Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9, „(vrijheid van vereeniging en vergadering)" 158 „(verbod om tegen den wii van den bewoner eene woning binnen te treden) „en 159 der Grondwet" (bescherming van het briefgeheim). „Voor het geval van oorlog kan ook van art. 156, lste lid, worden afgeweken" („niemand kan tegen zijnen wil worden afgetrokken van den rechter, dien de wet hem toekent"), aldus art. 187.

De wet, in art. 187 bedoeld, kwam tot stand 23 Mei 1899. Volgens deze wet kan de koning den staat van oorlog of den staat van beleg afkondigen, wanneer oorlog of oorlogsgevaar ontstaan is — en wanneer binnenlandsche onlusten de in- of uitwendige veiligheid van het Rijk of van een gedeelte daarvan in dringend gevaar brengen.

Behalve in het geval van een vijandelijken inval, wordt onverwijld een voorstel aan de Staten-Generaal gedaan, om het voortduren van den staal van oorlog of beleg bij de wet te bepalen.

„Wanneer in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden" — aldus art. 185 der Grondwet — „de dienstplichtigen, die niet in werkelijken dienst zijn" m. a. w. die met klein of groot verlof zijn, „door den koning geheel of ten deele" m. a. w. ééne of meer lichtingen „buitengewoon onder de wapenen worden geroepen, wordt onverwijld een voorstel van wet aan de Staten-Generaal gedaan", (zie deel I, bladz. 22) „om het onder de wapenen blijven der dienstplichtigen zooveel noodig te bepalen."

Ter bevordering van 's lands belangen voor zoover de zee- en landmacht en de overige weermiddelen van den Staat betreft, is in April 1908 een Raad van Defensie ingesteld, welks taak het zijn zal, ten aanzien dier belangen van advies te dienen. Als leden van dezen Raad treden op: de commandant van het veldleger, de chef of bij ontstentenis van den chef de sous-chef van den generalen staf, de commandant der stelling van den Helder, de commandant der stelling der Monden van de Maas en het Haringvliet, de chef van den marine-staf of bij diens ontstentenis de chef van het bureau: Staf aan het departement van Marine, 4 door den koning aan te wijzen niet-militaire leden, de

Sluiten