Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De algemeene maatregel wordt, hetzij in het Staatsblad, hetzij in het Staatsblad en in de Staats-courant geplaatst. De oorspronkelijke stukken worden daarna door den Justitieminister teruggezonden naar het Kabinet des Konings (zie deel I, blad. 70), om in het archief dier instelling te verblijven (t. a. p. art. 3.)

Is een maatregel in het Staatsblad alleen geplaatst, dan treedt hij op den 20sten dag na dien der dagteekening van het Staatsblad in werking; — plaatste men hem èn in het Staatsblad, èn in de Staats-courant, dan komt de maatregel op den tweeden dag na dien der dagteekening van het Staatsblad èn de Staatscourant in werking (wet van 26 April 1852, S. 92, gewijzigd 23 Juni 1893, S. 111, art. 3.)

In deel I, bladz. 69 spraken wij over het Staatsblad, hier volgt een woord over de Nederlandsche Staats-courant, welke sedert 1 Januari 1814 van gouvernementswege ten koste en ten behoeve van den lande dagelijks op de werkdagen verschijnt en waarop de gemeentebesturen ten hunnen koste een abonnement moeten nemen (besluit van 18 December 1813, art. 1, 3.) In de Staats-courant verschijnen algemeene maatregelen van bestuur, wanneer zulks bevolen wordt, — besluiten, — benoemingen, — aanschrijvingen van ministers, — enz. (t. a. p. art. 2). Sedert 30 Juli 1842 mogen advertentiën van eene bepaalde strekking opgenomen worden.

2e. Koninklijke besluiten in engeren zin, bijzondere gevallen regelende, worden meestal door den naam: „koninklijke besluiten" zonder meer aangeduid. Deze soort van besluiten houden b. v. de benoeming van eenen rijksambtenaar, de beslissing in een bestuursgeschil, enz. in. Schrijft de wet zulks niet voor, dan wordt over deze besluiten de Raad van State ook niet gehoord (wet op den Staatsraad, art. 24). Af kondiging van zulk een besluit heeft niet plaats. Men volstaat met eene eenvoudige plaatsing in de Staats-courant of zelfs met eene toezending van het besluit aan den betrokken persoon. Het besluit wordt door den koning en de(n) betrokken minister(s) onderteekend.

Zooeven zagen wij, dat volgens art. 77 der Grondwet de koning in zijne uitoefening van de uitvoerende macht door de ministers, hoofden van departementen van algemeen

Sluiten