Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zenden daartoe aanbevelingslijsten van drie personen in. Den voorzitter en de leden van het dagelijksch bestuur van andere dan de zooeven aangegeven waterschappen kan de monarch, zoo het reglement hem die macht toekent, benoemen. Sommige waterstaatswerken worden onmiddellijk door het Rijk beheerd en ziet derhalve de koning ook onmiddellijk toe.

Ten einde 's konings oppertoezicht, toezicht en beheer mogelijk te maken, zijn aan het departement van Waterstaat een aantal ingenieurs, het zoogenaamde korps ingenieurs van den Rijkswaterstaat, verbonden, die de technische aangelegenheden van den waterstaat behandelen, en is Nederland in één hoofdinspectie, 2 inspectiën en 11 directiën verdeeld.')

„De Staten der provinciën hebben het toezicht2) op alle waterstaatswerken, waterschappen, veenschappen en veenpolders. Nochtans kan de wet het toezicht2) over bepaalde2) werken aan anderen2) opdragen. De Staten zijn bevoegd, met goedkeuring des konings2), in de bestaande inrichtingen en reglementen der waterschappen, veenschappen en veenpolders veranderingen te maken, waterschappen, veenschappen en veenpolders op te heffen, nieuwe op te richten en nieuwe reglementen voor zoodanige instellingen vast te stellen. Tot verandering van de inrichtingen of reglementen kunnen de besturen van die instellingen voorstellen aan de Staten der provincie doen" (art. 190).

Elke provincie heeft een algemeen waterschaps-reglement,

1) De hoofdinspectie en de 2 inspectiën te 's-Gravenhage; de lste directie „algemeene dienst", de 2de en3de „beheerder groote rivieren met uitzondering van de Maas boven de grensscheiding van de provinciën Gelderland en Limburg" eveneens, de 4de .Groningen en Friesland", te Leeuwarden, de 5de „Drenthe en Overijsel" te Zwolle, de 6de „Gelderland en Utrecht" te Arnhem, de 7de „Noord-Brabant" te's Hertogenbosch, de 8ste „Limburg met de rivier de Maas boven de grensscheiding van de provinciën Limburg en Gelderland" te Maastricht, de 9de „Noord-Holland" te Haarlem, de 10de „Zuid-Holland", te 's-Gravenhage', de 11de .Zeeland" te Middelburg.

2) Ik cursiveer.

Sluiten