Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgende malen zondei geldige reden niet bijwonen der vergadering kan voor den wethouder vervallenverklaring van zijne waardigheid door den raad tengevolge hebben (t. a. p. art. 89). Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen opgemaakt.

Bij staken van stemmen beslist, zoo het benoemingen of voordrachten van personen geldt, het lot, in alle andere zaken de stem van den voorzitter" (t. a. p. art. 92). Het reglement van orde der vergaderingen van B. en W. wordt aan de goedkeuring van den raad onderworpen (t. a. p. art. 93).

„In de gemeenten, waar de burgemeester met de taak van secretaris is belast, worden „de stukken, welke vanB. enW. uitgaan", door een der wethouders mede onderteekend ft. a p art. 102).

De taak van B. en W. is o. a.:

le. Het uitvoeren der verordeningen van den raad.

2e. Het dienen van bericht en raad, tenzij dit bepaaldelijk van den raad verlangd worde, aan de departementen van algemeen bestuur, den commissaris des konings in de provincie, de Provinciale en Gedeputeerde Staten 'en het uitvoeren van wetten, algemeene bestuursmaatregelen, provinciale verordeningen, zoo daartoe niet bepaaldelijk de medewerking van den raad vereischt wordt (t. a. p. art- 126). 3e. Het beheeren der inkomsten en uitgaven van de

gemeente, zoover dit niet aan anderen opgedragen is; -

het opnemen der boeken en kas van den ontvanger en'wel tenminste ééns in de drie maanden. Het proces-verbaal dezer opneming wordt aan den raad en de Gedeputeerde Staten medegedeeld (t. a. p. artt. 179, {., 181).

4e. Het toezien op het beheer en onderhoud van alle plaatselijke werken en eigendommen; het zorgen voor de instandhouding, bruikbaarheid, vrijheid en veiligheid der openbare wegen, bruggen, veren, wateren, vaarten, straten, plantsoenen, pleinen en andere plaatsen, tot gemeenen dienst van allen bestemd, voor zoover zulks van hen af hangt; — het vaststellen der plans en voorwaarden van aanbesteding der werken en leverantiën, ten behoeve der gemeente te doen, wier vaststelling de raad 'niet aan zich voorbehield.

Sluiten