Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die vooraf eene aanbevelingslijst van benoembaren ontvangt, door burgemeester en wethouders, na verhoor van den inspecteur, opgemaakt, benoemd (t. a. p. art. 23, 28, 29).

Het toezicht op de openbare en bijzondere scholen van middelbaar onderwijs wordt uitgeoefend door de plaatselijke commissiën, welker leden door den gemeenteraad benoemd worden en door de 5 inspecteurs, die allen door den koning benoemd worden en te 's Gravenhage resideeren (één inspecteur voor het landbouwonderwijs; één voor het handelsonderwijs; één voor de burgerscholen, benevens voor de ambachtscholen en teekenscho\en; twee inspecteurs voor de hoogere burgerscholen) (t. a. p. art. 46—54).

Aan hen, die met gunstig gevolg aan deze scholen eindexamen afgelegd hebben, wordt een getuigschrift of diploma uitgereikt (t. a. p. art. 57, 66).

C. Lager onderwijs, d. w. z. het eigenlijke T/o/&sonderwijs, hetwelk beoogt het doen verkrijgen van die kundigheden, welke voor een ieder onmisbaar zijn. „Ouders, voogden en anderen, krachtens wet of overeenkomst met de verzorging van kinderen belast, zijn verplicht, voor zoover die kinderen bij hen, in de inrichting onder hun beheer of met hen bij anderen inwonen, zorg te dragen, dat aan die kinderen gedurende den tijd en overeenkomstig de regelen, in deze wet gesteld, voldoende lager onderwijs wordt verstrekt" hetzij op eene openbare of bijzondere lagere school, hetzij aan huis: leerplicht (wet op den leerplicht, art. 1). Het bijwonen van het herhalingsonderwijs is vrij (t. a. p. art 34). De gemeenteraden stellen een of meer commissiën tot wering van schoolverzuim in, welker leden door den Raad voor drie jaren benoemd worden en den arrondissements-schoolopziener in het bevorderen van het schoolbezoek ter zijde staan (t. a. p. art. 22).

Het lager onderwijs wordt gegeven aan:

a. Openbare scholen, welke door het Rijk en de gemeenten onderhouden worden. Het lager onderwijs is eene zaak der gemeenten, welke evenwel door het Rijk bijgestaan worden. Die Rijksbijdragen aan de gemeenten over elk dienstjaar regelen zich naar het aantal onderwijzers in verband met

Sluiten