Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de geschillen, welke aangaande die geloofsbrieven of de verkiezing zelve oprijzen, en geeft van elke door hem genomen beslissing terstond kennis aan Gedeputeerde Staten, welke hetzij ambtshalve, hetzij door den n/eMoegelatene, een raadslid, den burgemeester, geen raadslid zijnde, daartoe uitgenoodigd, in hooger beroep daarover uitspraak doen, en aan den benoemde". Van de uitspraak der Gedeputeerde Staten staat zoowel voor den «z'eMoegelatene, als voor den raad bij den koning andermaal beroep open. (t. a. p. artt. 31—-38).

Bij het aanvaarden hunner betrekking leggen de leden van den raad in handen van den voorzitter de voorgeschreven eeden (verklaring en beloften) af (t. a. p. art. 39).

„De raad vergadert jaarlijks ten minste zes malen, en voorts zoo dikwijls de burgemeester of burgemeester en wethouders het noodig oordeelen, of het in de gemeenten beneden de 20.000 door drie, in de overige gemeenten door een vijfde der leden schriftelijk, met opgave van redenen, wordt gevraagd" (t. a. p. art. 40). De burgemeester belegt de vergadering, — roept — spoedeischende gevallen uitgezonderd — ten minste twee maal vier en twintig uren vóór de te houden vergadering schriftelijk de leden op, — geeft op het oproepingsbriefje, zooveel mogelijk, de agenda aan en brengt het houden der vergadering ter openbare kennis (t. a. p. artt, 41, 42).

De vergaderingen zijn openbaar of geheim. „De deuren worden gesloten, wanneer het, in gemeenten beneden de 20,000 zielen door drie, in de overige gemeenten door een vijfde der aanwezige leden wordt gevorderd, of de voorzitter het noodig keurt. De vergadering beslist, of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd. De raad kan omtrent het in besloten vergadering behandelde aan allen, die daarbij tegenwoordig waren, de geheimhouding opleggen. Deze wordt in acht genomen, tot dat de raad haar opheft". Sommige aangelegenheden, b. v. toelating van nieuwe leden, begrootingen, rekeningen, enz, kunnen in eene besloten vergadering niet behandeld en daarover geen besluit genomen worden (t. a. p. artt. 43, 44).

Om te beraadslagen en te besluiten, moet de grootste

Sluiten