Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volkerak te Breda gecommandeerd worden (zie § 4 van dit punt, bladz. 55).

In de stellingen doen dienst: de vesting-artillerie, de pantserfort-artillerie, de torpedisten, enz. De gelden, om de stelling van Amsterdam te voltooien, worden jaarlijks op eene afzonderlijke begrooting, de zoogenaamde Vesting-begrooting, gebracht.

De landweer is verdeeld in landweer-afdeelingen, waarbij de achtmaanders, — en landweer-depóts, waarbij de viermaanders ingelijfd worden. De landweer-afdeelingen dienen tot versterking van het leger, — de landweer-depóts tot aanvulling der landweer- afd eel in gen. De landweer -afdeelingen en landweer-ö?e/7ófe vormen landweer-districten onder bevel van eenen distriets-commandant. De landweer-districten zijn nu (in 1908) 48 in getal.

„Al de kosten voor de legers van het Rijk worden uit 's Rijks kas voldaan. De inkwartieringen en het onderhoud van het krijgsvolk, de transporten en leverantiën van welken aard ook voor de legers of verdedigingswerken van het Rijk gevorderd, kunnen niet dan volgens algemeene regels bij de wet te stellen en tegen schadeloosstelling ten laste van een of meer inwoners of gemeenten worden gebracht. De uitzonderingen op die algemeene regels voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden worden bij de wet vastgesteld. Of er oorlogsgevaar in den zin, waarin het woord in 's Lands wetten voorkomt, aanwezig is, beslist de koning" (art. 186).

„Ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid kan door of van wege den koning elk gedeelte van het grondgebied des Rijks in staat van oorlog of in staat van beleg verklaard worden. De wet bepaalt de wijze, waarop en de gevallen, waarin zulks geschieden kan en regelt de gevolgen.

Bij die regeling kan worden bepaald, dat de grondwettelijke bevoegdheden van het burgerlijk gezag ten opzichte van de openbare orde en de politie geheel of ten deele op het militair gezag overgaan, en dat de burgerlijke overheden aan de militaire ondergeschikt worden. Daarbij kan wijders afgeweken worden van de artt. 7, „(vrijheid van drukpers)"

Sluiten