Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den commissaris des konings bepaald, onder de hoede') van den burgemeester van elke gemeente aan de door den koning aan te wijzen militaire autoriteit, gewoonlijk den provincialen adjudant (t. a. p. art. 97—98).

„De dienstplichtigen te land mogen niet dan met hunne toestemming naar de koloniën en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen worden gezonden" (art. 184).

De gewone data voor de aflevering der miliciens zijn: in Maart, die voor volledige en tusschen 15 Mei en 15 Juni, die voor korte oefening opkomen (t. a. p. art. 96).

„Vreemde troepen worden niet dan krachtens eene wet in dienst genomen" (art. 182).

De wet „regelt ook de verplichtingen, die aan hen, die niet tot de zee- of landmacht behooren, ten aanzien van 'sLands verdediging opgelegd kunnen worden" (art. 181) m. a. w. de verplichtingen van de non-combattanten b.v. van geneesheeren, ingenieurs, enz.

„De koning heeft het oppergezag over zee- en landmacht. De militaire officieren worden door hem benoemd. Zij worden door hem bevorderd, ontslagen of op pensioen gesteld, volgens de regels door de wet te bepalen. De pensioenen worden door de wet geregeld" (art. 60). Het Nederlandsche leger omvat de volgende wapens: le. Infanterie (voetvolk): 12 regimenten met 48 bataljons (één regiment = 4 bataljons) en 192 compagnieën (één bataljon = 4 compagnieën). De lijfwacht der vorstelijke personen is het regiment der grenadiers en jagers.

2e. Cavalerie (ruiterij, paardenvolk): 4 regimenten, waarvan er thans (in 1908) 2 vijf, — 1 vier - en 1 twee eskadrons tellen. Ook is er een eskadron ordonnansen. 2)

4e Artillerie (ue/rfgeschut en vestinggeschui, door kanonniers bediend): 4 regimenten wtóartillerie, + het korps rijdende artillerie, bestaande uit 26 batterijen (elk regiment

') Hier is geen geleide bedoeld: de burgemeester zorgt voor het verzamelen en overbrengen van zijne miliciens (t. a. p. art. 98).

2) Wanneer alles normaal zijn zal, telt elk regiment 4 eskadrons. Men onderscheidt bij de cavalerie: roode en blauwe huzaren.

Sluiten