Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

halve zeer gevoeglijk het departement van Waterstaat het departement, der Verkeersmiddelen kunnen noemen.

Ie. Waterstaat en publieke werken:

Onder het woord; „waterstaat" heeft men hier niet alleen te verstaan, hetgeen „rechtstreeks met het buiten- en binnenwater in verband staat, als duinen, dijken, rivieren, droogmakerijen, havens, sluizen", maar ook „het beheer over bruggen, wegen, mijnwerken, steengroeven, ontgrondingen, verveningen. In het algemeen behoort tot waterstaat de zorg voor de instandhouding van den bodem, voor de regeling van den stand en den loop van het water en voor de land- en waterwegen" ').

„De koning" — aldus de Grondwet in art. 189 —■ „heeft het oppertoezicht over alles, wat den waterstaat betreft, zonder onderscheid of de kosten daarvan worden betaald uit 's Rijks kas" ('s Rijkswaterstaat) „of op eene andere wijze gevonden worden" (provinciale waterstaat, waterschappen, enz.). De dienaar der Kroon, die den monarch dat oppertoezicht over den waterstaat mogelijk maakt, is de minister van Waterstaat.

In verband met dit opperiozzxchi moet de koning:

A. Toezien op hen, die met het toezicht over den waterstaat belast zijn n.1. de Staten der provinciën of anderen, die door de wet het toezicht over bepaalde werken verkregen hebben (art 190). Daarom dan ook bezit de koning de macht, de besluiten en bevelen, welke in zake waterstaatsaangelegenheden van de Gedeputeerde Staten der provinciën uitgaan, aan een onderzoek te onderwerpen en ze al- of niet goed te keuren (art. 190, 2e lid: „met goedkeuring des konings").

B. Benoemen den voorzitter (dijkgraaf) en de leden van het dagelijksch bestuur (hoogheemraden, heemraden) van waterschappen, welke tegen het zeewater of tegen het o/?/?mvater der groote rivieren bij winterstanden te strijden hebben. De Gedeputeerde Staten der verschillende provinciën

!) Feenstra t. a. p. bladz. 152. Vandaar, dat b.v. ook het berijden der wegen met automobielen, motorfietsen, enz. onder de competentie van den minister van Waterstaat valt.

Sluiten