Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loodsgelden, schoolgelden, briefporto's, enz., vooral de Rijksbelastingen . Zijn de Rijksretributiën geldelijke vergoedingen voor bewezen of nog te bewijzen diensten; — de Rijksbelastingen worden van de burgers als geldelijke bijdragen zonder recht op het verleenen van diensten geheven. „Geene belastingen" — aldus art. 174 der Grondwet — „kunnen ten behoeve van 's Rijks kas worden geheven, dan uit krachte van eene wet" (Belastingwetten). „Deze bepaling is ook toepasselijk op heffingen voor het gebruik van Rijkswerken en inrichtingen, voor zooveel de regeling van die heffingen niet aan den koning is voorbehouden". Art. 175 luidt: „Geene privilegiën kunnen in het stuk van belastingen worden verleend". Alleen „de koning en de Prins van Oranje zijn vrij van alle personeele lasten" d. w. z. van alle directe Rijks-, provinciale en gemeentelijke belastingen, ') „geen vrijdom van eenige andere belasting b.v. van indirecte belastingen wordt door hen genoten" (art. 26). Verbiedt de Grondwet vrijstellingen op het gebied der belasting; — zulks neemt niet weg, dat in eene of andere belastingwet vrijstellingen in bepaalde omstandigheden kunnen voorgeschreven worden. De Rijksbelastingen worden verdeeld in:

1 e. Directe belastingen, welke volgens vastgestelde kohieren of lijsten van belastingschuldigen ingevorderd worden en vooraf beschreven zijn. Zij zijn 4 in getal:

A. De grondbelasting wordt van vaste of onroerende goederen geheven en wel zoowel van huizen of gebouwde eigendommen, als van landerijen of ongebouwde eigendommen; het is derhalve eene zakelijke belasting, daar zij een bepaalde bron van inkomen, de gebouwde of ongebouwde eigendommen, tot voorwerp heeft en dit inkomen, geheel afgescheiden van den persoon, die het geniet, treft. En om den grondeigendom te kunnen vaststellen, èn om de grondbelasting te kunnen heffen, bestaat in ons land het kadaster. Volgens het kadaster is het Rijk in kadastrale gemeenten, de gemeente in kadastrale sectiën, de sectiën in

') Met uitzondering van de grorccfoelasting, dewijl deze eene zakelijke belasting is (zie bladz. 57).

Sluiten