Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staten, van eenen griffier, voor het behandelen van spoedeischende aangelegenheden, enz. In die buitengewone zittingen wordt, behoudens het onderzoek van ingekomen geloofsbrieven, de bespreking van de schorsing van een lid van Gedeputeerde Staten (zie bladz. 24), niets behandeld dan de zaken, waarvoor zij zijn bijeengeroepen (t. a. p. art. 66). Eene vergadering, gewoon of buitengewoon bijeengeroepen, mag uiterlijk voor veertien dagen verdaagd worden (t. a. p. art. 67).

Elke zitting wordt in naam des Konings door den voorzitter, gewoonlijk met eene rede, geopend en in naam des konings gesloten (t. a. p. art. 68). De openingszitting wordt door het bureau der Staten gewoonlijk in gala gehouden. Na de opening leest in sommige Staten b.v. in die van Noord Holland, Utrecht de griffier een gebed voor.

Over de al- of niet- openbaarheid der vergadering van de Staten zie deel I, bladz. 57, art. 130, t. a. p. art. 69.

Over de stemmingen zie deel I, bladz. 51, art. 132, t. a. p. artt. 75—83, waar ook over onvoltalligheid der vergaderingen gesproken wordt. „De leden der Staten stemmen zonder last van of ruggespraak met hen, die benoemen" (t. a. p. art. 72), maar „zij onthouden zich van medestemmen over de zaken, die hen, hunne echtgenooten, of hunne bloed- en aanverwanten, tot den derden graad ingesloten, persoonlijk aangaan, of waarin zij als gelastigden zijn betrokken. Eene benoeming wordt geacht iemand persoonlijk aan te gaan, wanneer hij behoort tot die personen, tot welke de keuze door eene voordracht of bij eene herstemming is beperkt" (t. a. p., art. 73). Over hunne vrijheid van spreken en stemmen zie deel I, bladz. 43, t. a. p. art. 74.

„Het reglement van orde, dat de Staten voor hunne vergadering vaststellen, wordt aan Onze" d.i. 's konings „goedkeuring onderworpen" (t. a. p. art. 84). Die verschillende reglementen hier te bespreken is onnoodig en ondoenlijktevtïfts-

Zoowel in hunne Zomer-, als Winter-najaarszittingen verdeelen zich de Staten der verschillende provinciën in eenige afdeelingen, welke afdeelingen door loting samengesteld worden. Te voren echter verdeelt het lot de leden der Gedeputeerde Staten over de verschillende

Sluiten