Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den senaat benoemd, staan den rector-magnificus ter zijde. Zij treden aan het einde van het studiejaar af, doch zijn aanstonds weder benoembaar. Bij verhindering of ontstentenis van den rector-magnificus néémt de oudste in jaren der assessoren zijne bediening waar. De rector-magnificus is met de handhaving der tucht onder de studenten belast (t. a. p. artt. 109—117).

Elke /?///«universiteit heeft een college van curatoren, hetwelk toezicht op die instelling uitoefent. Zie voor de samenstelling van dit college onder /?., bladz., 44(t. a. p. artt. 103—108).

De universiteiten dienen, om in de vakken, welke aan de verschillende faculteiten gedoceerd worden, het candidaatsen doctoraal examen af te leggen en daarna op een proefschrift tot doctor te promoveeren.

Aan de examens der universiteiten is de „effectus civilis" verbonden d. w. z. die examens, met gunstig gevolg afgelegd, openen den weg tot het bekleeden van waardigheden en ambten. Hieruit volgt, dat het, om den „effectus civilis" voor zich te erlangen, niet noodzakelijk is, tot doctor te promoveeren. ') Voor het eere-doctoraat zie onder 0., bladz. 45 (t.a. p. artt. 130—148).

De gemeentelijke universiteit van Amsterdam geeft dezelfde rechten, welke aan de Rijksuniversiteiten geschonken zijn, „mits zij voldoe aan al de eischen, krachtens de wet ten opzichte van den omvang van het onderwijs, de promotiën, de examens en de toelating daartoe voor de Rijksuniversiteiten gesteld, en bovendien de aanstelling van de hoogleeraren „welke aanstelling door den gemeenteraad geschiedt" aan Onze bekrachtiging „n.1. die des konings" worde onderworpen'' (t. a. p. art. 71).

„Met het toezicht op de gemeentelijke universiteit te Amsterdam is belast een college van vijf curatoren, waarvan de burgemeester lid en voorzitter is, twee leden door Ons „n.1.

') Art XXVI der overgangsbepalingen eischt binnen vijf jaren na de inwerkingtreding dezer nieuwe wet op het Hooger Onderwijs, derhalve vóór 6 Juli 1910, voor het verleenen van den effectus civilis eene afzonderlijke regeling, zich bij de universitaire examens aansluitende.

Sluiten