Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de Iocaliteit van eene societeit (zie deel II, bladz. 37.) ])

7e. Het benoemen van een lid en een plaatsvervangend lid in den raad van beroep voor de personeele, vermogensen bedrijfsbelasting (zie deel II, bladz. 59) ').

8e. Het beslissen over de al- of /z/eZ-wettigheid van de wijze, waarop de loting plaats gehad heeft, zie deel II, bladz. 71 en over de al of niet vrijstelling van den militairen dienst in hooger beroep (/zerkeuring), zie deel II, bladz. 72 ').

9e. Het benoemen en ontslaan van leden der plaatselijke commissiën voor de ongevallenverzekering, wanneer die commissiën voor meer dan ééne gemeente werken en van leden-werkg-éwrs en ledenwerkfó><&?« der raden van beroep der ongevallenverzekering (zie deel II, blad/.. 91, 92) ').

10e. Het samenstellen van de lijsten der hoogstaangeslagenen in de Rijks directe belastingen met het oog op de verkiezingen voor de Eerste Kamer, zie deel I, bladz. 60.

Voor de vernietiging en schorsing van de besluiten der Gedeputeerde Staten, zie bladz. 22.

§ 4.

Over den griffier der Staten.

De griffier wordt uit eene voordracht van drie personen, door Gedeputeerde Staten te doen, door de Provinciale Staten benoemd. De vereischten voor de benoembaarheid zijn: dat de te benoemen persoon mannelijk Nederlander is, — niet bij rechterlijke uitspraak de beschikking of het beheer over zijne goederen verloren heeft, — noch van de verkiesbaarheid ontzet is — en den ouderdom van 25 jaren vervuld heeft. Bovendien mag de griffier den commissaris en de leden der Gedeputeerde Staten niet in den eersten of tweeden graad van 6/oeofverwantschap of zwagerschap bestaan. De zwagerschap houdt op door het overlijden der vrouw, die haar veroorzaakte. „Hij mag" voorts „met zijn ambt, geenerlei lands- of provinciale bediening noch eenige

') Valt eigenlijk onder 2e: uitvoering van wetten en algemeene bestuursmaatregelen, doen nadere bijzonderheden mede te deelen, bleek mij gewenscht.

Sluiten