Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tadsjoera is een O.lijk van Tripolis gelegen havenplaats, in de Turksche provincie Tripolis. Het telt (1904) 20 000 inwoners.

Tadsjoerabaai (Tedsjoera- of ladsjoerrabaai) is de naam van een zeeboezem in N. O. Afrika, gelegen aan de straat van Bab el Mandeb, met de plaatsen Obok, Tadsjoera, Ambado en Sagallo aan de N. zijde, de vrijhaven Dsjiboeti aan de Z. zijde en de Fransche Moesja-eilanden vóór den ingang. De baai vormt het belangrijkste deel van Fransch Somaliland, vooral als steunpunt voor de Fransche vloot op haar weg naar Madagaskar en Fransch Achter-Indië. .

Tael, in het Chineesch liang, is in China een gewicht en een geldsoort. Als geldsoort wordt zij in 10 tsien of mas verdeeld, 1 tsien iti 10 candarin en deze in 10 cash. In Kanton en Hongkong rekent men 717 tael gelijk met 1000 Mexicaansche piasters of pesos. Een tael staat als gewicht gelijk met een Chi.Kiaonii -zilver waarvan het eelialte in de ver-

illpiirlp nlflP. fsAn nnprliik is. Een tael bevat te

Kanton 33,816 gr. fijn zilver. Als handelsgewicht

bedraagt de tael gr.

Taf is de naam van een glad, linnenachtig weefsel, dat van gekookte zijde,vooral van lichte soorten, \rf»r\rn.n rdicrd wnrdt. De scherhiff bestaat uit enkel¬

voudige draden van orgaansienzijde, de inslag uit een-, twee- of drievoudige draden van tramzijde. De

kleur is meestal zwart, de dientneid verscinm-nu Hiernaar onderscheidt men voeringtaf (florence, mi flm-pnpn t'nillp't mnrr.plline of dubbeltaf en cros.

Tafelbaai is de naam van een groote baai aan

de zuidwestkust van het Kaapland. Ofschoon een . i , i _ i_' • ï

golfbreker van ÏUUU m. lengte aeze uaai urauuuu

biedt zij niet te allen tijae een geneei vemge nplaats aan. In den zuidwesthoek ligt Kaapstad ,,-oai-Qr.Vi+or vw-li He Tafplhprp- verheft.

Tafelberg1 (Table Mounlain) is de naam van pot» 1 HR9 m linnirp dnnr erosie uit de nlateauland-

cniiannpn van dp nndere kaanformatie ontstane ver¬

heffing, Z.-lijk van Kaapstad. Zij bestaat in het

benedenste gedeelte uit compacte granietmassa s>, hooger op uit lagen van zwart gesteente, die bijna lnnHrpplit nmhnnc riizen. De toü bestaat uit een

vlakte van 2 km. breedte, waardoor diepe spleten

loopen. Het onderste deel is DeaeKi mei uoumen op het bovenste komen slechts hier en daar bloeien de gewassen voor. De regenval is over de verschillen zijden van den berg zeer ongelijk verdeeld.

Tafeldans noemt men de draaiende, kloppen

ria nn \mnrfepV>riirlpndft bftwpp'irip-. die zich bil een

vertoont. wanneer de daaromheen gezeten of

staande personen hun handen er op leggen en door

1 • 1 J. ' nnaln^-on lrüfün

aanraKing aer uuwieii en pumni ccu gvsiuiwi vorm Rn. Proeven van dien aard werden het eerst ge¬

daan in Amerika, na 1853 ook in Europa, waar zij groot opzien wekten en, vooral in Engeland en

Frankrijk, jarenlang geleerden en leeKen neuuen u« i\cr o-pVtnndpri. Vooral het klonnen trok zeer de aan

dacht, daar het als een verkeer met geesten werd beschouwd, die doormiddel van de tafel antwoord ga vpn nn de hun nestelde vrap-en. Volgens een vooraf

cmnnrlp afcnranV hednidt. ci'ti tik ia. of iieen. een letter

van het alfabet of een cijfer. Reeds aan de Grieken en Romeinen was dit kunststukje niet onbekend.

