Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het de Gedeputeerde Staten; — doen ook deze hun plicht niet, zoo vermag de koning zijnen commissaris bij een met redenen omkleed en in het Staatsblad geplaatst besluit hiermede te belasten (art. 135, t. a. p. artt. 127—129).

5e. Het uitoefenen van toezicht op de gemeentebesturen (t. a. p. artt. 143—148).

6e. Het in overleg treden met de Staten van andere provinciën over gemeenschappelijke aangelegenheden en het met 'skonings machtiging en goedkeuring regelen dier aangelegenheden (t. a. p. artt. 96, 97).

Het behoeft nauwelijks gezegd, dat de macht, hier aan de Staten toegekend, veelal door Gedeputeerde Staten uitgeoefend wordt, meer bijzonder geldt zulks voor 4e. en 5e.

De koning kan reglementen, verordeningen, begrootingen en rekeningen al of niet goedkeuren, (zie daarvoor bladz. 18); — alleen besluiten der Staten vermag hij te schorsen, te vernietigen of goed te keuren i). Eene schorsing geschiedt, evenals eene vernietiging van een besluit, door een met redenen omkleed 2) en in het Staatsblad geplaatst besluit des konings, welk besluit tevens den duur der schorsing aangeeft. Langer dan één jaar kan de schorsing niet duren. Door schorsing wordt onmiddellijk de werking van een besluit gestuit. Eenzelfde besluit tweemaal schorsen is niet mogelijk. Wordt binnen den voor de schorsing bepaalden tijd de vernietiging van het besluit door den koning niet uitgesproken, zoo is het geldig (art. 140, t. a. p. artt. 166,169, 172).

Wat de vernietiging van een besluit betreft, het volgende: geschiedt de vernietiging wegens strijd met de wet, zoo zijn alle gevolgen van het besluit nietig, — geschiedt zij wegens strijd met het algemeen belang, zoo blijven de gevolgen, welke niet met het algemeen belang strijden, in stand (t. a. p. art. 173).

Goedgekeurde provinciale verordeningen en reglementen 3)

1) Zie deel I, bladz. 29 (*).

2) Die redenen zijn: strijd met de wet of met het algemeen belang.

s) Van begrootinsen en rekeningen wordt niet gesproken.

Sluiten