Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e. De uitgifte van schatkistpromessen, welker rente reeds bij de uitgifte verrekend wordt: 't zijn derhalve schatkistbilletten, welker rente aanstonds voldaan wordt.

Evenwel zijn noch de Rijksbelastingen, noch de opcenten, noch schatkistbilletten en -promessen op den duur voldoende, om de uitgaven van het Rijk te dekken, en moet men tot het aangaan van leeningen zijne toevlucht nemen. Vormen de schatkistbilletten en -promessen onze vlottende schuld n.1. eene schuld, welke slechts voor zeer korten tijd ') aangegaan wordt; — de leeningen maken onze vaste schuld, onze schuld voor langen en onbepaalden tijd, uit. „De verbintenissen van den Staat jegens zijne schuldeischers" — zegt art. 176 der Grondwet worden gewaarborgd. De schuld wordt jaarlijks in overweging genomen ter bevordering der belangen van de schuldeischers van den Staat". Dit laatste geschiedt, wat de vlottende schuld betreft, bij de behandeling der Middelenwet, — wat aangaat de vaste schuld, bij de bespreking van hoofdstuk Vila Nationale Schuld. Dit hoofdstuk der Staatsbegrooting toch bevat de rente en aflossing van de verschillende leeningen. Men spreekt,wel eens van eene conversie der Staatsschuld d. w. z. van eene renteverlaging, welke evenwel in Nederland overeenkomstig art. 176 der Grondwet nimmer gedwongen zijn kan. Bij eene conversie onzer Staatsschuld krijgt men dan ook de keuze tusschen een berusting in de renteverlaging en eene teruggave van het geleende geld.

De namen der schuldeischers en de kapitalen, door hen aan den Staat geleend, staan opgeteekend in de „Grootboeken der Nationale Schuld", waarvan de directie door het agentschap van het ministerie van Financiën te Amsterdam gevoerd wordt. De Nederlandsclie Staatsschuld bedraagt volgens den „Almanach de Gotha" voor 1908 (bladz. 997) thans ƒ597.533.600 a 2>/2 pCt. en ƒ536.314.850 a 3 pCt. d. i. totaal: f 1133.848.450.

Als Rijkskassier, als bewaardster der algemeene Rijkskas, een en ander kosteloos, als circulatie-bank treedt op de

') N.1. voor één jaar.

Sluiten