Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehouden wordt (t. a. p. art. 25, 26). Bij de loting zijn aanwezig: de militie-commissaris van het ressort,') —de burgemeester of een lid van den raad van de gemeente, waarvoor geloot wordt, — de secretaris van den militieraad van het ressort. Voor elke gemeente wordt afzonderlijk geloot (t. a. p. art. 28). Het nummer wordt getrokken door den lotelingzelven, diens vader, moeder, voogd of curator, — den burgemeester of het raadslid zijner gemeente, alles naar gelang van omstandigheden (t. a. p. art. 31). Binnen 5 dagen na den dag der loting kan men tegen de wijze, waarop de loting geschied is, bij Gedeputeerde Staten zijner provincie bezwaren inbrengen, terwijl tegen de beslissing van dit college binnen 5 dagen na de kennisgeving bij den koning beroep aangeteekend kan worden (t. a. p. art. 33—35). De commissaris des konings kan, zoo noodig, voor niet- of te-laat ingeschrevenen eene «aloting bevelen (t. a. p. art. 37—44). „Een ieder, die tot den dienst bij de militie wordt

verplicht, is gehouden zijnen dienst in persoon waar

te nemen" (persoonlijke dienstplicht t. a. p. art. 4), mits hij niet van dienen vrijgesteld is of daarvan ontheven wordt of tot de uitgestotenen behoort.

Op ontheffing van dienst hebben aanspraak: geestelijken, bedienaren van den godsdienst, zendelingen-leeraren, broedersdiakens van godsdienstige vereenigingen, studenten in de godgeleerdheid, zendeling-kweekelingen, roomsch-katholieke ordebroeders, éénige kostwinners (art. 113 t. a. p.)

Van den dienst vrijgesteld zijn o.a. zij, die kleiner dan 1.55 meter zijn; — die voor ziekelijke gesteldheid of gebreken voor den krijgsdienst ongeschikt geoordeeld worden; — die op broederdienst wijzen kunnen (t. a. p. art. 45—53). Tot de uitgestotenen van den dienst behooren o.a. zij, die tot de doodstraf, eene onteerende straf, enz. veroordeeld zijn; — die

•) De militie-commissaris, door den koning benoemd en ontslagen, is minstens luitenant-kolonel en heeft het gebied van eenen militieraad tot ressort. In dien militieraad heeft hij eene raadgevende stem. De militie-commissaris is tegenwoordig bij de loting, bij de zittingen van den militieraad, bij de inspectie van verlofgangers (t. a. p. art. 90—94, 28, 65).

Sluiten