Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn: de Nederlandsch-Hervormde Kerk, de EvangelischLuthersche Kerk, de Hersteld Evangelisch-Luthersche Kerk, de Doopsgezinde Kerk, de Remonstrantsche Kerk, de RoomschKatholieke Kerk, de Kerk der Oud-Bisschoppelijke Cleresie, de Israëlitische gemeenten (art. 171).

3e. Met het uitkeeren der pensioenen aan burgerlijke ambtenaren, aan militairen, aan weduwen en weezen van burgerlijke ambtenaren en militairen, aan anderen. Voor een en ander bestaan o. a:

A. Een pensioenraad voor burgerlijke ambtenaren, uit eenen voorzitter, 4 leden en eenen secretaris, allen door den koning benoemd, bestaande.

B. Een militaire pensioenraad, uit eenen voorzitter (n. 1. den voorzitter van den burgerlijken pensioenraad), 2 leden van denzelfden pensioenraad, 2 gepensionneerde officieren der zeemacht, boven den rang van luitenant-ter-zee van de 2de klasse, 2 gepensionneerde officieren der landmacht boven den rang van eersten luitenant en eenen secretaris (n. 1. denzelfden van den civielen pensioenraad), aiien door den koning benoemd, bestaande. Beide pensioenraden, te 's Gravenhage gevestigd, onderzoeken de aanvragen om pensioen en brengen daarover advies uit.

C. Het weduwen- en weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren wordt onder toezicht van 5 commissarissen, door den koning benoemd, door eenen directeur beheerd.

De controle op de ontvangsten en uitgaven wordt door de Algemeene Rekenkamer uitgeoefend.

De Algemeene Rekenkamer bestaat uit 7 leden. Bij het openvallen eener plaats in deze Kamer zendt de Tweede Kamer der Staten-Generaal eene voordracht van drie personen aan den koning, die daaruit benoemt." (Grondwet art 179; wet, houdende instructie voor de Algemeene Rekenkamer, art. 1, 3, zie deel I, bladz. 57)') De leden der Rekenkamer moeten 30 jaar oud zijn, mogen geen lid van de Staten-

') Men kan bij de Tweede Kamer door het inzenden van verzoekschriften naar het lidmaatschap der Rekenkamer solliciteeren. De sollicitanten worden op eene lijst geplaatst.

Sluiten