Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den koning" en twee door den gemeenteraad worden benoemd en ontslagen" (t. a. p. art. 74).

b. Bijzonder hooger onderwijs wordt gegeven aan: a. De kerkelijke kweekscholen en seminaria (t. a. p. artt. 153—156).

P. Bijzondere gymnasia, welke onder zekere vooiwaarden van den koning, den Raad van State gehoord, het Jus promovendi" (zie bladz. 42) en van het Rijk eene subsidie ontvangen kunnen (t. a. p. artt. 157—169). ')

y. Bijzondere leerstoelen: „door Ons „n.1. den koning" kunnen bij besluit, den Raad van State gehoord, na ingewonnen advies van curatoren der Rijksuniversiteit of der technische hoogeschool, den senaat gehoord, instellingen, stichtingen of rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen worden aangewezen als bevoegd om bij eene of meer uitdrukkelijk genoemde afdeelingen dier hoogeschool een of meer leerstoelen te vestigen, met opgave van de vakken, waarin door hen, die deze leerstoelen bekleeden, onderwijs zal worden gegeven" (t.a. p. art. 170). Op dezelfde wijze kan telkens voor één studiejaar verlof gegeven worden, om door dezelfde lichamen eene reeks van wetenschappelijke voorlezingen over een bepaald onderwep te doen houden (t. a. p. art. 183). Een en ander is aan zekere voorwaarden gebonden (t. a. p. artt. 170—183) 2)

ó. Bijzondere universiteiten: „door ons „n. 1. den koning' kunnen, bij besluit, den Raad van State gehoord, instellingen, stichtingen of rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen worden aangewezen als bevoegd een bijzondere universiteit te

') Van de katholieke gymnasia zijn aangewezen die te Amsterdam, Katwijk a/d Rijn ,St. Witlibrords-Gymnasium", Nijmegen »Canisius-College", Roermond ,Bisschoppelijk College" en Rolduc.

2) Voor het oprichten van katholieke leerstoelen bestaat de Sint Radboud-Stichting met een hoofdbestuur, diocesane en parochiale comité's.

Aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam is reeds sedert jaren een kerkelijk hoogleeraar in de wijsbegeerte van Sint Thomas van Aquine, door het Nederlandsche Episcopaat benoemd, verbonden.

Sluiten