Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Immers de zittingen onzer krijgsraden zijn niet openbaar en verdediging van den beklaagde laat men daar niet toe '). Evenwel wordt hieraan wat tegemoet gekomen, doordat in sommige gevallen hooger beroep mogelijk is — cassatie kent de militaire rechtspraak niet — en alle vonnissen der krijgsraden aan de goedkeuring van het Hoog Militair Gerechtshof onderworpen moeten worden2). Bij de krijgsraden en het Hof komen alleen s/ra/processen voor, daar civiele zaken der militairen door den gewonen rechter behandeld worden. Ook eene strafzaak, waarbij een militair en een burger betrokken zijn, behoort tot de competentie van den gewonen rechter.

Het openbaar ministerie wordt bij een krijgsraad voor de zeemacht door een officier van administratie, fiscaal genaamd, waargenomen.

Bij de krijgsraden voor de landmacht doet zulks een rechtsgeleerde, auditeur-militair genaamd, door den koning tot wederopzeggens toe benoemd, die tevens secretaris van den krijgsraad is. Bij het Hoog Militair Gerechtshof is het eveneens een rechtsgeleerde, advocaat-fiscaal der zee- en landmacht geheeten, die door den monarch voor zijn leven aangesteld wordt.

De krijgsraden voor de zeemacht zijn gevestigd te Willemsoord, Amsterdam en Hellevoetsluis aan boord van de daar gestationeerde wachtschepen, terwijl zij in volle zee aan boord van het oorlogsschip bijeenkomen.

Voor de landmacht is het Rijk in 5 militaire arrondissementen verdeeld nl. 1. Zuid-Holland en Zeeland te 's Gravenhage, — 2. Noord-Brabant en Limburg te 's Hertogenbosch, — 3. Gelderland en Utrecht te Arnhem, — 4. NoordHolland te Haarlem — en 5. Friesland, Groningen, Drenthe

') Ook de nieuwe „Justitieele Voorschriften voor de Landmacht" brengen hierin geen verandering; Immers zij laten eenen advocaat of officier als raadsman van den beklaagde wel toe, doch niet op de terechtzitting. Natuurlijk is zulks reeds eene groote verbetering. Immers nu kan de beklaagde zoowel voor als na de uitspraak raad ontvangen (t. a. p. bladz. 38-39).

2) Behoudens enkele uitzonderingen b.v. wanneer de beklaagde appèl aanteekent (t. a. p. bladz. 47.)

Sluiten