Faraday toonde aan, dat men daarbij alleen te rlnpn had rnpt. zelfhedrne en hii bewees. dat [jerso-

nen, die de handen op de tafel leggen, onwillekeurig

XIV

daarop beginnen te drukken, en dat deze drukking,

zoodra zij 111 dezelide ncnting piaats neen, ue i<uei ui Kowocrino- Wpnct Het.klonnen verklaart men als een

onbewuste invloed van de personen, die om de tafel

zitten. Ziie ook spiritisme.

Tafelronde noemt men in de sage de helden, <lie t.nt het. Hnf van den Britschen koning Arthur

behoorden. Zie verder Arthur.

Taffanel, ClaucLe Paul, een 1' ransch musicus, werd geboren den 16den September 1844 te Bordeaux, ontving zijn opleiding aan het conservato¬

rium te l'arijs, o.a. van uorus en nemr, weiu ui xoac. muziekdirecteur van de Groote Opera en was tot iqt« nnl- «liricrpnt van de concerten van het con¬

servatorium. Hij overleed den 12dcn November 1908

te Parijs.

Taff'ia is de naam, die in ae r ransene Koiomeu ,-an West-Indië gegeven wordt aan rum (zie aldaar).

Tanlen. /.ie Tajuei.

TafilAt. nf Taiile.lt. een oasentroep in Marokko,

ligt op de grens van de woestijn en den Atlas, op 31° N. Br. en 4°30' W. L. De oppervlakte bedraagt 1380 v. km., het aantal inwoners 100 000 (volgens

andere opgaven ööU UUU), deeis Arauieren, ueeis Berbers. De groep wordt door eenige rivieren, zooals de Wadi Sis en de Wadi Gherir, besproeid.In Tafilet

• li 1.. T ,1 „ .1 An «rr\ac>+i-i7l TTlfvnPr-

vinai men ae uesLe uauui» van uc

produkten zijn, behalve dadels, gelooide huiden,

struisveeren, slaven en stofgoud. Men treft er on¬

geveer 150 dorpen aan, waarvan russuni nei gioutste is en Boeam de meeste nijverheid bezit. Ten W. van deze plaats vindt men de ruïnes van Sedjelmassa, dat in de Middeleeuwen wegens zijn universiteit beroemd was.

Taft, William Hovoard, een Amerikaansch staatsman, geboren den 15aen September 1857 te Cincinnati, vestigde zich in 1880, na voleindigde studie, als advocaat in Ohio, waar hij bovendien als

journalist werkzaam was. .Later trau nij m auimnistratieven dienst en werd in 1900 tot voorzitter van de Philippijnencommissie en in 1901 tot gouverneur van deze eilanden benoemd. In 1902 onderhandelde hij met den paus over de aldaar gelegen goederen der geestelijke orden, terwijl hij in 1904 door Boosevelt werd benoemd tot secretaris bij het

minsterie van uonog. in isuo, dij net uiiuick™ van den opstand, zond deze hem naar Cuba, waar hij tijdelijk als gouverneur optrad, en in 1907 ter inspectie naar Panama, Cuba en Porto Rico, waaraan

hij een reis om ae wereld vastKnoopte. ais cauuiuaau

van Hoosevelt en van de repuDintemscne paruj wem hü rlpti 3den Nnvemher 1908 met een aanzienlijke

meerderheid, tegen Bryan en Debs, tot president van

-l , AT A n_.'lrn «r j-i s~t »• V» ƒ! _

ae vereenigae staten van n. AiueiiKa vuui iuju-

perk 1909—1913 geKozen.

Taganrog, een rtussiscne naveusuiu m hm gebied van den Don, ligt op den noordoostelijken oever van de Zee van Azow, op een landtong, 30 km. ten maotpTi van den mond va.ti de Don. aan den Katha-

rinaspoorweg, en was oorspronkelijk een vesting, in

169Ö door reier oen urooie gesucn u naai v co mug w ci ken werden na den vrede van 1711 gesloopt, maar in 1769 door Catharina 11 hersteld. Zij telt (1900) 58928 inwoners, heeft 16 kerken, een synagoge, een Grieksch klooster, een klein keizerlijk paleis, waar Alexander 1 in 1825 overleed, een gedenkteeken ter eere van genoemden czaar, 2 gymnasia (een voor jongens en een voor meisjes), een schouw-

53

Sluiten