondhoeken en syphilitischen uitslag en condylomen, zoowel op de huid, als in mond en pharynx. Ook hier kan later nog een derde stadium volgen, maar anders komen vele kinderen de ziekte te boven, al lijden zij ook vaak aan doofheid en aan een bijzonderen vorm van hoornvliesontsteking (Keratitis parenchymatosa, zie Oogziekten). Zelfs is het uiterlijk, de ingezonken neus, het platte gezicht, de misvormde tanden, de bleeke kleur, vaak zóó eigenaardig, dat men daaruit reeds een sterk vermoeden op de ziekte krijgt. Een troost is het, dat die aangeboren syphilis niet meer op het volgend geslacht overgaat.

In de laatste jaren is de diagnose, die door het uiterst wisselend klinisch beeld der syphilis vaak

ovYijicmtuwg was, veei vaster geworden, daar de eigenlijke verwekker, dien men zoo lang vruchteloos zocht, eindelijk gevonden werd in de Spirochaete pallida. In het serum, dat men na reiniging en afschaving van de primaire verharding aan het lid ontneemt, kan men de spirochaete door bepaalde kleurmethoden aantoonen, of ontbreekt zij d&ar, dan is zij in het serum uit een punctie van klieren te vinden. Ook de serodiagnostiek van Wassermann is, althans bij positieve uitkomst, afdoende. Zij toont syphilitische „Antikörper" aan in het bloed van oppervlakkige aders, maar kan alleen in bepaald daarvoor ingerichte laboratoria geschieden. De behandeling der lues geschiedt in het primaire of locale en het secundaire of algemeene stadium voornamelijk door kwikpraeparaten, die men in regelmatige wrijfkuren over de huid smeert, of, in dringende gevallen, in het spierweefsel, bijv. van de billen, inspuit. Ook worden zij in den vorm van calomel wel inwendig toegepast, vooral bij zuigelingen. In de spieren worden de onoplosbare zouten als salicylzure kwik, die als 't ware een dep6t van kwik in het weefsel vormen, als niet ongevaarlijk verdrongen door de oplosbare' zooals sublimaat. Maar bij elke kwikkuur is regelmatige reiniging van den mond enfverbodvan hetrooken noodig om ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis mercurialis) te voorkomen of in bedwang te houden, terwijl ook de nieren geregeld gecontroleerd moeten worden. In de latere perioden der syphilis werken stijgende dosen van Joodkali specifiek. In 't algemeen kan men zeggen, dat bij vroegtijdig begin en lange voortzetting van de specifieke kuur uitstekende resultaten, ook bij kinderen, bereikt wer¬

den en de voorspelling voor den patiënt onder die omstandigheden volstrekt niet ongunstig was; maar een geheele en uiterst gelukkige ommekeer schijnt de behandelmg te zullen ondergaan, sinds in 1910 de Frankforter hoogleeraar Ehrlich in geduldig laboratoriumwerk een middel vond, dat de spirochaete niet tijdelijk onwerkzaam maakt zooals kwik, maar hem of zijn gevaarlijke produkten vernietigt. Het middel, door hem 606 gedoopt, is een arsenicumverbinding, dat geen schadelijke nevenwerking heeft als atoxyl, door R. Koch tegen de slaapziekte aangewend en welks werking voor Ehrlich den grond tot verdere onderzoekingen gaf. De resultaten met 606 bij tal van patiënten, zelfs bij die in den ellendigsten toestand verkeerden, bereikt, grenzen aan het wonderbare; alleen is de tijd nog te kort, om over de kansen van recidive voldoende te oordeelen; vast staat de uiterst snelle werking en daarmee de korte duur van de behandeling, welker algemeene toepassing nog verhinderd wordt door de moeilijkheid om het praeparaat vloeibaar in goeden toestand te houden. Maar alles doet verwachten, dat aan de maatschappij in den hopeloozen strijd tegen een harer ergste kwalen, door de openbare en nog meer door de geheime prostitutie steeds verder verbreid, een nieuw en machtig wapen is geschonken. Naast Ehrlich moet zijn assistent de Japansche dr. Hata genoemd worden, die als scheikundige de eene verbinding na de andere vormde en eerst bij de 606a« slaagde!

Syra, bij de Ouden en tegenwoordig ook weder officieel Syros geheeten, een der Cycladische Eilanden, nagenoeg in het midden van dien archipel gelegen^ heeft een oppervlakte van 81 v.km. en verheft zich tot een hoogte van 441 m. tiet levert koren en wijn en telt in de steden Hermupolis en Ano Syros en in 7 dorpen 26 856 inwoners, die zich voornamelijk met handel en scheepvaart bezighouden. Het eiland is het belansriiksta Vfl.n Hp Hvpla rtan on

het middelpunt van de scheepvaart in de Egeesche Zee.

Syracuse (Siracusa, vroeger ook Siragosa), de hoofdstad van een evenzoo genoemde Italiaansche provincie, welke het zuidoostelijk gedeelte van het eiland omvat en op 3735 v.km. (1901) 427 507 inwoners telt, ligt op het door middel van een dam met het vaste land verbonden eiland Ortygia, aan den spoorweg Catania—Syracuse—Licata, is door grachten met muren, poorten en ophaalbruggen aan de landzijde en door een kasteel aan de zuidpunt van het eiland versterkt en heeft slechts een omvang van 4 km., terwijl die van het oude Syracuse 33 km. bedroeg. De groote haven (Porto Grande) omvat de baai tusschen het eiland Ortygia en het voorgebergte Plemmyrion en neemt de rivier Anapo op. Zij heeft een oppervlakte van 232 H.A., is bij een diepte van 10—20 m. geschikt voor de grootste vloten en bezit.2 vuurtorens. De kleine haven heeft een diepte van 2—3 m. Het klimaat van de stad is zeer gunstig. Van de openbare gebouwen vermelden wij: het kasteel Maniace uit de 13"^ eeuw, den Dom Santa Maria del Piliero (tusschen de zware zuilen van een Dorischen tempel gebouwd), een paar andere kerken, het sierlijke Palazzo Communale, het nieuwe museum, den schouwburg en een aantal Middeleeuwsche particuliere woningen. Syracuse is de zetel van een prefect, van een aartsbisschop en van eenige rechtbanken en consulaten. Men heeft er een lyceum, een gymnasium, een technische school, een

Sluiten