Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarbij zoodanige regeling, bestemd om algemeen en blijvend te werken, b. v. een reglement op de spoorwegen of een scheepvaartreglement, wordt vastgesteld, heet een algemeene maatregel van bestuur".

Evenwel is de macht des konings in deze materie niet onbegrensd. Immers art. 56 der Grondwet luidt: „bepalingen, door straffen te handhaven, worden in die maatregelen niet gemaakt dan krachtens de wet. De wet regelt de op te leggen straffen'' m. a. w. alleen in algemeene maatregelen van bestuur, welke op eene wet steunen, uit eene wet vooitvloeien, mogen strafbepalingen opgenomen worden; meer nog: de wet, waarop een algemeene maatregel van bestuur steunt, waaruit hij voortvloeit of wel eene algemeene wet, het maximum en soort van straffen regelende, moeten de op te leggen strafbepalingen aangeven. Tot het opnemen van strafbepalingen in een algemeene maatregel van bestuur zelf is immer speciale machtiging der wet noodig.

In het maken van algemeene maatregelen van bestuur is de koning volkomen vrij. Alleen in de gevallen, waarin de Grondwet of andere wetten in deze 's konings macht beperken, heeft de monarch zich van het samenstellen van dusdanige maatregelen te onthouden.

Art. 21 der Wet op den Staatsraad eischt, dat „door Ons" n.1. den monarch „ .... bij den Raad ter overweging gebracht worden, alle algemeene maatregelen van inwendig bestuur van den Staat en van zijne koloniën en bezittingen in andere werelddeelen". En dit is geheel in overeenstemming met art. 75 der Grondwet. Is bij wetsontwerpen het advies van den Staatsraad wegens het recht van amendement der Tweede Kamer menigwerf eene totaal nuttelooze formaliteit — door amendementen toch kan een wetsontwerp geheel van gedaante veranderen; — hier, waar de Staatsraad, om zoo te zeggen, alleen met den koning te doen heeft en eene zoo gretig amendeerende Kamer geheel buiten debat blijft, kan een advies van den Staatsraad op eenen algemeenen maatregel van bestuur van machtigen invloed zijn. Immer wordt aan het hoofd van zulk eenen maatregel er melding van gemaakt, dat de Staatsraad gehoord is.

Sluiten