Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden vereischt en van andere, betreffende de huishouding der gemeente" (art. 144, t. a. p. art. 135). Die verordeningen „treden niet in hetgeen van algemeen Rijks- of provinciaal belang is" (t. a. p. art. 150). „De bepalingen van plaatselijke verordeningen, in wier onderwerp door eene wet, een algemeene maatregel van inwendig bestuur of eene provinciale verordening wordt voorzien, houden van rechtswege op te gelden" (t. a. p. art. 151). Deze verordeningen worden op aanvrage terstond aan de Gedeputeerde Staten medegedeeld en kunnen, „zoover zij met de wetten of het algemeen belang strijden" door den koning geschorst of vernietigd worden (t. a. p. artt. 152, 153. — Grondwet, art. 145) ')•

„De raad kan op overtreding zijner verordeningen, voor zooveel daartegen niet bij eene wet, eenen algemeenen maatregel van inwendig bestuur of eene provinciale verordening is voorzien, hechtenis van ten hoogste zes dagen, geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden stellen, alsmede verbeurdverklaring van de voorwerpen door middel van de overtreding verkregen of waarmede de overtreding is gepleegd, voor zoover zij den veroordeelde toebehooren' (t. a. p. artt. 161, 162). „De verordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd, worden, zooveel mogelijk, ontworpen door eene vaste commissie uit den raad 2), waarvan de burgemeester voorzitter is" (t. a. p. art. 166). Deze verordeningen moeten aan de Gedeputeerde Staten medegedeeld worden, terwijl afkondiging noodzakelijk is. „Het formulier van afkondiging luidt: „De Burgemeester en Wethouders van . . . (naam der gemeente) „doen te weten, dat door den raad dier gemeente in zijne vergadering van . . . (datum der vergadering) „is vastgesteld de volgende verordening: (titel der verordening, — inhoud der verordening) Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van . . . (naam der provincie) „volgens hun bericht

1) Zie deel 1, bladz. 29.

2) Commissie voor de strafverordeningen.

Sluiten